Poradnik Przedsiębiorcy

O indywidualną interpretację możesz wystąpić również do ZUS

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca ma problem z interpretacją przepisów prawa podatkowego, może ubiegać się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której wybrany organ podatkowy wyjaśni, czy tok rozumowania podatnika jest poprawny, czy też wręcz przeciwnie. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że o interpretację przepisów można zwrócić się również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak to zrobić?

Otóż, aby uzyskać indywidualną interpretację w swojej sprawie dotyczącej:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub
 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, lub
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Formularz takiego wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS, bądź też sporządzić go samemu. W drugim wypadku należy pamiętać, iż  powinien on zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy (nazwę),
 2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy (wraz z kodem pocztowym),
 3. numer identyfikacji podatkowej NIP,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 6. jeżeli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika - wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika,
 7. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Bardzo ważnym aspektem wniosku jest opis problemu oraz sformułowanie własnego poglądu na daną sprawę. Zakład ubezpieczeń może potwierdzić zasadność działania przedsiębiorcy lub uznać jego stanowisko za nieprawidłowe, wskazując wówczas sposób zgodnego w ocenie ZUS postępowania.

Obecnie interpretacje, które mogą ochronić przedsiębiorcę przed zmianami poglądów kontrolerów z ZUS w przyszłości wydawane są przez dwa oddziały ZUS:

 • Oddział ZUS w Gdańsku,
 • Oddział ZUS w Lublinie.

Przynależność do poszczególnych oddziałów weryfikuje się ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, dlatego też na podawanych we wniosku danych należy pamiętać o wskazaniu kodu pocztowego. Zakres terytorialny określono szczegółowo w portalu www.zus.pl.

Złożenie wniosku o interpretację ZUS wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości co najmniej 40 zł. Jej wysokość zależy od ilości przedstawionych we wniosku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Opłata wyjściowa (40 zł) to koszt przedstawienia jednego zdarzenia przyszłego lub stanu faktycznego.

Na wydanie swojej interpretacji ZUS ma 30 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli w tym terminie przedsiębiorca nie otrzyma odpowiedzi uznaje się, że wskazane przez niego stanowisko we wniosku uznaje się za prawidłowe.