0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Założenie firmy przez obywatela Ukrainy - kiedy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła szczególne zasady, na jakich obywatele Ukrainy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Jakie warunki trzeba spełnić, będąc obywatelem Ukrainy, by założyć firmę? Z poniższego artykułu dowiesz się, jak przebiega założenie firmy przez obywatela Ukrainy.

Założenie firmy przez obywatela Ukrainy - warunki

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

Za obywateli Ukrainy ustawa uznaje także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Osoba taka również może otworzyć działalność gospodarczą w Polsce.

W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestanie być legalny, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 roku i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 roku.

Podobnie jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka opuścił Ukrainę w okresie od 24 lutego 2022 roku, a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklaruje zamiar pozostania, jego pobyt w Polsce uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 roku.

Legalny pobyt w oparciu o ustawę o cudzoziemcach

Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przysługuje obywatelowi Ukrainy również wtedy, gdy posiada tytuł uprawniający go do legalnego pobytu w Polsce w oparciu o przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Ustawa ta przewiduje m.in. następujące tytuły uprawniające do legalnego pobytu na terytorium RP:

 • zezwolenie na pobyt stały;
 • zezwolenie na pobyt czasowy;
 • paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym;
 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (zezwolenie udzielone w Polsce);
 • pobyt na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej;
 • pobyt na podstawie stempla przekroczenia granicy na zasadach ruchu bezwizowego;
 • pobyt na podstawie karty pobytowej jako członek rodziny obywatela UE;
 • pobyt na podstawie decyzji o statusie uchodźcy;
 • pobyt w oparciu o decyzję o przyznaniu ochrony uzupełniającej;
 • pobyt w oparciu o zezwolenie na pobyt tolerowany;
 • pobyt w oparciu o decyzje o zezwoleniu na pobyt ze względów humanitarnych;
 • pobyt w oparciu o zaświadczenie na podstawie art. 170 ustawy o cudzoziemcach;
 • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ust. 1, art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach bądź na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Jak uzyskać numer PESEL?

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL.

Wniosek o wydanie numeru PESEL składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

Do wniosku załącza się fotografię spełniającą wymagania jak do dowodu osobistego. Ponadto podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobrane zostaną odciski palców.

Następnie organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości i wprowadzi dane do rejestru PESEL. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia.

Organ gminy odmówi w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy:

 • fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymagań właściwych dla dowodów osobistych;
 • nie zostały pobrane odciski palców, chyba że zachodzi wyjątek określony w przepisach;
 • potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia z uwagi na brak dokumentu pozwalającego na stwierdzenie tożsamości, a w wyniku weryfikacji ustalono, że w rejestrze zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów