0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód osobowy - definicja w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Początkowo definicja samochodu osobowego miała ulec zmianie już na początku 2013 roku. Zmiany zostały jednak przesunięte na rok 2014, w którym nastąpiła dwukrotna modyfikacja przepisów w tym zakresie - jedna weszła w życie 1 stycznia, druga - 1 kwietnia. Jaki pojazd obecnie uznaje się za samochód osobowy? Sprawdźmy.

Samochód osobowy 2014 - definicja od 1 stycznia 2014 roku

Jak zostało wspomniane już we wstępie, w samym 2014 roku definicja samochodu osobowego zmieniła się dwukrotnie, a to za sprawą rewolucyjnej nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia 2014 roku.

Początkowo, zgodnie z zapowiedzią jeszcze z końca 2012 roku, od 1 stycznia 2014 roku za samochód osobowy uznawano pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny,

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
 • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
 • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Podobnie jak w przepisach obowiązujących przed 1 stycznia 2014 roku, konieczne było uzyskanie właściwych dokumentów, które potwierdzały, że dany pojazd nie jest samochodem osobowym w myśl przepisów ustawy o PIT i CIT.

Samochód osobowy 2014 - definicja od 1 kwietnia 2014 roku

Kolejna zmiana definicji samochodu osobowego w przepisach ustawy o PIT i CIT miała miejsce 1 kwietnia 2014 roku. Co ważne, obecnie rozumienia tego pojęcia w ustawie o VAT i ustawach o podatku dochodowym różnią się między sobą.

Zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o PIT oraz art. 9a pkt 9a ustawy o CIT za samochód osobowy uznaje się pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ważne!

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

 • lit. a i b - stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań,
 • lit. c - stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Definicja samochodu osobowego - dlaczego tak ważna?

Odpowiedź na zadane wyżej pytanie nie powinna budzić wątpliwości. Odpowiednie zrozumienie, jaki pojazd można uznać za samochód osobowy pozwala wśród pojazdów o masie poniżej 3,5 tony wyróżnić te, które mają charakter ciężarowy. To z kolei ma znaczenie choćby przy określeniu, czy prywatny samochód używany w działalności wymaga prowadzenia tzw. kilometrówki w celu rozliczenia kosztów z nim związanych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów