0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka VAT przy usłudze najmu mieszkania dla firmy - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadam mieszkanie, postanowiłem je wynająć adwokatowi. W mieszkaniu będzie prowadzona kancelaria adwokacka. Czy mogę stosować zwolnienie jak w przypadku wynajmu na cele mieszkaniowe? Jak kształtuje się stawka VAT przy usłudze najmu mieszkania dla firmy?

Grzegorz, Warszawa

 

Wynajem mieszkania na kancelarię nie uprawnia do stosowania zwolnienia, które dotyczy wynajmu na cele mieszkaniowe. Może Pan jednak skorzystać ze zwolnienia ze względu na obroty.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie jest tu istotne, kto dokonuje wynajmu mieszkania, lecz na jakie cele. Dlatego też, jeżeli osoba fizyczna wynajmuje mieszkanie innej osobie czy firmie z przeznaczeniem na cele mieszkalne, taka usługa będzie zwolniona z podatku VAT.

Również organy podatkowe potwierdzają, że w sytuacji wynajmu mieszkania innej firmie na cele mieszkaniowe, np. dla pracowników, można zastosować zwolnienie. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 2 grudnia 2011 r., nr IPPP3/443-1234/11-2/JK, w którym możemy przeczytać:

(…) stwierdzić należy, że Wnioskodawca wynajmując lokal mieszkalny wyłącznie na cele mieszkaniowe, spółce prawa handlowego, w którym mieszkają zagraniczni pracownicy spółki realizuje wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż najem dokonany jest na rzecz spółki prawa handlowego. Istotny jest bowiem cel, w jakim lokal mieszkalny jest wynajmowany przez Wnioskodawcę - wynajmowany jest najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Reasumując, w analizowanym stanie faktycznym, wynajem przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy (…).

W sytuacji gdy wynajem nie dotyczy celów mieszkaniowych, tak jak w stanie faktycznym opisanym w pytaniu, nie można zastosować wskazanego powyżej zwolnienia. Jednak może Pan stosować zwolnienie podmiotowe, które zależne jest od wielkości obrotów.

Ze zwolnienia podmiotowego mogą bowiem skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty limitu 200 tys. zł. Prawo do zwolnienia z rozliczenia VAT traci się jednak, jeśli w trakcie roku zostanie przekroczony limit proporcjonalny (200 tys. zł x liczba dni od podjęcia działalności do końca roku / 365). Zwolnienie traci moc z momentem przekroczenia limitu.

Dla podatników kontynuujących działalność, warunkiem jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży 200 tys. zł. Przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przykład 1.

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności 15 stycznia 2018 r. i zdecydował się na zwolnienie z VAT. Limit zwolnienia należy ustalić w następujący sposób:

Limit = 200 000 x D/365

Limit = 200 000 x 350/365 = 190 000 zł

Podatnik utraci prawo do zwolnienia z chwilą przekroczenia w 2018 r. kwoty 190 000 zł.

Samo zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Istnieje także możliwość dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia. W takim przypadku, w myśl art. 113 ust. 4 ustawy o VAT trzeba dokonać pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, przed początkiem miesiąca, w którym rezygnacja nastąpi, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności. Podatnik składa wtedy VAT-R.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów