0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Utrwalona praktyka interpretacyjna - na czym polega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy często szukają korzystnych dla swojej firmy rozwiązań podatkowych. Wielokrotnie nie są pewni swoich stanowisk i odwołują się do wydanych już interpretacji indywidualnych bądź wyroków sądów, które ukierunkowują ich na podjęcie właściwych osądów podatkowych. Nie zawsze jednak można odnaleźć rozwiązanie dokładnie tego samego problemu przy jednoczesnym wystąpienia tych samych okoliczności. W takiej sytuacji podatnicy składają wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji. Sprawdź, na czym polega utrwalona praktyka interpretacyjna!

Utrwalona praktyka interpretacyjna

Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje w Polsce tzw. utrwalona praktyka interpretacyjna, która umożliwia podatnikom powoływanie się na dominujące stanowisko w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Krajową Administracją Skarbową.

Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną należy rozumieć wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez ustalenie dominującego stanowiska w wydanych interpretacjach indywidualnych:

 1. w takich samych stanach faktycznych lub

 2. w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz 

 3. w takim samym stanie prawnym

- w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.

Powyższe oznacza, iż podatnicy, którzy zastosowali się do dominującego stanowiska w wydanych interpretacjach indywidualnych w danym okresie rozliczeniowym oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego, gdzie stan faktyczny i występujące okoliczności w danej sprawie są bliskie sytuacji podatnika, będą mogli skorzystać z ochrony w razie wystąpienia ewentualnej kontroli skarbowej.

I tutaj rodzą się wątpliwości, urzędnik kontrolujący firmę może bowiem stwierdzić, że:

 1. stan faktyczny, na jaki powołuje się podatnik we wskazanych interpretacjach, różni się od stanu rzeczywistego firmy podatnika,

 2. przyszłe zdarzenia, które mają wystąpić u podatnika, nie mają związku ze zdarzeniami, na które powołuje się podatnik we wskazanych interpretacjach,

 3. różnice pomiędzy podmiotami występującymi w interpretacjach a podatnikiem są znaczne, podczas gdy to może nie mieć znaczenia w rozstrzygnięciu danej sprawy.

Spora część podatników będzie nadal składać wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji

Podatnicy w obawie o nowy twór interpretacyjny jakim jest utrwalona praktyka interpretacyjna raczej będą skłaniać się chętnie nadal w stronę składania do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, czyli Krajowej Informacji Skarbowej, wniosków o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych, z których wynika obowiązek świadczenia przez podatnika daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji 

Warto przytoczyć w tym miejscu kilka zasad funkcjonowania składania przedmiotowych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej:

 1. wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych,

 2. podatnik we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w danej sprawie,

 3. wniosek o wydanie interpretacji musi zawierać:

  • nazwę firmy podatnika,
  • NIP,
  • adres siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu podatnika,
  • numer KRS (jeśli posiada),
  • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania podatnika,
  • w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  • udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do WSA, a w dalszej kolejności do NSA,
  • wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na konto Krajowej Informacji Skarbowej. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto należy podkreślić, iż każda wydana interpretacja zawiera:

 1. wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie,

 2. uzasadnienie prawne,

 3. pouczenie o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Terminy wydania indywidualnej interpretacji

Interpretacja wydawana jest nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku.

W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

Niestety interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, jednakże w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji, nie może on być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami.

Nadmienić z kolei należy, że dana interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze 

Dodatkowo ustawodawca wskazał, iż nie ulega zmianie interpretacja, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Zmiany w stanie prawnym interpretacji indywidualnej

Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszczają w Biuletynie Informacji Publicznej, na swoich stronach podmiotowych:

 1. interpretacje indywidualne (po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji),

 2. adnotację o przyczynie usunięcia interpretacji w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności interpretacji indywidualnej,

 3. adnotację o przyczynie zmiany interpretacji w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów