0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na ekspansję – dla kogo jest przeznaczona?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z ciekawszych rozwiązań mających za zadanie pobudzić rozwój gospodarczy jest wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ulga na ekspansję. W artykule przeanalizujemy, dla kogo jest ona przeznaczona oraz jakie są warunki jej stosowania.

Podmioty, które są uprawnione do skorzystania z ulgi na ekspansję

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule, należy odnieść się do treści art. 26gb ustawy o PIT. Przepis ten podaje, że podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. 

Po pierwsze zwróćmy uwagę, że ulga na ekspansję jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym może z niej skorzystać zarówno podatnik opodatkowujący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jak i w oparciu na podatku liniowym.

Po drugie ulga na ekspansję polega na odliczeniu określonej kwoty od podstawy obliczenia podatku. To powoduje, że ulga ta uwzględniana jest na etapie ustalania podstawy opodatkowania.

Należy także konieczne wspomnieć o istniejącym limicie wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi na ekspansję.

Otóż wysokość wydatków na cele określone w ustawie nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Ulga na ekspansję dotyczy wydatków poniesionych na zwiększenie sprzedaży produktów przez przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę, że jest ona limitowana w roku podatkowym.

Zakres przedmiotowy ulgi na ekspansję

Ulga na ekspansję dotyczy wydatków pozwalających zwiększyć sprzedaż produktów. Co ciekawe, pojęcia te zostały zdefiniowane w ustawie PIT.

I tak przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. Jest to o tyle istotne, że w definicji tej nie mieszczą się towary handlowe zakupione w celu dalszej odsprzedaży. Chodzi wyłącznie o rzeczy wytworzone, czyli wyprodukowane przez podatnika.

Natomiast przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym. W konsekwencji z ulgi na ekspansję nie mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych.

Następnie musimy wskazać, że ustawa przewiduje zamknięty katalog wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi na ekspansję. Otóż za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty: 

  1. Uczestnictwa w targach poniesione na: (a) organizację miejsca wystawowego, (b) zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika, (c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
  2. Działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów;
  3. Dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  4. Przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
  5. Przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Wszystkie ww. koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w żadnej formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ulga na ekspansję dotyczy wyłącznie określonych wydatków związanych ze zwiększeniem sprzedaży wytworzonych przez podatnika produktów.

Warunki skorzystania z ulgi na ekspansję

Możliwość skorzystania z ulgi na ekspansję jest dodatkowo obostrzona określonymi warunkami.

Mianowicie podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia, pod warunkiem że w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży własnych produktów, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. 

Przy ustalaniu spełnienia powyższego warunku uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W rezultacie wszelkie przychody uzyskane ze sprzedaży własnych produktów, ale za granicą, nie są brane pod uwagę.

Dodatkowo przepisy ustawy PIT określają, co w przypadku, gdy przedstawiony warunek nie zostanie spełniony.

Otóż gdy podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni warunku, o którym mowa powyżej, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej. 

W rezultacie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy warunek dla skorzystania z ulgi na ekspansję nie jest spełniony, to podatnik ma obowiązek dokonania doliczenia uprzednio odliczonych kwot w zeznaniu rocznym. Zwróćmy zatem uwagę, że nie dochodzi do korekty uprzednio złożonego zeznania podatkowego. 

Odliczenia ulgi na ekspansję dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. 

Przedsiębiorca nie może zatem dokonać odliczenia ulgi na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. Ulga jest stosowana wyłącznie w ramach rocznego zeznania podatkowego.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujących po sobie sześć lat podatkowych bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

Ulga na ekspansję jest odliczeniem stosowanym w zeznaniu rocznym. Jeżeli kwota odliczenia jest większa niż uzyskany dochód, to nadwyżka przechodzi na kolejny rok nie dłużej niż 6 kolejnych lat kalendarzowych.

Podsumowując, możemy wskazać, że ulga na ekspansję wprowadzona na mocy Polskiego Ładu, to szczególny rodzaj odliczenia od podstawy opodatkowania, ponieważ jest to ulga limitowana oraz jednocześnie określa konkretny warunek, którego nieziszczenie powoduje utratę prawa do ulgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów