0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekształcenie spółki komandytowej – jak dokonać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2021 roku ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie również do spółek komandytowych. Niektóre spółki komandytowe przesunęły z tego względu swój rok obrotowy, zyskując nieco więcej czasu na przemyślenie dalszych działań. Rozwiązaniem problemu może być przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę – nieobjętą reżimem ustawy o CIT.

Przekształcenie spółki komandytowej - na jaką spółkę?

Obecnie obowiązkiem uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych objęte są spółki kapitałowe, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Podatek CIT zobowiązane są również opłacać niektóre spółki osobowe, tj. komandytowo-akcyjne oraz od niedawna także komandytowe.

Oznacza to, że nieobjęte podwójnym opodatkowaniem są jedynie spółki jawne i partnerskie. Te ostatnie natomiast mogą być wykorzystywane wyłącznie przez niektóre zawody wyraźnie wymienione w ustawie.

Nieobjęte reżimem podwójnego opodatkowania są obecnie wyłącznie dwie spółki – jawna i partnerska.

Jedyną możliwością pozostaje zatem przekształcenie spółki komandytowej w jawną. W tym kontekście warto natomiast pamiętać o dodatkowej regulacji, która weszła w życie w styczniu 2021 roku. 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawa ta będzie mieć zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

 1. przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub

 2. aktualizacji powyższej informacji, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników,

– do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Należy zatem pamiętać o dopełnieniu obowiązków informacyjnych, gdyż w przeciwnym razie nawet po przekształceniu spółka zostanie objęta podwójnym opodatkowaniem.

Przekształcenie spółki komandytowej – co należy zrobić?

Do przekształcenia spółki wymaga się:

 • sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

 • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;

 • określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;

 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Plan przekształcenia – co należy wiedzieć?

Plan przekształcenia przygotowują wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej. Sporządza się go w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Plan przekształcenia powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom tego planu.

Procedurę przekształcenia należy rozpocząć od sporządzenia planu przekształcenia. Powinni go przygotować wszyscy wspólnicy.

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;

 • projekt umowy spółki przekształconej;

 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Zawiadomienie wspólników o przekształceniu

Po sporządzeniu planu przekształcenia spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego.

Kolejnym krokiem w procedurze przekształcenia jest dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia.

Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

Powyższe terminy warto wziąć pod uwagę, planując przekształcenie, ponieważ niezależnie od wiedzy i akceptacji procesu przekształcenia przez wspólników spółki – terminy te wydłużają całą procedurę. 

Uchwała o przekształceniu i rejestracja spółki 

Przekształcenie spółki wymaga uchwały powziętej przez wspólników. Powinna ona zawierać między innymi:

 • typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;

 • nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową;

 • zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

Niezbędnym elementem procedury przekształcenia jest podjęcie przez wspólników spółki uchwały o przekształceniu. Zastępuje ona zawarcie umowy spółki przekształconej.

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej.

Funkcjonowanie spółki po przekształceniu

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Spółka ulega przekształceniu wraz ze wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Warto również pamiętać, że w przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej z dodaniem wyrazu „dawniej” przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów