0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o indywidualną interpretację do ZUS - kiedy można złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca ma problem z interpretacją przepisów prawa podatkowego, może ubiegać się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której wybrany organ podatkowy wyjaśni, czy tok rozumowania podatnika jest poprawny, czy też wręcz przeciwnie. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że również o interpretację przepisów można zwrócić się również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy można wystosować wniosek o indywidualną interpretację do ZUS? Dowiedz się więcej!

W jakich sprawach można złożyć wniosek o indywidualną interpretację do ZUS?

Otóż, aby uzyskać indywidualną interpretację w swojej sprawie dotyczącej:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub
 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, lub
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

W myśl art. 34 ustawy Prawo Przedsiębiorcy, każdy przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w danej sprawie, dotyczącej obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne.

Jakie elementy powinien zawierać wniosek?

Formularz takiego wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS, bądź też sporządzić go samemu. W drugim wypadku należy pamiętać, iż powinien on zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy (nazwę),
 2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy (wraz z kodem pocztowym),
 3. numer identyfikacji podatkowej NIP,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 6. jeżeli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika - wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika,
 7. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Bardzo ważnym aspektem wniosku jest opis problemu oraz sformułowanie własnego poglądu na daną sprawę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może potwierdzić zasadność działania przedsiębiorcy lub uznać jego stanowisko za nieprawidłowe, wskazując wówczas sposób zgodnego w ocenie ZUS postępowania.

Obecnie interpretacje indywidualne, mogą ochronić przedsiębiorcę przed zmianami poglądów kontrolerów z ZUS w przyszłości. Obecnie rozpatrywane są przez dwa oddziały ZUS:

 • Oddział ZUS w Gdańsku,
 • Oddział ZUS w Lublinie.

Przynależność do poszczególnych oddziałów weryfikuje się ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, dlatego też na podawanych we wniosku danych należy pamiętać o wskazaniu kodu pocztowego. Zakres terytorialny określono szczegółowo na portalu www.zus.pl.

Wniosek o indywidualną interpretacje do Zus, nie jest wolny od opłat. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł. Z tym, że jej wysokość zależy głównie od ilości przedstawionych we wniosku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Jeśli we wniosku przedstawiono kilka spraw, wówczas opłata wyjściowa w wysokości 40 zł może zostać zwielokrotniona. 

Na wydanie swojej interpretacji ZUS ma 30 dni od daty złożenia wniosku (kompletnego i opłaconego). Jeżeli w tym terminie przedsiębiorca nie otrzyma odpowiedzi uznaje się, że wskazane przez niego stanowisko we wniosku jest prawidłowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów