0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura WDT wystawiona po terminie a właściwy kurs

Wielkość tekstu:

10 września 2016 r. sprzedałam towar kontrahentowi z Niemiec (WDT). Transakcja była wyrażona w euro. Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia tej waluty, jeżeli faktura dokumentująca WDT została wystawiona 30 października 2016 r.?

Justyna, Szczecin

 

W przypadku transakcji WDT, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych (o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje data wystawienia faktury), kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) bieżącego kursu średniego waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień:

 

  • wystawienia faktury, o ile jest ona wystawiona w terminie, lub

  • powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy faktura nie została wystawiona w terminie.

Zasada ogólna wystawiania faktur (która ma zastosowanie także do WDT) mówi, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę – jest to (z pewnymi wyjątkami) najpóźniejszy moment na wystawienie faktury. Zatem w Pani przypadku faktura powinna zostać najpóźniej wystawiona 15 października.

Tym samym wartości wynikające z faktury dokumentującej opisaną transakcję zagraniczną winny być przeliczane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia bądź (jeżeli dokument taki nie zostanie wystawiony terminowo) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 15. dzień miesiąca następującego po tym, w którym WDT miało miejsce. W Pani przypadku będzie to kurs z 14 października 2016 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów