0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Po kontroli dwa tygodnie na sformułowanie zastrzeżeń

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z zakończeniem kontroli podatkowej, przedsiębiorca otrzymuje protokół zawierający informacje o jej przebiegu i wnioski z niej wypływające.

Jaki jest czas na sformułowanie zastrzeżeń po kontroli podatkowej?

Protokół przygotowuje urzędnik, który wcześniej przeprowadzał kontrolę. Podatnik może przyjąć do wiadomości postanowienia płynące z dokumentu lub je zakwestionować w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu. W tym okresie może złożyć wyjaśnienia lub przedstawić swoje zastrzeżenia. Gwarantuje mu to artykuł 291 § 1 Ordynacji podatkowej. Po upływie tego okresu nieodwołalnie traci możliwość złożenia odwołania, ponieważ termin ten jest nieprzywracalny.

Otrzymany protokół powinien zawierać dokładną charakterystykę badanego przedsiębiorstwa i przedmiotu kontroli. Ponadto należy w nim zamieścić dane kontrolujących, datę i miejsce kontroli, spis dokonanych w ramach kontroli czynności, wszystkie ustalenia i wnioski płynące z postępowania oraz ocenę prawną. Ponadto, prawidłowo przygotowany protokół powinien zawierać pouczenie o prawie kontrolowanego podatnika do złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień oraz o prawie dokonania korekty deklaracji podatkowej. Podatnik otrzymuje jedną z dwóch identycznych wersji protokołu na własność. Drugą podpisuje i zwraca do urzędu.

Podatnik ma prawo do przedstawienia swoich wątpliwości odnośnie wniosków płynących z protokołu. Powinien przygotować odpowiednie pismo, które będzie zawierało dane jego oraz urzędników, którzy przeprowadzali kontrolę, wskazanie numeru dokumentu, do którego nawiązuje, opis zastrzeżeń oraz jego własnoręczny podpis. Wątpliwości mogą dotyczyć na przykład sposobu ustalenia stanu faktycznego lub oceny prawnej sprawy. Jednakże swoje zarzuty należy poprzeć konkretnymi dokumentami, świadczącymi o nieprawidłowościach. Zgodnie z interpretacją wydaną w dniu 9 lipca 2010 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr sygn. ILPP2/443-550/10-2/EN, wnioski dowodowe, które nie zostały poparte stosownymi dokumentami, nie mają statusu zastrzeżeń, do których urzędnicy muszą się ustosunkować.

Urzędnikom również przysługuje 14 dni, na zapoznanie się z otrzymanym wnioskiem z zastrzeżeniami. Przez ten okres podatnik powinien otrzymać odpowiedź na swoje pismo, zawierającą decyzję oraz uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska jednostki kontrolującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów