0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zagraniczny zakład a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo korzystne pod względem podatkowym z uwagi na dużo niższe stawki podatkowe. Podatnicy funkcjonujący w oparciu o ryczałt mogą rozszerzać zakres swojej działalności poprzez wykonywanie działalności poza granicami kraju. W przypadku istnienia zagranicznego zakładu przedsiębiorstwa pojawia się pytanie, w jaki sposób dokonać rozliczenia podatkowego. Odpowiedzi na temat "Zagraniczny zakład a ryczałt" postaramy się udzielić w niniejszym artykule.

Zakład zagraniczny

Rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia, kiedy mamy do czynienia z zagranicznym zakładem. W tym celu trzeba sięgnąć do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, gdzie zakład jest położony. Z uwagi jednak na fakt, że większość podpisanych umów opiera się na przepisach Konwencji modelowej OECD, w dalszej części będziemy analizować jej postanowienia.

Definicja zakładu zawarta jest w art. 5 wspomnianej Konwencji. Przepis stanowi, że określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Obejmuje ono w szczególności:

  1. siedzibę zarządu,

  2. filię,

  3. biuro,

  4. fabrykę,

  5. warsztat,

  6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Jak zatem wynika z powyższej definicji, aby można była mówić, że polski przedsiębiorca prowadzi zagraniczny zakład, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • istnienie „placówki działalności gospodarczej”, tj. pomieszczeń, a w pewnych okolicznościach maszyn i urządzeń;

  • taka placówka musi mieć charakter stały, tzn. musi być utworzona w określonym miejscu, z pewnym stopniem trwałości;

  • prowadzenie działalności przedsiębiorstwa za pośrednictwem tej stałej placówki; oznacza to, że osoby, które w taki lub inny sposób są zależne od przedsiębiorstwa, prowadzą działalność przedsiębiorstwa w państwie, w którym stała placówka jest położona.

W dalszej kolejności należy przeanalizować, w jaki sposób opodatkowany jest zysk wypracowany przez zagraniczny zakład. Otóż w świetle art. 7 Konwencji zyski przedsiębiorstwa położonego w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w tym drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Zagraniczny zakład a ryczałt

W pierwszej kolejności w temacie "Zagraniczny zakład a ryczałt" podkreślić należy, że podatnicy, których przychody są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, mają obowiązek stosowania tej formy zarówno do przychodów wypracowanych w kraju, jak i za granicą.

Następnie warto wskazać na treść art. 12 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który podaje, że przepisy art. 27 ust. 8–9a ustawy PIT stosuje się tu odpowiednio, co oznacza, że do ustalania podstawy opodatkowania należy zastosować właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą przepisami stosownych umów międzynarodowych. Jak wiadomo, w tym zakresie możemy wyróżnić dwie metody: wyłączenia z progresją oraz proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku metody wyłączenia z progresją dochody uzyskane przez zagraniczny zakład są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Również w przypadku ryczałtowego rozliczania podatku przychód osiągnięty za granicą korzysta ze zwolnienia od podatku w Polsce, co powoduje, że nie ma wpływu na wysokość stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, którą opodatkowane są przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Stosując metodę wyłączenia z progresją, przychodu z zagranicznego zakładu nie uwzględnia się do ustalenia zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. W konsekwencji podatnik nie będzie uwzględniał w zeznaniu rocznym PIT-28 przychodów wypracowanych przez zagraniczny zakład. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2013 r., nr IPPB1/415-478/13-4/IF:

(…) dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji nie podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płaci określoną stawkę ryczałtu, wynikającą z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zastosowanie metody wyłączenia z progresją nie wpłynie na zmianę stawki ryczałtu.

Wskazać również należy, iż z konstrukcji zeznania PIT-28 oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego nie wynika obowiązek wykazania dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji razem z przychodami osiągniętymi w Polsce opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy Polskę łączy z drugim państwem umowa międzynarodowa, w której ramach obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. Istota tej metody polega na tym, że w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym, ale tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą.

W konsekwencji, jeżeli podatnik do opodatkowania swoich przychodów wybrał zryczałtowany podatek dochodowy i osiąga przychód zarówno z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski, jak i na terenie innego kraju, to oba przychody sumuje i łącznie wykazuje w zeznaniu podatkowym PIT-28 oraz w załączniku PIT-28/A. Dodatkowo w zeznaniu przedsiębiorca wykazuje zapłacony za granicą podatek od przychodów wypracowanych przez zakład. Ten zagraniczny podatek podlega odliczeniu od podatku do zapłaty w Polsce, lecz wyłącznie do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów