0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ująć przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz częściej zdarza się, że polscy przedsiębiorcy podejmują zatrudnienie za granicą. Może mieć ono charakter umowy handlowej pomiędzy firmami, w zakresie której świadczone są usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta. W takim przypadku uzyskiwane dochody są rozliczane w ramach prowadzonej działalności. Co jednak w przypadku, gdy polski przedsiębiorca będzie świadczył usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta w ramach umowy o pracę? Sprawdź, jak prawidłowo wykazać przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym!

Przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym - kto jest jest zobowiązany do rozliczenia?

Co do zasady każdy podatnik, w tym osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowym w Polsce, podlega tutaj opodatkowaniu. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą rezydencji, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce posiadają tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. W praktyce oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wszystkie uzyskiwane dochody, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w Polsce, jeśli:
- posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych),
- przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.
Kwestia sposobu rozliczenia zagranicznych przychodów zależna jest od tego, czy z krajem, w którym przychody były uzyskiwane, Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wskazuje ona, w jakim kraju i w jakiej stawce podatnik powinien opodatkować uzyskane przychody. W przypadku konieczności opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą w danym kraju, umowa określa metody uniknięcia opodatkowania w Polsce, tak by finalnie nie płacić podatku dwukrotnie.

Metody opodatkowania przychodów z zagranicy

Przychody uzyskane w kraju, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w zależności od stosowanej metody rozliczania przychodów mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce lub zostać wyłączone z podstawy opodatkowania. Wszystko zależy od podpisanej umowy pomiędzy państwami, regulującej kwestie opodatkowania przychodów uzyskanych w danym państwie. Zgodnie z powyższym istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o podwójnym opodatkowaniu, wówczas musi on uwzględnić uzyskane przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym i opodatkować w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją a przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją przychody zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu w Polsce (zwolnienie z opodatkowania), jednak mają wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której obliczana będzie wartość podatku dla dochodów osiągniętych w Polsce. Zastosowanie tej metody i wykazanie w zeznaniu rocznym przychodów z zagranicy będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy podatnik, poza przychodami z zagranicy, osiągnie przychody również w Polsce podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Jeśli w danym roku podatnik osiągnie przychody zagraniczne, dla których będzie można zastosować metodę wyłączenia z progresją (zgodnie z zawartą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania) i tym samym nie osiągnie przychodów w Polsce, dla których zastosowanie miałaby skala podatkowa, nie ma on obowiązku składania zeznania rocznego.
Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, osiągający przychody zagraniczne, dla których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, nie wykazują dochodów z zagranicy w zeznaniu rocznym PIT-36L. Jeśli jednak zagraniczne przychody zostały uzyskane w państwie, dla którego zgodnie z podpisaną umową obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, wówczas przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym PIT-36L oraz załączniku PIT/ZG będą wykazywane.

Metoda wyłączenia z progresją polega na:

 1. dodaniu dochodu uzyskanego za granicą (zwolnionego z opodatkowania) do dochodów uzyskanych w Polsce

 2. od uzyskanej sumy dochodów wyliczany jest podatek dochodowy według skali podatkowej 18% lub 32% (od nadwyżki powyżej 85 528 zł),

 3. wartość podatku dzieli się przez sumę dochodów z Polski i z zagranicy,

 4. otrzymaną wartość mnoży się przez 100,

 5. uzyskane w Polsce dochody mnoży się jeszcze raz przez otrzymaną stopę procentową (do dwóch miejsc po przecinku).

Za pomocą wyżej wymienionych kroków, dla których zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, uzyskany zostanie „obliczony podatek”.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Metoda proporcjonalnego odliczenia w przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochody uzyskane za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce, z tą różnicą, że podatek (liczony od całości dochodów) jest pomniejszony o zapłacone za granicą zaliczki (tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w państwie obcym). Obowiązek wykazania przychodów z zagranicy w zeznaniu rocznym istnieje zawsze, nawet w sytuacji, gdy podatnik nie osiągnie przychodów w Polsce opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym.

Limit podatku zapłaconego za granicą, który podlega odliczeniu, ustala się następująco:

 • dochód uzyskany za granicą dodajemy do dochodów uzyskanych w Polsce,

 • od sumy dochodów (zaokrąglonych do pełnych złotych) obliczany jest podatek dochodowy według skali podatkowej 18% lub 32% (od nadwyżki powyżej 85 528 zł) lub podatek w wysokości 19% w przypadku formy opodatkowania podatkiem liniowym,

 • wartość podatku mnoży się przez dochód uzyskany za granicą dzielony przez łączne dochody.

Obliczony limit będzie wskazywał maksymalną wartość podatku zapłaconego za granicą, jaką może odliczyć podatnik.

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Holandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Przychody z zagranicy a poniesione koszty – diety

Należy pamiętać, że w przypadku każdej z powyższych metod przychód uzyskany za granicą należy pomniejszyć o 30% diety przysługującej z tytułu podróży służbowej za granicę – za każdy dzień, w którym świadczona była praca. Wysokość diety zagranicznej jest inna dla każdego kraju i liczona zgodnie z poniższym schematem:

 • pełna wysokość diety (zgodnie z ustawową stawką dla danego kraju) jest należna za każdą dobę zagranicznej podróży służbowej,

 • w przypadku podróży służbowej wynoszącej:

  • do 8 godzin przysługuje 1/3 diety zagranicznej,

  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety zagranicznej,

  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku czasowego przebywania za granicą i osiągania dochodów z tytułu pracy bez pośrednictwa płatnika, podatnik polski ma obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy według skali, odpowiednio do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju (za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego).

Ulga abolicyjna a przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym

Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o podwójnym opodatkowaniu, wówczas uzyskany przychód musi opodatkować w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia. Stosując metodę odliczenia proporcjonalnego, można skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Stanowi ona różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją. Wartość otrzymanej różnicy można odliczyć od kwoty podatku należnego. Ulga abolicyjna daje możliwość ujednolicenia wysokości podatku płaconego przez podatników osiągających dochody z pracy za granicą, niezależnie od podpisanych pomiędzy państwami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie ulgi ma miejsce w przypadku pracy za granicą na podstawie:

 • umowy o pracę,

 • działalności wykonywanej osobiście,

 • działalności gospodarczej,

 • umów dotyczących praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, w tym z działalności artystycznej, naukowej, oświatowej, literackiej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z tytułu korzystania z wskazanych powyżej praw lub rozporządzania nimi.

W jaki sposób uwzględnić przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym?

Co do zasady osiągane przychody osiągane za granicą należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 (w przypadku skali podatkowej), PIT-36L (w przypadku podatku liniowego) oraz załączniku PIT/ZG (w przypadku tzw. ulgi abolicyjnej wypełnia się także załącznik PIT-O). W załączniku PIT/ZG wykazuje się przychody uzyskane za granicą łącznie z pobranymi zaliczkami (dla jednego kraju jest jeden załącznik). Przy przeliczaniu wartości osiągniętych przychodów z zagranicy oraz zapłaconych zaliczek na podatek, należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub zapłaty podatku.

W przypadku rozliczania zeznania rocznego wspólnie z małżonkiem, dokonując wyliczenia zobowiązania podatkowego (metodą wyłączenia z progresją lub metodą proporcjonalnego odliczenia), pod uwagę należy wziąć także uzyskane przez małżonka dochody.

Przykład 1.

Polski podatnik (rezydent) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018 r. uzyskał dochody z prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce. Ponadto w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. uzyskał on dochody (3000 euro na miesiąc) w Niemczech na podstawie wykonywanej umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą. Pomiędzy Polską a Niemcami podpisana jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją). Czy powinien ująć przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym? Jaką wartość podatku dochodowego powinien zapłacić polski podatnik za rok 2018, jeśli uzyskał przychód w wysokości 20 000 zł, w tym koszty uzyskania przychodów wynosiły 8000 zł? Podatnik poniósł także koszty ubezpieczenia społecznego w kwocie 2742,00 zł i zdrowotnych – 1553,22 zł.

 1. Najpierw należy dokonać obliczenia dochodu do opodatkowania uzyskanego w Polsce:

20 000 zł (poz. 53 PIT-36) - 8000 zł (poz. 54 PIT-36) - 2742,00 zł (poz. 165 PIT-36) = 9258 zł (poz. 198 PIT-36)

 1. Dla celów obliczenia dochodu uzyskanego w Niemczech w pierwszej kolejności obliczamy przysługujące diety z tytułu podróży służbowej za granicę:

  1. czerwiec: 30 dni x 49 euro x 30% = 441 euro

  2. lipiec: 31 dni x 49 euro x 30% = 455,70 euro

 2. Obliczamy dochód uzyskany w Niemczech po uwzględnieniu kosztów diet, przeliczony na złote polskie:

czerwiec: (3000 - 441 euro) x 4,3616 (kurs z 29.06.2018 r.) = 11 161,34 zł

lipiec: (3000 - 455,70 euro) x 4,2836 (kurs z 30.07.2018 r.) = 10 898,77 zł
dochód zagraniczny = 22 060,11 zł (poz. 199 PIT-36 oraz w poz. 12 załącznika PIT/ZG)

 1. Wypełniając zeznanie roczne należy:

 • zsumować dochody uzyskane w Polsce i w Niemczech: 31 318,11 zł (poz. 198 i 199 PIT-36)

 • wyliczyć podatek dochodowy w oparciu o skalę podatkową: (31 318 zł x 18%) - 556,02 = 5081,22 zł

 • ustalić stopę procentową: 5084,22 zł x 100 / 31 318,11= 16,23%

 1. Ustalenie wartości podatku do zapłaty:

 • 9258 zł x 16,23% = 1502,58 zł

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu: 1337,50 zł

 • podatek po odliczeniach: 1502,58 zł - 1337,50 zł = 165,08 zł (poz. 339 PIT-36)

Polski podatnik powinien zapłacić 165 zł (po zaokrągleniu) podatku za rok 2018.

Przykład 2.

Pan Jan (rezydent) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowana skalą podatkową) uzyskał w 2018 r. dochód w wysokości 36 000 zł. W tym samym roku podjął on także zatrudnienie u holenderskiego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Zastosowanie będzie mieć metoda proporcjonalnego odliczenia. Z tytułu tej umowy otrzymał dochód w wysokości 43 000 zł (przeliczony na złote polskie). Z tytułu zawartej umowy holenderski pracodawca opłacił w kraju zaliczkę na podatek, która po przeliczeniu na złote polskie wynosi 5300 zł. Suma składek zdrowotnych polskich i holenderskich podlegających odliczeniu wyniosła 600 zł. Jaką wartość podatku dochodowego należnego powinien wykazać pan Jan w zeznaniu rocznym za 2018 r., jeśli będzie chciał skorzystać także z ulgi abolicyjnej?

 1. Należy najpierw obliczyć podstawę opodatkowania i wartość podatku według skali podatkowej:

 • 36 000 zł + 43 000 zł = 79 000 zł (poz. 198 PIT-36 + poz. 9 PIT/ZG)

79 000 zł x 18% - 556,02 zł = 13 663,98 zł (poz. 202 PIT-36)

 1. Następnie należy ustalić limit podatku zapłaconego w Holandii, który będzie podlegał odliczeniu:

 • 13 663,98 zł x 43 000 zł / 79 000 zł = 7437,36 zł (z uwagi na fakt, że pobrana wartość podatku mieści się w limicie, cała jego wartość, tj. 5300 zł będzie podlegać odliczeniu w poz. 204 PIT-36)

 1. Należy wyliczyć wartość podatku według metody proporcjonalnego odliczenia:

13 663,98 zł - 5300 zł = 8363,98 zł

 1. W kolejnym kroku należy wyliczyć wartość ulgi abolicyjnej:

łączny dochód: 36 000 zł + 43 000 zł = 79 000 zł

podatek według skali: 79 000 zł x 18% - 556,02 zł = 13 663,98 zł

 1. Ustalenie stopy procentowej dla metody wyłączenia z progresją:

13 663,98 zł x 100 / 79 000 zł = 17,30%

 1. obliczenie podatku:

36 000 zł x 17,30% = 622,80 zł.

 1. Obliczenie kwoty ulgi abolicyjnej:

 • podatek według metody proporcjonalnego odliczenia: 8363,98 zł (wartość z punktu 3 wyliczeń)

 • podatek według metody wyłączenia z progresją: 622,80 zł

 • wartość ulgi abolicyjnej: 8363,98 zł - 622,80 zł = 7741,18 zł (poz. 41 załącznika PIT/0)

 1. Wyliczenie podatku po odliczeniach:

 • 8363,98 zł - 7741,18 zł - 600 zł (suma składek zdrowotnych polskich i holenderskich podlegających odliczeniu) = 22,80 zł (poz. 213 PIT-36)

Pan Jan powinien wykazać 23 zł podatku należnego za rok 2018.

Podsumowując, aby prawidłowo rozliczyć przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym, należy sprawdzić, czy kraj, w którym wykonywaliśmy pracę, ma podpisaną umowę o podwójnym opodatkowaniu z Polską. Jest w niej bowiem wskazany sposób rozliczenia, jaki należy zastosować przy obliczeniu należnego podatku dochodowego, który należy wykazać w zeznaniu rocznym, przy czym trzeba pamiętać, że w przypadku metody wyłączenia z progresją przy opodatkowaniu podatkiem liniowym przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym nie będą ujmowane. 

Rozliczenie roczne przedsiębiorcy w systemie wFirma.pl

Zeznanie roczne można wypełnić i wysłać z pomocą programu do księgowości online, jakim jest wFirma.pl. Aby wygenerować zeznanie, należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, gdzie należy wybrać odpowiedni formularz zeznania.

przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym

Następnie jako cel złożenia deklaracji należy wybrać: ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym
Po uzupełnieniu wszystkich przychodów i kosztów oraz wysokości wpłaconych zaliczek w ciągu roku (pola uzupełniane automatycznie w przypadku prowadzenia księgowości w systemie), można wybrać odpowiedni sposób opodatkowania.

przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym

Dodatkowo podatnik może wybrać załączniki, jakie mają być dołączone do zeznania rocznego. W przypadku rozliczenia przychodów z zagranicy należy zaznaczyć załącznik PIT/ZG i uzupełnić wymagane dane.

przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów