0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Strategie podatkowe obowiązkowe dla spółek komandytowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2021 roku ustawodawca zobowiązał podatników do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Strategia podatkowa to nowy obowiązek, który dotyczy niektórych podmiotów. Są to podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych o dużych przychodach. Powyższy obowiązek wymaga od podatników sporządzenia odpowiedniego dokumentu zgodnie z wytycznymi, jakie znajdziemy w ustawie o CIT. Sprawdziliśmy, od kiedy spółki komandytowe będą zobowiązane publikować strategie podatkowe!

Kto ma obowiązek publikować strategie podatkowe?

Strategia podatkowa dotyczy tylko największych podmiotów gospodarczych. Informacje o jej realizacji mają bowiem obowiązek publikować podatnicy, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro według średniego kursu NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Obowiązek ten dotyczy także podatkowych grup kapitałowych. W tym przypadku obowiązek sprawozdawczy dotyczy grupy jako całości oraz wszystkich spółek wchodzących w jej skład i powstaje niezależnie od wartości przychodów.

Przepisy dotyczące obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej nie dotyczą podatników, którzy są stroną umowy o współdziałaniu zawartej z Szefem KAS.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, podatnik podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł.

Co powinna zawierać strategia podatkowa?

Ustawodawca określił katalog danych, jakie powinny zostać zawarte w strategii podatkowej. Dane te są katalogiem otwartym. Tym samym podatnicy mogą je uzupełnić o dodatkowe dane, takie jak np. charakter działalności, jej rozmiar. 

Strategia podatkowa obejmuje w szczególności:

1. informacje o stosowanych przez podatnika:

 • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS;
 • informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

2. informacje o:

 • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi RP,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu ww. ustawy;
 • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
 • ogólnej interpretacji podatkowej, 
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
 • wiążącej informacji stawkowej, 
 • wiążącej informacji akcyzowej;
 • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego ds. finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Ustawodawca pozwolił, aby przy sporządzeniu strategii można było wyłączyć dane, które objęte są tajemnicą:

 1. handlową,
 2. przemysłową,
 3. zawodową,
 4. procesu produkcyjnego.

W ustawie nie wyjaśniono powyższych terminów. Tym samym należy podkreślić, że terminy dotyczące wyłączeń są nieostre. Podatnicy muszą posiłkować się wyjaśnieniem tych pojęć z innych ustaw. 

Natomiast w przypadku PGK informacja o realizowanej strategii podatkowej winna zawierać określone dane odnoszące się do samej PGK oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Spółka komandytowa podatnikiem podatku CIT

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 roku przepisów Ustawy z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT w terminie 1 stycznia 2021 roku lub 1 maja 2021 roku.

Tym samym podatnik mógł wybrać, od kiedy będzie podatnikiem podatku CIT. Jednak wszystkie spółki stały się podatnikami podatku CIT już w 2021 roku. 

W związku z tym spółki komandytowe, które uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z 1 maja 2021 roku, zastanawiają się, czy muszą sporządzać strategie podatkowe.

W takim bowiem przypadku rok obrotowy spółki obejmował zazwyczaj rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Tym samym pomimo objęcia spółki podatkiem CIT rok podatkowy nie był kontynuowany do 30 kwietnia 2021 roku. 

Przykład 1.

Spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT od 1 maja 2021 roku. Jest dużym producentem armatury. W związku z tym uzyskała w roku podatkowym 2020 wartość przychodu przekraczającą równowartość 50 000 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro. Czy w takiej sytuacji spółka jest obowiązana do sporządzenia strategii podatkowej?

W naszym przypadku spółka postanowiła, że przepisy zmienionych ustaw stosuje się do spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, począwszy od 1 maja 2021 roku. Uzyskała więc status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych 1 maja 2021 roku, o czym zawiadomiony został właściwy urząd skarbowy. Tym samym spółka nie musi sporządzać takiej informacji i ogłaszać jej do końca roku 2021 (mimo uzyskania w 2020 roku przychodu o wartości przekraczającej równowartość 50 000 000 euro), ponieważ w 2020 roku spółka nie była podatnikiem podatku CIT. 

Podsumowując, spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych dopiero od 1 maja 2021 roku, nie będzie obowiązana do sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej do 31 grudnia 2021 roku, mimo że wartość przychodu uzyskana przez tę spółkę komandytową w poprzednim roku przekroczyła równowartość 50 000 000 euro. Spółka komandytowa nie była wówczas podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 

Pierwszym rokiem podatkowym będzie dla niej więc rok 2021, tym samym będzie ona miała, przy założeniu, że spełnione zostaną warunki określone w ustawie o CIT, obowiązek przygotowania i złożenia informacji o realizacji strategii podatkowej w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów