0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sankcje VAT - dodatkowe karne zobowiązanie wobec podatnika w 2017 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy jeszcze do końca grudnia 2016r. mogli spodziewać się nałożenia przez organ podatkowy dodatkowej daniny w przypadku nie dokonania korekty podatku odliczonego z nieopłaconej faktury. Wraz z nowym 2017 rokiem zostały wprowadzone przepisy o zniesieniu kary dla podatnika z tytułu braku powyższej korekty ale jednocześnie wprowadzono nowe sankcje VAT.

Koniec z dodatkową daniną nałożoną w sytuacji braku korekty podatku VAT

Jeszcze przed 1 stycznia 2017r. przedsiębiorcy, którzy odliczyli VAT od faktury zakupu i jednocześnie nie opłacili tej faktury po 150 dniach od upływu terminu płatności określonego na fakturze, obowiązani byli dokonać stosownej korekty tego podatku VAT.

Przykładowo jeżeli termin płatności na fakturze opiewał na 20.09.2016r. to korekta, polegająca na pomniejszeniu podatku VAT wynikającego z nieopłaconej faktury, winna być dokonana po 150 dniach od upływu terminu płatności określonego na fakturze, w postaci pomniejszenia podatku VAT naliczonego w deklaracji za okres 02/2017r.

Jeżeli organ podatkowy stwierdził, że podatnik nie dokonał korekty w myśl art. 89b ust. 6 ustawy o VAT wówczas nakładał domiar zobowiązania podatkowego w postaci 30% kwoty podatku VAT z tytułu nieopłaconej faktury lub faktur.

Od 1 stycznia 2017r. 30% dodatkowa danina nakładana przez organ podatkowy z tytułu niedokonania przez podatnika powyższej korekty została zniesiona.

Nowe sankcje VAT w 2017 r.

Pomimo likwidacji powyższej daniny z tytułu niedokonania korekty podatku VAT w trybie art. 86b ust. 6 zostały utworzone nowe, dodatkowe zobowiązania podatkowe w myśl art. 112b oraz 112c ustawy o VAT.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 30%

Naczelnik urzędu skarbowego albo organ kontroli skarbowej ustali prawidłową wysokość zobowiązania podatku VAT wraz z dodatkowym zobowiązaniem w wysokości 30% od:

 1. kwoty zaniżenia podatku VAT do zapłaty,

 2. kwoty zawyżenia zwrotu podatku VAT,

 3. kwoty zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym czyli do przeniesienia,

 4. różnicy podatku do obniżenia w stosunku do podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

- jeżeli stwierdzi, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

 1. kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

Taka sytuacja może wystąpić gdy podatnik odliczył błędnie 100% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych pojazdu od którego winien odliczyć tylko 50%. Przykładowo jeśli w wyniku tej operacji podatek VAT do zapłaty wynosił 8500 zł a winien wynosić 9000 zł to dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie wynosić 150 zł (30% z różnicy).

 1. kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

Przypadek ten może wystąpić, gdy podatnik wystąpił o większą kwotę do zwrotu na rachunek bankowy. Przykładowo wykazał do zwrotu 5000 zł a winien wykazać 3500zł. Dodatkowe zobowiązanie w tej sytuacji wyniesie 1500zł.

 1. kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,

Tego typu problem może się pojawić, gdy podatnik w deklaracji VAT wykaże kwotę do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy w zbyt wysokiej wysokości np. 4000 zł zamiast 3000zł wówczas dodatkowe zobowiązanie wyniesie 300 zł.

 1. kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik wykaże w deklaracji VAT podatek do zwrotu np. w kwocie 6000 zł a organ podatkowy dokonał wyliczenia w efekcie czego wystąpiło zobowiązanie w podatku VAT do zapłaty np. w wysokości 2000zł, wówczas dodatkowe zobowiązanie wyniesie aż 2400 zł, będzie bowiem liczone będzie od kwoty 8000 zł.

Ponadto, dodatkowa danina 30% będzie również nakładana w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Sankcje VAT - dodatkowa danina 20% po zakończeniu kontroli podatkowej

W sytuacji zakończenia kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego w sytuacjach wymienionych wyżej w punktach od a do d, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% od:

 1. kwoty zaniżenia podatku VAT do zapłaty,

 2. kwoty zawyżenia zwrotu podatku VAT,

 3. kwoty zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym czyli do przeniesienia,

 4. różnicy podatku do obniżenia w stosunku do podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Dodatkowe 20% zobowiązanie podatkowe będzie również zastosowane przez organ podatkowy również
w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej i nie wpłaceniu kwoty zobowiązania podatkowego

Kiedy dodatkowa danina 30% zobowiązania podatkowego nie zostanie nałożona

Nowelizacja ustawy o VAT w art. 112b ust. 3 przewiduje, że dodatkowe 30% zobowiązanie podatkowe nie zostanie nałożone w sytuacji:

 1. jeżeli podatnik przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej:

a) złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo

b) złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku

- oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

 1. w sytuacji gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z:

a) popełnionymi przez podatnika oczywistymi pomyłkami lub błędami rachunkowymi,

b) nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy natomiast podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej,

 1. w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe

Dodatkowe sankcje VAT - zobowiązanie w wysokości 100%

Ustawodawca wprowadził także zasadę nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z faktur, które:

 1. zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

 2. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

 3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

 4. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów