Poradnik Przedsiębiorcy

Uszlachetnienie towarów przez inny podmiot a 0% WDT

Znane są w Polsce wielu przedsiębiorcom transakcje zagraniczne dotyczące sprzedaży towarów lub usługi do Unii Europejskiej, jak i poza nią. Podatnik ma prawo zastosować preferencyjną stawkę VAT lub też taka transakcja nie będzie opodatkowywana w Polsce przy zachowaniu określonych warunków ustalonych w umowie. Jak natomiast postąpić w przypadku, gdy usługą jest uszlachetnienie towarów? Czy nadal podatnik będzie mógł korzystnie względem podatku VAT dokonać transakcji sprzedaży za granicę danego towaru?

Uszlachetnienie towarów jako usługi na majątku ruchomym

Definicja uszlachetnienia mimo, iż na gruncie ustawy o VAT jest traktowana podatkowo, to jednak nie doczekała się jeszcze definicji zawartej w powyższej ustawie. Poprzez uszlachetnienie towarów można określić przetwarzanie, odnawianie, naprawę, montaż i instalację w innych towarach, obróbkę czy składanie towarów.

Uszlachetnienie towarów może przybrać formę:

 1. uszlachetnienia czynnego w ramach procedury celnej, poprzez które rozumie się wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej na czas określony towarów pochodzących spoza Unii w celu poddania ich pewnym procesom przetwarzania zmierzających do wytworzenia przetworzonych produktów gotowych. Tak przetworzone produkty zostają albo wywiezione poza obszar Unii albo dopuszczone do obrotu na obszarze Wspólnoty Europejskiej,

 2. uszlachetnienia biernego w ramach procedury celnej, poprzez które należy rozumieć dokonanie czasowego wywozu towarów unijnych poza obszar celny Unii w celu poddania ich procesom przetwarzania.

Stawka VAT na uszlachetnienie towarów

Zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 24 ustawy o VAT stawka podatku VAT wynosi 0% na usługi polegające na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów.

Kiedy ma miejsce uszlachetnienie towarów?

W myśl art. 83 ust. 7 ustawy o VAT uszlachetnienie towarów może wystąpić w poniższych sytuacjach:

 1. świadczonych bezpośrednio przez podatnika, który sprowadził z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w celu ich naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, jeżeli towary te zostaną wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych,

 2. polegających na pośredniczeniu między podmiotem mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędącym podatnikiem, w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a podatnikiem, o którym mowa w pkt 1, gdy pośrednik otrzymuje prowizję lub inne wynagrodzenie od którejkolwiek ze stron zawartego kontraktu dotyczącego usług określonych w pkt 1, pod warunkiem posiadania kopii dokumentów potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej,

 3. świadczonych przez innych podatników na zlecenie podatnika, o którym mowa w pkt 1, polegających wyłącznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów sprowadzonych w tym celu przez podatnika określonego w pkt 1, pod warunkiem:

  1. uzyskania oświadczenia od zleceniodawcy, że towar, który powstał w wyniku wykonania tej usługi, zostanie wywieziony z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej,

  2. posiadania szczegółowego rozliczenia tych usług zgodnie z treścią dokumentów celnych, których kopie powinny być w posiadaniu tych podatników, potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej,

 4. polegających na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, który został objęty procedurą, jaką jest uszlachetnienie towarów czynne w rozumieniu przepisów celnych, świadczonych przez podatników na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędących podatnikami, w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, w ramach kontraktów wielostronnych, jeżeli:

  1. naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub przetworzony przez tych podatników towar został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju przez podatnika będącego również stroną tego kontraktu,

  2. podatnik posiada szczegółowe rozliczenie wykonanych usług zgodnie z dokumentami celnymi potwierdzającymi wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej oraz kopie tych dokumentów celnych.

Poza ww. usługami objętymi procedurą uszlachetniania czynnego usługami uszlachetnienia będą również usługi polegające na przerobie, uszlachetnienie towarów lub przetworzenie świadczone na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, gdy wykonywane przez polskiego podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub zaimportowanych w tym celu na terytorium Unii Europejskiej.

Należy przy tym zaznaczyć, iż polski podatnik musi posiadać dowód zapłaty należności za wykonywaną usługę, jaką jest uszlachetnienie towarów, która została zapłacona przez odbiorcę i przekazana na polski rachunek bankowy podatnika lub polski rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a jednocześnie polski podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej.