0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stół do piłkarzyków czy konsola PlayStation mogą być kosztem firmowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stół do piłkarzyków a definicja kosztu

Ustawodawca określając pojęcie kosztu, wskazuje jedynie cechy, jakie powinny posiadać wydatki, aby można było uznać je za koszt podatkowy. Z punktu widzenia nieograniczonego zakresu zdarzeń gospodarczych, które towarzyszą działalności gospodarczej, jest to w pełni uzasadnione podejście. Powstaje zatem pytanie, czy stół do piłkarzyków, stół bilardowy lub PlayStation itp. nie jest nadinterpretacją przepisów, które w odniesieniu do kosztów wyznaczają jedynie ogólne ramy tego, co można uznać za koszt uzyskania przychodów, nie wskazując jednoznacznie katalogu wydatków, które taki koszt stanowią.

Stół do piłkarzyków w interpretacji organów podatkowych

Jak się okazuje, kluczowe w tym przypadku nie jest to, jaką rzecz nabywamy, ale umiejętność rzetelnego uzasadnienia związku pomiędzy kosztem a uzyskanym z tego tytułu przychodem.

Z definicji wynika bowiem, że aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, muszą zostać spełnione następujące warunki: koszt musi być faktycznie poniesiony, nie może znajdować się w katalogu wyłączeń z kosztów określonym przez ustawodawcę oraz powinien zostać poniesiony celem uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo podatnik, jako czerpiący profity z zaliczania określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, ma obowiązek wykazania przed organami podatkowymi zależności pomiędzy kosztem a przychodem w sytuacji, kiedy zostaje ona podana w wątpliwość przez organ podatkowy.

Rzetelną argumentacją wykazała się spółka z branży IT, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną do urzędu skarbowego w sprawie zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu, jakim jest stół do piłkarzyków zakupiony dla pracowników (interpretacja indywidualna z 5 sierpnia 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-168/16-1/WRz). Organ podatkowy, biorąc pod uwagę uzasadnienie zależności pomiędzy poniesionym wydatkiem a jego wpływem na przychód, który został  przedstawiony we wniosku przez podatnika, przyznaje rację co do słuszności zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca w swym piśmie wskazuje, że spółka dokonała swojego zakupu w celu poprawy efektywności pracy przez swoich pracowników. Jednocześnie zaznacza, iż zakupiony przedmiot będzie wykorzystywany przez osoby zatrudnione podczas przerw w pracy.

Celem tego wydatku jest zapewnienie osobom zatrudnionym sposobu aktywnego odpoczynku w ramach przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych. Jednocześnie spółka uważa, że aktywny odpoczynek w formie rozgrywek meczy w piłkarzyki pozwoli budować i utrzymywać pozytywne relacje między pracownikami oraz będzie sposobem na obniżenie poziomu stresu wśród pracowników. Branża, w której działa spółka jest szczególnie narażona na wzmożony poziom stresu wśród pracowników ze względu na pracę pod dużą presją czasu. Wobec powyższego spółka postanowiła zoptymalizować warunki pracy poprzez zapewnienie pracownikom możliwości aktywnego odpoczynku w pracy w postaci stołu do piłkarzyków. Zdaniem spółki wspólna gra wpłynie na poprawę wydajności oraz kreatywności, a także atmosfery w pracy co w perspektywie czasu przełoży się na zabezpieczenie, a także zwiększenie przychodów. Jednocześnie spółka stoi na stanowisku, iż taka forma odpoczynku spowoduje, iż pracownicy będą zdrowsi, co przełoży się na zmniejszenie liczby zwolnień chorobowych. Taki stan również będzie miał pozytywny wpływ na uzyskiwane przez spółkę przychody zważywszy że ten rodzaj pracy bywa monotonny i czasochłonny, a pracownicy stałe wykonują pracę przed komputerem w pozycji siedzącej.

Dodatkowym, aczkolwiek nie głównym powodem planowanego zakupu jest specyficzny charakter branży, w której spółka prowadzi działalności gospodarczą. W praktyce pracownicy branży IT mają bardzo wysokie oczekiwania co do warunków nie tylko finansowych, ale również środowiska pracy i dodatkowych benefitów, dlatego niezwykle trudne jest utrzymanie ich na stałe przez tak małą firmę, jak firma Wnioskodawcy. Konkurencyjne firmy zapewniają swoim pracownikom podobne a czasami nawet bardziej atrakcyjne z punktu widzenia pracowników formy odpoczynku w pracy. Spółka nie stosując tego typu rozwiązań naraża się na utratę pracowników, którzy chociażby z takich właśnie względów mogą podjąć decyzję o przejściu do firm konkurencyjnych. Obecnie na rynku pracy brakuje specjalistów. Taki stan utrudniłby sprawne funkcjonowanie spółki, co z pewnością przełożyłoby się na obniżenie przychodów spółki. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników oraz spełnić wymagania rynku firm IT, spółka postanowiła podjąć decyzję o zakupie stołu do tzw. piłkarzyków.

Organy podatkowe za dbaniem o pracowników przez pracodawców

To niejedyna interpretacja korzystna dla przedsiębiorstw, które inwestują w samopoczucie swoich pracowników. Obok niej można przytoczyć również interpretację z 6 lipca 2016, sygn. IBPB-1-3/4510-433/16/TS, w której urząd skarbowy pozytywnie odnosi się do możliwości zaliczenia do kosztów działalności zakupu pizzy na spotkania zarządu i pracowników spółki działającej w branży chemicznej. Wnioskodawca umotywował swoje działanie w następujący sposób:

Udostępnienie artykułów spożywczych w trakcie ww. spotkań ma przede wszystkim na celu zwiększenie komfortu osób w nich uczestniczących poprzez stworzenie przyjaznego środowiska pracy, mając jednocześnie na celu zagwarantowanie efektywnej pracy. W związku ze skalą działalności prowadzoną przez Spółkę, istnieje potrzeba stałej wymiany informacji i transferu wiedzy pomiędzy członkami Zarządu Spółki i jej pracownikami.

Skarbówka przyznała również rację co do zasadności poniesionego wydatku firmie produkującej materace, która w trosce o swoich pracowników fundowała im warzywa i owoce. Interpretacja z 19.02.2016 r., sygn. ILPB3/4510-1-528/15-4/JG:

Spółka dba o środowisko pracy, jak też o dobre relacje między pracownikami. Wobec istniejących na rynku pracy trudności w znalezieniu sumiennych i wykwalifikowanych pracowników, Spółka podejmuje wszelkie możliwe starania, aby być postrzeganym w regionie jako sumienny i rzetelny pracodawca. Spółce zależy nadto, aby pracownicy zdrowo się odżywiali, albowiem to zapewnia mniejszą absencję w pracy.

Dobra kondycja pracownika a koszty podatkowe

Nie ulega wątpliwości, że praca jaką wykonują pracownicy w firmie, przekłada się w sposób pośredni lub bezpośredni na osiągany przychód bądź zabezpieczenie jego źródła, w przeciwnym wypadku zatrudnianie pracowników byłoby nieracjonalnym działaniem. W związku z tym z pewnością wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników będą uznawane za koszty uzyskania przychodów. Zasadne również wydaje się być wliczanie do kosztów podatkowych wydatków związanych z utrzymaniem pracownika w firmie, dbaniem o jego rozwój oraz dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, na co wskazują przedstawione powyżej przykłady.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów