Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup na raty - rozliczenie i ewidencja w KPiR

Coraz większe grono sklepów w celu zachęcenia klientów do zakupów oferuje rozłożenie należności na raty oprocentowane stawką 0%. Po stronie przedsiębiorców korzystających z takiej okazji pojawia się pytanie, jak w poprawny sposób ująć zakup na raty w KPiR?

Pełna wartość towaru na fakturze

Faktury dokumentujące sprzedaż na raty, mimo że nabywca nie uiścił całkowitej należności za towar, opiewają na 100% zobowiązania. W pozycji zapłacono pojawia się jednak faktycznie zapłacona przez nabywcę kwota pieniędzy, z reguły jest to wartość zapłaconej pierwszej raty.

Zakup na raty wiąże się z obowiązkiem dołączenia do umowy sprzedaży harmonogramu spłaty zgodnie z którym nabywca dokonuje zapłaty kolejnych rat. 

W związku z tym, że faktura opiewa na 100% zobowiązania, wpłaty kolejnych rat nie ujmuje się już w ewidencji. Należy jedynie dokonywać rozliczeń wpłaconych należności. Wprowadzenie do ewidencji faktury oraz każdej z rat z osobna spowodowałoby podwójne ujęcie wydatku w kosztach firmowych, co jest działaniem niedozwolonym i niepoprawnym.

Zakup ratalny - korekta kosztów do 2015 roku

Od roku 2013 do końca roku 2015 obowiązkowe było dokonanie korekty kosztów, jeśli należność nie została uregulowana w terminie. Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, pomimo zaksięgowania całej należności do kosztów, jeśli nie została dokonana ich zapłata w ustawowym terminie (30 dni od daty płatności, jeśli okres płatności był krótszy niż 60 dni, lub 90 dni, gdy termin płatności był dłuższy niż 60 dni), konieczne było pomniejszenie kosztów o niezapłaconą część. Każdorazowa zapłata konkretnej raty uprawniała do zaliczenia do kosztów tej części.

Korekta kosztów przy zakupie na raty - regulacje obowiązujące po 2016 roku

Z początkiem roku 2016 w życie weszły nowe przepisy regulujące obowiązek dokonywania korekty kosztów. Obecnie nie ma obowiązku dokonywania korekty kosztów w związku z nieuregulowaniem zobowiązań. Nie jest to jednak jednoznaczne z brakiem obowiązku ich regulowania. Okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat, tak więc w dalszym ciągu organy mogą kontrolować księgi z lat obowiązywania korekty kosztów (2013-2015).

W sytuacji gdy wydatki wyksięgowane z kosztów w latach obowiązywania starych przepisów zostały opłacone po 1 stycznia 2016, mogą być powtórnie zaliczone do kosztów.

Rozwiązanie to należy również zastosować w odniesieniu do płatności ratalnych. Jeśli pewna część zobowiązania została wyksięgowana, należy wraz z opłacaniem raty powtórnie zaliczyć ją do kosztów.

Zakup na raty w KPiR po 1 stycznia 2016 roku

Faktura dokumentująca zakup na raty, na której widnieje pełna wartość zobowiązania, powinna zostać ujęta w KPiR z datą jej wystawienia, na całą wartość zobowiązania. W przypadku czynnych podatników VAT w KPiR ujmuje się wartość netto zobowiązania, w przypadku podatników zwolnionych z VAT wartość brutto.

W sytuacji gdy dokonany zakup w systemie ratalnym zaliczony będzie do środków trwałych, możliwe jest zaliczanie do kosztów firmowych odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z datą otrzymania faktury możliwe jest całościowe odliczenie podatku VAT.

Zakup na raty a odsetki

W sytuacji gdy zakup na raty jest objęty stawką 0%, doliczane co miesiąc do raty odsetki mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Należy przy tym pamiętać, że warunkiem ujęcia odsetek w kosztach jest ich faktyczne opłacenie. Odsetki powinny zostać ujęte w kosztach na podstawie dowodów wewnętrznych. Wydatek ten będzie ujęty w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki. Pod DW należy podpiąć dowód zapłaty odsetek.