0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności– co wybrać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy Polski Ład przewiduje rewolucyjne zmiany w zakresie podatków w tym również odnośnie do podatków dochodowych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać wyboru optymalnej formy opodatkowania przedsiębiorstwa. Obecne założenia mogą jednak okazać się nieaktualne w świetle wprowadzonych regulacji. W związku z tym w poniższym artykule zastanowimy się, co będzie dla podatnika bardziej opłacalne – skala podatkowa czy podatek liniowy.

Aktualne regulacje dotyczące podatku liniowego

Podatek liniowy charakteryzuje się stałą 19-procentową stawką podatku, która nie ulega zmianie w stosunku do rosnących dochodów podatnika.

Jest on płatny od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Uzyskanych w ten sposób dochodów nie łączy się z dochodami z innych źródeł, a rozliczenia rocznego dokonuje się na osobnym formularzu PIT-36L składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Aby skorzystać z opodatkowania w formie podatku liniowego, konieczne jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy. Dokonuje się tego poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. 

Warto również odnieść się do kwestii dochodu podlegającego opodatkowaniu. Zgodnie z art. 30c ustawy PIT podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Jest nią dochód. Podatnicy mogą go pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz o darowiznę w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Zwróćmy uwagę, że w przypadku podatku liniowego nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku, co jest właściwe dla zasad ogólnych opierających się na obliczeniu podatku na podstawie skali podatkowej.

Co więcej, należy podkreślić, że korzystanie z podatku liniowego wiąże się z określonymi ograniczeniami. Otóż podatnik decydujący się na wybór takiej formy opodatkowania działalności traci prawo do rozliczania się wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz do ulgi na dzieci.

W aktualnym stanie prawnym podatek liniowy to forma opodatkowania charakteryzująca się 19-procentowym podatkiem dochodowym, w którego ramach nie ma kwoty wolnej od podatku.

Opłacalność stosowania podatku liniowego

Biorąc zatem pod uwagę, że w przypadku skali podatkowej stawka podatku wynosi 17%, a przy przekroczeniu drugiego progu podatkowego (tj. 120 000 zł) stawka wynosi dla nadwyżki ponad próg 32%. Wówczas można wskazać, że obecnie podatek liniowy to właściwa forma opodatkowania dla podatnika, który:

  • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochody powyżej 120 000 zł;

  • nie dokonuje rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;

  • nie korzysta z ulgi na dziecko;

  • uzyskuje koszty uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

  • nie opłaca się bardziej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pomimo braku kwoty wolnej od podatku w pewnych okolicznościach dla podatnika może być korzystne dokonanie wyboru formy opodatkowania w postaci podatku liniowego.

Nowy Polski Ład i zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

W poprzednim stanie prawnym kwota wolna od podatku wynosiła 8000 zł. Wpływała ona na wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Zgodnie z nowelizacją wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu kwota wolna od podatku została zwiększona aż do 30 000 zł. Ta okoliczność w znacznym stopniu wpływa na porównanie podatku liniowego oraz skali podatkowej w perspektywie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo Nowy Polski Ład podniósł próg podatkowy z poziomu 85 528 zł do 120 000 zł.

Nowy Polski Ład wprowadził podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Nadal kwota wolna będzie stosowana wyłącznie w przypadku skali podatkowej, a nie podatku liniowego. Zwiększeniu uległ również próg podatkowy do 120 000 zł

Skala podatkowa czy podatek liniowy – co wybrać?

Biorąc zatem pod uwagę wprowadzone zmiany, może okazać się, że podatek liniowy przestaje być ekonomicznie opłacalnym rozwiązaniem. 

Po pierwsze w przypadku podatku liniowego nadal nie jest możliwe zastosowanie kwoty wolnej od podatku, która jest bardzo korzystna, bowiem wynosi ona aż 30 000 zł.

Po drugie uległa podwyższeniu kwota pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł, zatem podatnicy, którzy będą uzyskiwać dochody ponad 120 000 zł, będą mogli pozostać przy podatku liniowym bez ryzyka wejścia w 32-procentową stawkę podatku.

Końcowo warto także wspomnieć o zmianach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotychczas kwota składki miała charakter zryczałtowany, natomiast w ramach Polskiego Ładu wynosi ona 9% dochodu netto w przypadku skali podatkowej lub 4,9% w przypadku podatku liniowego. 

Wprowadzone zmiany przez Nowy Polski Ład dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz progu podatkowego spowodowały, że w związku z wejściem w życie Nowego Ładu dla wielu podatników aktualnie opodatkowanych podatkiem liniowym bardziej opłacalnym rozwiązaniem może stać się podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Nowy Polski Ład to zespół rewolucyjnych przepisów nowelizujących dotychczasowe zasady opodatkowania, w tym również te odnoszące się do podatku dochodowego. Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą może stanąć przed wyborem pomiędzy podatkiem liniowym a skalą podatkową.

Polecamy zapoznać się z artykułem omawiającym w jaki sposób określić dokładniej optymalną formę opodatkowania - Optymalna forma opodatkowania działalności a Polski Ład.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów