0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowy freelancera - kontrakt menadżerski

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kontrakt menadżerski jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, które mogą być zawierane między freelancerem a zleceniodawcą.

Stronami umowy są: menadżer i w zależności od charakteru zawartej umowy – pracodawca, zleceniodawca, zamawiający itd. W przeciwieństwie do umów cywilnoprawnych podstawą kontraktu może być umowa o pracę (ale także umowy cywilnoprawne, które częściej się zdarzają), z tym że menadżer ma w tym przypadku większą swobodę działania, a co za tym idzie – ponosi także większą odpowiedzialność prawną (w umowie można ograniczyć tę odpowiedzialność do określonej kwoty lub kar obowiązującym za niewywiązanie się z punktów umowy) niż przeciętny pracownik etatowy. Postanowienia, które znajdą się w kontrakcie zależą nie od uregulowań kodeksowych, ale od woli stron umowy, zatem można je swobodnie kształtować, to strony ustalają prawa, obowiązki, wynagrodzenia, ewentualne zastępstwa, urlopy i ich długość, wysokość diety za podróże służbowe itd. Jednak ustalenia te muszą być zapisane w sposób szczegółowy, niepozostawiający żadnych wątpliwości.

Uwaga!

Przedsiębiorca nie może wymagać od menadżera, żeby przebywał w biurze taką samą ilość czasu jak pracownicy szeregowi. Ale w umowie mogą zostać określone dni tygodnia i godziny, w których menadżer będzie pojawiać się w biurze. Ponadto przedsiębiorca może zaproponować menadżerowi premię za pracę w weekendy.

Przedmiotem umowy jest generalnie zarządzanie. Dlatego też kontrakt menadżerski nazywa się również umową o zarządzaniu, umową o sprawowanie zarządu, umową zarządu lub po prostu umową menadżerską. Niektóre zadania menadżera to:

  • koordynowanie pracą innych pracowników;
  • opracowanie zadań i ich sprawiedliwe rozdzielanie oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem;
  • zdawanie raportów przedsiębiorcy z postępów.

Menadżer otrzymuje wynagrodzenie za stałe wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w imieniu przedsiębiorcy i na jego rzecz. Wysokość wynagrodzenia zależy od efektów jego działań, większe zyski firmy – większe wynagrodzenie menadżera, a także od stopnia odpowiedzialności i skomplikowania zawartych w umowie zadań. Menadżer najczęściej dostaje podstawowe wynagrodzenie niezależne od wyników pracy oraz premię za wyniki wpływające na korzystne działanie i postępy danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo menadżer może otrzymać pakiety nieprzysługujące pracownikom niższego szczebla.

Menadżera po podpisaniu umowy obowiązuje całkowita lojalność wobec danego przedsiębiorcy, a także zakaz konkurencji (menadżer nie może podjąć współpracy z przedsiębiorstwem konkurencyjnym, niewywiązanie się z tego wiąże się z opłaceniem wysokiego odszkodowania). Przy tej okazji pojawia się pewien negatywny niuans – otóż zakaz konkurencji obowiązuje jeszcze do trzech lat po rozwiązaniu umowy.

Uwaga!

Po wygaśnięciu umowy menadżer za lojalność może otrzymać nawet trzydziestosześcio-krotność swojej gaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów