0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasem mimo najszczerszych chęci podatnik nie jest w stanie uregulować swojego zobowiązania podatkowego. Jeśli nic nie wskazuje na poprawę sytuacji finansowej, warto postarać się o całkowite lub przynajmniej częściowe umorzenie długu. Zainteresowany podatnik powinien w takiej sytuacji złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Trzeba jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku oraz spełnienie wymagań nie zawsze gwarantuje zwolnienie z konieczności zapłacenia zaległego podatku. Umorzenie podatku jest bowiem ulgą uznaniową.

Czym jest zaległość podatkowa?

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w określonym terminie, a także niezapłacona w terminie zaliczka lub rata podatku (zgodnie z art. 51§1 Ordynacji podatkowej).

Powstanie zaległości podatkowej często wiąże się z koniecznością opłacenia dodatkowych odsetek za zwłokę.

Do pobrania:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wzór + opis.pdf
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wzór + opis.docx

Umorzenie zaległości podatkowej

Organ podatkowy z urzędu lub na wniosek podatnika może umorzyć zaległość podatkową w całości lub w jej części. Poza zaległością podatkową umorzeniu mogą podlegać także odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna.  

Umorzenie zaległości podatkowej możliwe jest z urzędu, jeżeli spełnione zostaną następujące okoliczności:

 • koszty postępowania egzekucyjnego prawdopodobnie przewyższają kwotę uzyskaną w wyniku w/w postępowania,
 • kwota zaległości podatkowej jest mniejsza lub równa pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,
 • śmierć podatnika (jeśli nie pozostawił spadku lub ruchomości niepodlegających egzekucji na podstawie odrębnych przepisów) i jednocześnie brak jest spadkobierców.

Zaległości podatkowe mogą zostać umorzone, w całości lub części, także na wniosek podatnika. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej musi być jednak podyktowany ważnym interesem podatnika (np. uregulowanie należności podatkowych jest niemożliwe ze względu na nadzwyczajne zdarzenia losowe) lub interesem publicznym (respektowanie wartości wspólnych i istotnych dla całego społeczeństwa).

Warto jednak pamiętać, że to organ podatkowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu ulgi. Wystąpienie w/w interesów nie zawsze oznacza zatem umorzenie zaległości podatkowej.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy zobowiązany jest wyjaśnić oraz przeanalizować okoliczności sprawy, a swoje ustalenia powinien zawrzeć w uzasadnieniu decyzji podatkowej.

Nie istnieje jeden wzorzec sytuacji, za pomocą którego umarza się należność podatkową. Każdy wniosek organy podatkowe zobowiązane są traktować indywidualnie.

Warto zaznaczyć, że podczas podejmowania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej pod uwagę brana jest obecna sytuacja podatnika, a nie przeszłe zdarzenia z okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Umorzenie zaległości podatkowej jest jednoznaczne z umorzeniem odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa

Kto może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej?

Z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej może wystąpić:

 • podatnik,
 • płatnik,
 • spadkobierca podatnika lub płatnika,
 • osoby trzecie.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej należy składać nie wcześniej niż po terminie płatności podatku. Złożenie wniosku o zastosowanie ulgi uznaniowej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Co powinien zawierać wniosek o umorzenie zaległości podatkowej?

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej powinien zawierać takie elementy, jak:

 • oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko/pełną nazwę firmy; dane adresowe/ adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności; numer identyfikacji podatkowej),
 • oznaczenie organu podatkowego (nazwa organu podatkowego, adres),
 • zakres żądania,
 • uzasadnienie (dlaczego wnosi się o umorzenie zaległości),
 • podpis,
 • załączniki (dokumenty wykazujące trudną sytuację podatnika).

Rozpatrzenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie. Czas jego rozpatrzenia nie powinien przekraczać miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach 2 miesięcy.

Jeśli we wniosku zostaną wykryte braki, organ podatkowy wezwie wnioskodawcę o ich uzupełnienie w terminie 7 dni. Jeśli braki nie zostaną usunięte, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów