0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż poleasingowego samochodu - kiedy jest przychodem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Leasingowałem w prowadzonej działalności samochód. Po zakończeniu leasingu dokonałem jego wykupu jako osoba prywatna (do majątku prywatnego). Następnie pojazd sprzedałem w ramach umowy kupna - sprzedaży. Czy sprzedaż poleasingowego samochodu spowoduje u mnie przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Piotr, Warszawa

 

Co do zasady sprzedaż poleasingowego samochodu po upływie pół roku nie wygeneruje przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółowo kwestie umowy leasingu, praw i obowiązków stron regulują przepisy art. 7091 i następne ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z kodeksem przepisy o leasingu stosuje się także do umów, przez które jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi za rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej ich wartości w chwili zawarcia tej umowy.

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Podmiot finansujący potocznie zwany jest leasingodawcą. Nabywa on na własność przedmiot leasingu i udostępnia go w zamian za opłatę. Leasingodawcą może być wyspecjalizowana spółka zajmująca się tylko tego typu usługami, często są to firmy powołane przez banki. Z kolei korzystający (leasingobiorca) zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W zamian może użytkować przedmiot leasingu.

Na gruncie prawa podatkowego umowa leasingu to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron, czyli finansujący, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, czyli korzystającemu, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Po zakończeniu umowy leasingu korzystający ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu.

Umowa leasingu i następująca po niej umowa wykupu leasingowanego składnika to dwie odrębne transakcje, mimo tego, że opcja wykupu zawarta jest w umowie leasingowej. Możliwość wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu jest prawem leasingobiorcy, a nie jego obowiązkiem. Z opcji tej podatnik może skorzystać, ale nie musi.
Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rzeczy ruchomych upłynęło pół roku. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie samochodu, do dnia sprzedaży upłynęło 6 pół roku, sprzedaż poleasingowego samochodu nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Umowa leasingu i umowa nabycia to dwie odrębne umowy. Dlatego też przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi przychód ze zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT). Powstanie on wyłącznie w sytuacji, gdy do sprzedaży pojazdu dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, czyli wykup z leasingu. Sprzedaż dokonana po tym okresie nie spowoduje powstania przychodu.

Stanowisko takie możemy odnaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 lipca 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-549/16-2/AMN, gdzie możemy przeczytać: (…) Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w grudniu 2012 roku Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, wykupił z leasingu operacyjnego samochód osobowy na cele prywatne. Samochód ten nie był ujęty w składnikach majątkowych firmy, którą prowadzi Wnioskodawca. W dniu 05.04.2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. samochód opodatkowując go 23% stawką VAT.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro zbycie przedmiotowego samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne, miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie i samochód ten nie był ujęty w składnikach majątkowych firmy, którą prowadzi Wnioskodawca, to kwota uzyskana ze sprzedaży tego samochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów