0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu niezamortyzowanego droższego niż 150 tys. złotych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Środki trwałe ulegają stopniowemu zużyciu i w większości przypadków podlegają amortyzacji, dzięki czemu ich wartość stopniowo rozliczana jest w kosztach. W odniesieniu do pojazdów osobowych obowiązuje dodatkowy limit, kosztów uzyskania przychodów nie stanowią bowiem odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodów osobowych od wartości auta przewyższającej równowartość 150 000 zł. Do końca 2018 roku obowiązywało ograniczenie w kwocie 20 000 euro (aby przeliczyć wartość 20 000 euro, należało zastosować kurs średni NBP z dnia przyjęcia samochodu do użytkowania). Jak więc powinna wyglądać sprzedaż samochodu niezamortyzowanego droższego niż 150 000 złotych?

Co zaliczamy do środków trwałych?

Składniki majątku zaliczane do środków trwałych to budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty spełniające łącznie następujące warunki: sprzedaż samochodu niezamortyzowanego

  • stanowiące własność lub współwłasność podatnika,

  • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

  • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,

  • wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Amortyzacja pojazdu osobowego przekraczającego limit 150 0000 zł

Odpisów amortyzacyjnych dla samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł (wcześniej 20 000 euro) należy dokonywać od pełnej wartości początkowej pojazdu, a zatem odpisy te obejmują również część niebędącą kosztem w działalności. W praktyce wygląda to tak, że podstawę odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa pojazdu, ale do kosztów podatkowych zaliczana jest tylko część tej kwoty, czyli do limitu 150 000 zł (wcześniej 20 000 euro).

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT:
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

W jaki sposób ustalić wartość początkową pojazdu?

Wartość początkową samochodu stanowi cena jego nabycia powiększona o wydatki z nim związane poniesione do dnia przekazania pojazdu do używania, takie jak np. transport, ubezpieczenie w drodze czy opłata rejestracyjna.

W razie przekazania samochodu z majątku prywatnego do działalności i braku dokumentu zakupu, wartość początkową pojazdu ustalić należy jako cenę rynkową ogłoszoną na ostatni dzień grudnia roku poprzedniego.

Sprzedaż samochodu niezamortyzowanego o wartości powyżej 150 0000 zł

W przypadku sprzedaży samochodu osobowego całkowicie zamortyzowanego bez znaczenia jest jego wartość początkowa. Wątpliwości mogą pojawić się jednak u przedsiębiorców sprzedających pojazd, który nie został w pełni zamortyzowany, a jego wartość początkowa przekracza limit opisany w poprzednim paragrafie artykułu. Jak więc w takim wypadku powinna przebiegać sprzedaż samochodu niezamortyzowanego?

Osoba użytkująca w firmie auto przekraczające powyższy limit i sprzedająca je przed całkowitym zamortyzowaniem może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wartości początkowej tego pojazdu.

Przykład 1.

Pan Piotr wprowadził 7 kwietnia 2018 roku do ewidencji środków trwałych samochód osobowy o wartości początkowej 206 000 zł, przekraczającej obowiązujący wówczas limit 20 000 euro. Samochód został sprzedany 8 października 2018 roku. W jaki sposób obliczyć niezamortyzowaną wartość początkową, którą pan Piotr może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Przy sprzedaży samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekroczyła równowartość 20 000 euro, niezamortyzowaną część wartości początkowej środka trwałego w całości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Od momentu wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych do dnia jego sprzedaży pan Piotr powinien dokonać 6 odpisów amortyzacyjnych.

Wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wynosi:

(206 000 zł x 20%) / 12 = 3433,33 zł

Łączna wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych to:

6 x 3433,33 zł = 20 600

Niezamortyzowana część wartości początkowej środka trwałego, stanowiąca koszt uzyskania przychodów w dacie sprzedaży samochodu wynosi zatem:

206 000 zł - 20 600 zł = 185 400 zł

Niezamortyzowana część wartości początkowej pojazdu kosztem uzyskania przychodów – interpretacje

Możliwość zaliczenia do kosztów niezamortyzowanej części wartości początkowej pojazdu potwierdzają interpretacje indywidualne, przykładem może być interpretacja z 14 stycznia 2014 r., nr IBPBI/1/415-1059/13/AP, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, dotycząca sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej 20 000 euro, stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, który nie został w całości zamortyzowany, a w trakcie jego użytkowania do kosztów uzyskania przychodów nie były zaliczone odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej przekraczającej równowartość 20 000 euro.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów