0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS członków komisji antyalkoholowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podmioty władzy publicznej są obowiązane – zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym – do przeciwdziałania alkoholizmowi. Jedną z form czynności należących do zadań własnych gmin jest powołanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z tym powstaje pytanie, czy składki ZUS członków komisji antyalkoholowej należy opłacać? Jakie zasady przyjęto w odniesieniu do tej problematyki – piszemy w artykule.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – podstawy prawne działania

Zasady tworzenia i działania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych uregulowano w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą z 26 października 1982 roku”.

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych funkcjonujące w szczególności w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Jednym z zadań wskazanej komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Zgodnie z art. 24 ustawy z 26 października 1982 roku osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na wniosek tej osoby lub z inicjatywy komisji (art. 25 ustawy z 26 października 1982 roku).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest administratorem danych osoby, której postępowanie dotyczy, oraz danych członków rodziny tej osoby przetwarzanych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zasady funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Na wstępie należy podkreślić, że w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co wynika wprost z art. 4(1) ust. 4 ustawy z 26 października 1982 roku.

Z kolei ustalenie zasad wynagradzania członków tych komisji stanowi zadanie rady gminy.

Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4(1) ust. 5 ustawy z 26 października 1982 roku).

Przykład 1.
Rada gminy określiła w obowiązującym na jej obszarze programie rozwiązywania problemów alkoholowych, że członkowi komisji do spraw rozwiązywania wspomnianych problemów przysługuje za udział w posiedzeniu tego gremium wynagrodzenie w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok kalendarzowy. Podstawą jego wypłaty jest udział w pracach komisji potwierdzony własnoręcznym podpisem członka powołanego w skład wskazanego organu złożonym na liście obecności, którą sporządza sekretarz komisji. Niekiedy zdarza się, że posiedzenia komisji odbywają się w terenie. W takich okolicznościach postanowienia programu przewidują, że członkom komisji, którzy wzięli udział w sesji wyjazdowej, przysługują należności w wysokości i na zasadach określonych dla pracowników urzędu gminy oddelegowanych w podróż służbową.

Składki ZUS od członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Zasady podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, co z kolei powoduje konieczność opłacania składek ZUS, określono w przepisach Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej jako „sus”.

Unormowania sus przewidują następujące rodzaje ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe.

Katalog tytułów prawnych, które stanowią podstawę do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, został ustalony w art. 6 ust. 1 sus, przy czym ma on charakter zamknięty. Należy podkreślić, że w wymienionym przepisie nie wskazano członkostwa w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jako odrębnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych, a tym samym wymóg opłacania składek na ZUS.

Warto jednocześnie dodać, że udział w pracach komisji na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowi tytuł ubezpieczenia społecznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 sus, z uwzględnieniem różnych wariantów zbiegu tytułów ubezpieczeniowych przewidzianych w przepisach sus.

Od należności (wynagrodzeń) otrzymywanych przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie oblicza się i nie odprowadza składek na ZUS. Wynika to z faktu, iż udział w pracach komisji nie stanowi odrębnego tytułu – w rozumieniu unormowań sus – który uzasadniałby zgłoszenie osoby uczestniczącej w pracach wskazanego powyżej organu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Oczywiście sytuacja ta ulegnie modyfikacji w przywołanym już uprzednio przypadku zawarcia z osobą powołaną do uczestnictwa w pracach organu np. umowy zlecenia.

Przykład 2.
Na obszarze gminy funkcjonuje komisja rozwiązywania problemów alkoholowych utworzona przez wójta w drodze decyzji. Zasady działania tego organu określają postanowienia ujęte w uchwalonym przez radę gminy programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Wójt powołał spośród pracowników gminy osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tytułu uczestnictwa w pracach komisji jej członkowie otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5% minimalnej płacy oraz dodatkowe należności w związku z wykonaniem konkretnych czynności w ramach posiedzeń wyjazdowych. Przewodniczący komisji uzyskuje należność odpowiadającą kwocie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gmina nie powinna potrącać składek na ZUS od tych płatności, bowiem w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma podstaw do oskładkowania tych wynagrodzeń. Ponadto członkowie komisji są pracownikami gminy, a zatem podlegają już obowiązkowi ubezpieczeń społecznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy.

Składki ZUS członków komisji antyalkoholowej – podsumowanie

Tworzenie i umożliwienie działania komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi zadanie gmin. W skład tych podmiotów powoływane są osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z reguły kandydatów do członkostwa we wspomnianym gremium wyłania się spośród pracowników różnych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na obszarze gminy. Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie wypłacane w wysokości i na zasadach określonych w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Generalnie od tych należności nie odprowadza się składek na ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów