0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka ryczałtu dla PKWiU - jak ją ustalić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustalanie stawki ryczałtu poprzez szukanie właściwych numerów PKWiU pozwala na dozę bezpiecznego zastosowania właśnie tej właściwej stawki. Jest to niezmiernie ważne nie tylko w kontekście właściwego opodatkowania przychodów z działalności, ale także formułowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Co to jest PKWiU, jak powinna zostać ustalona stawka ryczałtu dla PKWiU oraz czy można go użyć do innych celów niż ustalenie stawki ryczałtu?

Czym jest PKWiU?

Najprościej rzecz ujmując, PKWiU to specjalny numer, pod którym przyporządkowano określony rodzaj usługi lub towaru (w kontekście sprzedaży). Szerzej traktując sprawę, PKWiU to usystematyzowany katalog takich specjalnych numerów.

PKWiU, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, funkcjonuje w polskim obiegu prawnym już kilkanaście lat. Aktualnie obowiązuje PKWiU 2015.

Klasyfikacja PKWiU stosowana jest do celów:

 1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 2. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, 
 3. podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
 4. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 
 5. karty podatkowej.

Normą prawną, która wprowadza PKWiU 2015 do obiegu, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Warto zaznaczyć, że na stronie GUS przedsiębiorcy mogą skorzystać z obszernego katalogu PKWiU wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami każdego numeru PKWiU.

Rozpoczynając szukanie numeru PKWiU, przedsiębiorca najpierw odnajduje właściwą sekcję oznaczoną literami od A do U. Natomiast sam numer PKWiU zawiera w sobie:

 1. dział PKWiU,
 2. grupę,
 3. klasę,
 4. kategorię,
 5. podkategorię,
 6. pozycję.

Struktura przykładowego numeru PKWiU – 73.12.12.0

Sekcja M – USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE

Pozycje numeru PKWiU

Określenie

Dział 73

Dział

73.1

Grupa

73.12

Klasa

73.12.1

Kategoria

73.12.12

Podkategoria

73.12.12.0

Pozycja

 

Numer PKWiU 73.12.12.0 określa pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji, do którego zalicza się:

 • sprzedaż lub dzierżawa powierzchni reklamowej w radio i telewizji wykonywane na zlecenie,
 • usługi agencji kupujących miejsca lub czasu w mediach w imieniu reklamodawców i agencji reklamowych

– natomiast do tego numeru PKWiU nie należy sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji przez ich nadawców radiofonicznych i telewizyjnych, sklasyfikowanych odpowiednio w PKWiU 60.10.30.0 i 60.20.30.0.

Niezwykle istotne jest to, że zobowiązanym do określenia prawidłowego numeru PKWiU w stosunku do wykonywanych czynności sprzedaży jest przedsiębiorca

Do czego wobec tego zostaje użyty odnaleziony numer PKWiU?

Jak powinna być ustalana stawka ryczałtu dla PKWiU?

Numer PKWiU ma szerokie zastosowanie. W pierwszej kolejności należałoby jednak odpowiedzieć na pytanie, czy numer ten jest obowiązkowy?

Nie jest on obowiązkowy, przynajmniej w aktualnym stanie prawnym. Natomiast często okazuje się on pomocny. Kiedy?

Numer PKWiU można znaleźć w art. 12 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dzięki numerowi PKWiU możliwe jest ustalenie stawki ryczałtu.

W tym przepisie przy większości stawek ryczałtu określone są numery PKWiU. Co to oznacza? Czynność sprzedaży dotycząca określonego PKWiU korzysta ze stawki ryczałtu przypisanej do tego numeru PKWiU (albo numerów PKWiU).

Przykładowo stawka 8,5% ryczałtu znajduje zastosowanie do przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji. I tutaj przypisano cały dział 85 PKWiU.

Przykładowo w tym dziale znajdziemy następujące usługi.

Niektóre usługi w zakresie edukacji z działu 85 PKWiU

Szczegółowy kod PKWiU

Opis usług objętych numerem PKWiU, ale i wykluczonych

85.10.10.0

Usługi placówek wychowania przedszkolnego

 • wychowanie przedszkolne dla dzieci, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki.

Grupowanie to nie obejmuje usług żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanych w PKWiU 88.91.1.

85.51.10.0

Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, krykiet, piłkę nożną, hokej, tenis, łyżwiarstwo figurowe itp.);

 • szkolenia sportowe;

 • kursy dla cheerleaderek;

 • zajęcia gimnastyczne;

 • rytmikę;

 • naukę jazdy konnej;

 • naukę pływania;

 • kursy sztuk walki, kursy jogi;

 • kursy gry w karty (np. brydż).

Grupowanie to nie obejmuje usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, sklasyfikowanych w 85.52.1.

85.59

USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Co to oznacza?

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje sprzedaż, której przedmiot pokrywa się z ww. numerem PKWiU, to ma pewność, że może zastosować stawkę ryczałtu 8,5%. Oczywiście jeżeli prawidłowo ustalił rodzaj prowadzonej sprzedaży.

Ustalenie stawki ryczałtu dzięki numerowi PKWiU, a więc rodzaju czynności do tego numeru przypisanego pozwala przede wszystkim na identyfikację prawidłowej stawki ryczałtu. Jest to niezwykle ważne w kontekście prawidłowego opodatkowania przychodów z działalności opodatkowanej ryczałtem.

PKWiU a VAT

W art. 106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zawarto obowiązkowe elementy, które powinna zawierać faktura sprzedaży.

Pośród tych elementów nie ma numeru PKWiU.

Nie jest to więc obowiązkowy element faktury, aczkolwiek jeżeli podatnik zdecyduje się na podawanie numeru PKWiU, który przyporządkował do prowadzonej sprzedaży, to ujmuje ten numer na fakturze sprzedaży.

Zasady określania stawek VAT reguluje m.in. art. 41 ustawy o VAT.

Przedsiębiorca na podstawie klasyfikacji PKWiU może określić, czy zastosował właściwą stawkę VAT do prowadzonej sprzedaży.

Przykładowo w załączniku nr 3 do ustawy o VAT wyszczególnione są towary lub usługi, których sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT 8%. W załączniku tym zawarte są także numery PKWiU oraz CN (Nomenklatury Scalonej) przy odpowiednich usługach i towarach.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca sprzedaje towary lub usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT o numerze PKWiU czy CN wymienionym w tym załączniku, to ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT 8%. Przykładowo w pozycji:

 • 59 występują usługi fryzjerskie damskie przypisane do numeru PKWiU 96.02.11.0;
 • 47 występują usługi związane z zakwaterowaniem – dział 55 PKWiU (zatem cały dział);
 • 39 występują usługi związane z transportem lądowym, pasażerskim, miejskim i podmiejskim – kod PKWiU 49.31 (cała klasa);
 • 40 występują usługi taksówek – kod PKWiU 49.32 (cała klasa);
 • 57 występują usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego – kod PKWiU 95.29.11.0;
 • 55 występują usługi związane z działalnością obiektów sportowych – kod PKWiU 93.11.10.0.

Numery PKWiU (oraz CN) określone w załączniku nr 3 do ustawy o VAT pozwalają wyszczególnić konkretny rodzaj usług lub towarów, których sprzedaż korzysta z obniżonej stawki VAT. Niekiedy jest określony wręcz cały dział PKWiU, który może korzystać z niższej stawki VAT.

W ustawie o VAT występują także inne załączniki, np. nr 6, 10, który zawiera towary lub usługi o określonych numerach PKWiU albo CN, przy których sprzedaży przedsiębiorca stosuje obniżoną stawkę 5% VAT.

W załączniku nr 15 do ustawy o VAT znajdują się towary lub usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.

W załączniku tym znajdują się tylko określone towary lub usługi wraz z przyporządkowanymi dla nich numerami PKWiU, co ułatwia sprawdzenie, czego dokładnie dotyczą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów