0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż na Vinted - kiedy należy założyć działalność gospodarczą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż na Vinted może przybrać różne rozmiary – od sprzedaży pojedynczych sztuk po działalność obejmującą kilkanaście sprzedaży dziennie. Z uwagi na tak szeroki zakres warto zastanowić się, w jaki sposób należy rozliczyć przychód z tego tytułu.

Ustalenie źródła przychodu ze sprzedaży rzeczy ruchomych

W zakresie sprzedaży ruchomości – na gruncie podatku PIT – można wyodrębnić 2 potencjalne źródła przychodów:

  •  pozarolnicza działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3), lub
  •  odpłatne zbycie rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d).

Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy – art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT – wskazuje, że jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, to tylko w takim przypadku podlega opodatkowaniu.

Natomiast działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy ruchomych może być zaliczony tylko do jednego źródła, co oznacza, że należy dokonać rozróżnienia pomiędzy prywatnym zbyciem a zbyciem dokonanym w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście działalności gospodarczej trzeba pamiętać, że dla wystąpienia tego źródła przychodu kluczowe jest łączne spełnienie 3 przesłanek, tzn. działalność musi być prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany oraz dla celów zarobkowych. Jeżeli te okoliczności nie występują, to nie można uznać, że dana aktywność gospodarcza jest działalnością gospodarczą.

Należy również podkreślić, że kwestia prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT nie jest zależna od formalnego zarejestrowania się podatnika w CEIDG czy też w KRS. Art. 5a pkt 6 ustawy o PIT nie stawia bowiem takiego warunku.

W zależności od okoliczności przychody ze sprzedaży rzeczy na Vinted mogą być kwalifikowane albo jako zbycie rzeczy prywatnych, albo pozarolnicza działalność gospodarcza.

Sprzedaż na Vinted - z jakim źródłem przychodów mamy do czynienia?

Aby przyjąć, że sprzedaż na Vinted jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej w zakresie handlu, konieczne jest wykazanie, że dokonywana sprzedaż miała charakter zorganizowany, ciągły i była nastawiona na uzyskanie dochodu. O zorganizowaniu działalności świadczy prowadzenie tej działalności w sposób zaplanowany, tzn. metodyczny, uporządkowany. Wykonywanie działalności w sposób ciągły oznacza wykonywanie jej w sposób związany z planowaniem podejmowanych działań, nieokazjonalny. 

W konsekwencji możemy stwierdzić, że jeżeli sprzedaż rzeczy ma charakter incydentalny, niezaplanowany, niezorganizowany, to nie występuje pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podobnie też duże znaczenie będzie mieć okoliczność uzyskania prawa własności do danej rzeczy. Otóż, jeżeli osoba fizyczna nie nabywa sprzedawanych towarów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem, to nie można przyjąć, że sprzedaż miała charakter zorganizowany i ciągły.

Powyższe nie wynika jednak wprost z treści ustawy o PIT, lecz zostało wypracowane przez orzecznictwo sądowe. Przykładem może być tutaj wyrok WSA we Wrocławiu z 9 stycznia 2018 roku (sygn. akt I SA/Wr 774/17).

Na podstawie wypracowanego stanowiska sądów administracyjnych możemy zatem stwierdzić, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży na Vinted, jeżeli sprzedawane przedmioty stanowiły element majątku prywatnego, tj. nie były wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej oraz nie zostały zakupione w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem.

Liczba transakcji na portalu Vinted a działalność gospodarcza

Na zakończenie warto odnieść się do kwestii liczby transakcji dokonywanych na portalu Vinted. Często bowiem osoby fizyczne zastanawiają się, czy z uwagi na dużą liczbę sprzedanych przedmiotów mogą być z tego tytułu uznane za podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W tym zakresie należy przeanalizować znaczenie przesłanki ciągłości działalności gospodarczej wymienionej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Ponownie zatem odnosząc się do orzecznictwa sądowego, możemy wskazać, że zgodnie z wyrokiem WSA w Białymstoku z 18 listopada 2008 roku (I SA/Bk 387/08) bez znaczenia dla uznania sprzedaży za działalność gospodarczą jest liczba sprzedawanych przedmiotów. Podobnie też w wyroku WSA w Białymstoku z 10 lipca 2014 roku (I SA/Bk 250/14) możemy przeczytać, że cecha stałości nie wynika bowiem z samej liczby zbywanych przedmiotów, ale ciągłego dokonywania określonych czynności. W rezultacie, jeżeli podatnik sprzedaje sporą liczbę odzieży, to de facto jest to sprzedaż jednorazowa poszczególnych przedmiotów i wyzbycie się ich z osobistego majątku. 

W konsekwencji z uwagi na samą liczbę transakcji sprzedaży na portalu Vinted nie można wyprowadzić wniosku, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. WSA w Białymstoku w tym samym wyroku wskazał też, że błędem jest doszukiwanie się elementów profesjonalizmu i zorganizowania w możliwości podejmowania takich działań jak sprzedaż za pośrednictwem portali oraz aukcji internetowych. Takie zachowania niewątpliwie nie wykraczają poza normalny zarząd własnymi sprawami majątkowymi, są powszechnie uznawane za „zwykły” sposób sprzedaży zbędnych przedmiotów. 

Zatem oznacza to, że również z samego faktu prowadzenia sprzedaży odzieży poprzez portal Vinted nie można wyprowadzić prostego wniosku, że jest to działalność gospodarcza.

Przykład 1.

Pani Karolina przez wiele lat kupowała buty marki X. Buty tej marki były jej ulubionymi modelami i dlatego też kupowała tylko ten konkretny rodzaj butów. Po paru latach kobieta stwierdziła, że zacznie sprzedawać buty na platformie Vinted. Dokonywała ona kilku transakcji dziennie, uzyskując ze sprzedaży znaczny zarobek. Czy pani Karolina powinna rozliczyć podatek od sprzedanych przedmiotów?

Sprzedawane buty służyły celom prywatnym i nie zostały zakupione z myślą o dalszej odsprzedaży. W konsekwencji sprzedaż nawet sporej liczby przedmiotów przez portal Vinted nie będzie generować konieczności zapłaty podatku dochodowego, jeżeli pani Karolina była właścicielką butów dłużej niż przez okres 6 miesięcy. W takich okolicznościach nie możemy mówić o działalności gospodarczej.

Sama liczba sprzedanych przedmiotów na portalu Vinted nie świadczy jednoznacznie o wykonywaniu działalności gospodarczej. Osoby fizyczne mogą dokonywać sprzedaży większej liczby rzeczy bez narażania się na uznanie, że prowadzona jest w tym zakresie działalność gospodarcza.

Mając zatem powyższe na uwadze, należy wskazać, że nie ma jednego schematu rozliczania przychodów ze sprzedaży przedmiotów na Vinted. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku. Tylko sprzedaż prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany oraz dla celów zarobkowych może być uznana za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów