0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wystawienie korekty faktury - jaki jest termin wystawienia korekty?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy podatnicy ograniczeni są jakimś terminem na wystawienie korekty faktury?

Anna, Wałcz

 

Choć żaden przepis nie wyjaśnia tego zagadnienia w sposób jednoznaczny, przyjmuje się, że faktura korygująca powinna zostać wystawiona przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wystawienie korekty faktury - uzasadnienie

Na wstępie zaznaczyć należy, że wszelkie kwestie związane z samą czynnością wystawiania korekt do faktury reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. W myśl art. 106j ustawy VAT podatnik zobligowany jest wystawić fakturę korygującą w przypadku, gdy:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
  • udzielono opustów i obniżek cen,
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zaistnienie choćby jednego z powyższych zdarzeń skutkuje koniecznością skorygowania pierwotnie wystawionej faktury. Istotą faktur korygujących VAT jest korekta faktur pierwotnych. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku należnego. Żaden przepis ustawy VAT nie wskazuje, w jakim czasie należy dokonać korekty. Jedynie w art. 112 ustawy możemy odnaleźć informację, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Natomiast sama kwestia przedawnienia zobowiązań, w tym zobowiązań z podatku od towarów i usług, uregulowana jest w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Wystawienie korekty faktury według organów podatkowych

W świetle zaprezentowanych przepisów wydaje się, że poprawnym działaniem jest korygowanie faktur do czasu upływu pięcioletniego okresu przedawnienia. Przyjęcie takiego modelu jest prawidłowe i znajduje potwierdzenie w pismach wydawanych przez organy podatkowe.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2008 r., nr 1401/PV-II/4407/14-15/07/PP/MC/PV-IV, podał, że: Zatem dokonywanie przez podatnika wszelkich zmian dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług może nastąpić do momentu, w którym nie ulega przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. Przepisy nie zakreślają terminu do wystawienia faktury korygującej w przypadku zawyżenia stawki podatku VAT, ale dokonanie korekty faktur pierwotnych wystawionych kontrahentom w latach 1999-2001 r. będzie dotyczyło zobowiązań podatkowych, które już wygasły, a zatem mimo, iż ustawodawca nie zakreślił terminu do dokonywania wyżej wymienionych korekt to jednak ze względu na wygaśnięcie tych zobowiązań przedmiotowe korekty nie mogą być dokonane.

Faktura korygująca służy do udokumentowania korekty dostawy towarów i usług i związanego z tą dostawą podatku należnego. Zatem korekta faktury powinna być dokonana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Ten sam organ w interpretacji z 8 września 2010 r., nr IPPP1-443-604/10-4/PR, wskazał, że: Dopuszczenie możliwości korygowania faktur wystawionych sześć lub więcej lat wstecz pozbawia organ podatkowy możliwości skontrolowania, czy korekty faktur są zasadne, a co za tym idzie, czy kwoty wykazane w deklaracjach są prawidłowe.

Reasumując, dokonywanie przez podatnika wszelkich zmian dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług może nastąpić do momentu, w którym nie ulega przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. Chociaż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zakreślają terminu do wystawienia faktury korygującej w przypadku zawyżenia stawki podatku VAT, to jednak nie mogą być dokonane korekty faktur dokumentujących zdarzenia dotyczące wygasłych przez przedawnienie zobowiązań podatkowych.

Identyczne stanowisko prezentują sądy administracyjne. W wyroku WSA w Warszawie z 9 sierpnia 2011 r., III SA/Wa 3312/10, sąd stwierdził, że dokonywanie przez podatnika wszelkich zmian dotyczących rozliczeń podatku VAT może nastąpić do momentu, w którym nie ulega przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy.

Jak już zostało wskazane, korekta faktury ma wpływ na kwotę podatku należnego. W rezultacie, jeżeli dopuścić możliwość nieograniczonego w czasie korygowania ich treści, mielibyśmy do czynienia ze zmianą zobowiązania podatkowego, które już nie istnieje. W konsekwencji stanowisko, zgodnie z którym korektę faktury można wystawić w okresie nieprzekraczającym terminu przedawnienia zobowiązania, należy uznać za zgodnie z przepisami.

Przykład 1.

Podatnik wystawił fakturę 15 lutego 2012 r. Dopiero w 2018 r. zorientował się, że omyłkowo podał błędną stawkę VAT dla sprzedaży towaru. Podatnik nie ma jednak możliwości wystawienia faktury korygującej, bowiem zobowiązanie podatkowe w podatku VAT uległo przedawnieniu 31 grudnia 2017 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów