0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK V7M struktura zastąpiła deklarację VAT i plik JPK VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W trakcie 2020 roku Ministerstwo Finansów dołożyło przedsiębiorcom powinności. Jednym z kluczowych obowiązków, który został na nich nałożony, jest składanie nowego dokumentu elektronicznego – JPK_V7. Plik ten nosi nazwę JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych) i zastąpił on dotychczasową deklarację VAT i plik JPK_VAT. W artykule opisujemy, jak wygląda JPK V7M struktura.

JPK V7M struktura – od kiedy je stobowiązkowa?

Nowa struktura JPK regulowana jest ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Ministerstwo zaznacza, że nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego zastąpiła dotychczasowe deklaracje VAT-7/VAT-7K i JPK_VAT, które to były składane w odrębny sposób. Nie zastąpiła ona jednak pozostałych deklaracji VAT, takich jak np. VAT-8, VAT-9M, VAT-UE. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zmiany te miały na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych względem podatnika.

Wprowadzona nowa struktura obowiązuje wszystkich podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Zatem tak, jak dotychczas podatnicy zwolnieni z VAT nie są zobowiązani składać pliku JPK_V7

Obowiązek wysyłki nowej struktury JPK_V7 obowiązuje od 1 października 2020 roku. Wejście w życie nowych przepisów oznacza jednocześnie brak możliwości wysłania deklaracji VAT-7/VAT-7K w pierwotnej formie za okresy od października 2020 roku. Należy tu jednak zaznaczyć, że deklaracje za poprzednie okresy (tj. sprzed października) składa się zgodnie ze starymi zasadami (pierwotne zasady i deklaracje). Tak samo funkcjonować będą korekty poprzednich okresów rozliczeniowych, co oznacza, że mają one być składane w tej samej strukturze, co deklaracje pierwotne.

JPK V7M struktura – jak wygląda?

Ministerstwo Finansów udostępniło szczegółowe założenia w formie udostępnienia samej struktury, jak również broszury informacyjnej, w których JPK_V7M struktura jest ściśle omówiona. Nowa struktura dzieli się na dwie części. Pierwsza jest częścią ewidencyjną (zastępuje obecny JPK_VAT), natomiast druga jest częścią deklaracyjną (w zamian za deklarację VAT). Wyróżnia się dwie struktury:

 • JPK_V7M – w przypadku podmiotów składających zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną w formie miesięcznej,
 • JPK_V7K – dla podatników składających część ewidencyjną w formie miesięcznej, a deklaracyjną w formie kwartalnej.

W nowej strukturze podatnicy zobowiązani są do uzupełnienia wszystkich elementów w pliku XML, na co składa się:

 • „Nagłówek” – wskazuje między innymi okres pliku, celu złożenia, urząd skarbowy, datę złożenia,
 • „Podmiot1” – dane charakteryzujące podmiot składający deklarację,
 • „Deklaracja” – dane nawiązujące do pierwotnej deklaracji VAT, wskazujące niezbędne informacje służące do obliczenia wysokości zobowiązania/zwrotu z tytułu VAT, podatku VAT naliczonego i należnego,
 • „SprzedazWiersz” – odnosi się do danych służących do wyliczenia podatku należnego,
 • „SprzedazCtrl” – wykazuje dane związane z liczbą wierszy sprzedaży oraz VAT należnym,
 • „ZakupWiersz” – dotyczy danych koniecznych do wyliczenia podatku naliczonego,
 • „ZakupCtrl” – dane dotyczące liczby wierszy zakupów i VAT naliczonego.

Ministerstwo wskazuje, że w korekcie JPK_V7M należy uzupełnić wyłącznie część jej podlegającą. Zatem w przypadku korekty części:

 • deklaracyjnej i ewidencyjnej – należy wypełnić wszystkie elementy wyżej wskazane,
 • deklaracyjnej – tylko elementy takie, jak: „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”,
 • części ewidencyjnej – tylko: „Podmiot1”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”.

Udostępnione założenia dotyczą również pól JPK. Pola dzielą się na trzy rodzaje:

 • obowiązkowe – zapis w danych polach jest obowiązkowy, a w przypadku braku takiej możliwości, należy wprowadzić „BRAK”,
 • opcjonalne – zapis dokonuje się wyłącznie, gdy występuje informacja odnosząca się do danego pola, a w pozostałych przypadkach pole jest puste,
 • fakultatywne – zapis w danym polu jest dobrowolny (np. przyczyna złożenia korekty).

Pola znakowe w danym pliku są polami alfanumerycznymi. Dopuszcza się wprowadzanie wielkich, jak i małych liter oraz cyfr – wraz z zastosowaniem znaków specjalnych, jak np. „-”, „+”, „/”. Konieczne jest jednak zachowanie limitu znaku o wartości 256. Jeżeli chodzi o pola kwotowe, należy wprowadzać w nich wartości liczbowe w formie ciągu liczb. Oznacza to brak możliwości wprowadzania spacji jako separatora dla tysięcy – można tu zastosować wyłącznie znak kropki („.”). Niepełne kwoty w części ewidencyjnej wprowadza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, natomiast w części deklaracyjnej – zaokrągla się je do pełnych złotych.

Tylko jedno pole JPK_V7M odnosi się do daty i czasu. Informację tę należy uzupełnić w formacie RRR-MM-DDTGG:MM:SS jak np. 2020-03-01T12:00:10Z. W przypadku czasu uniwersalnego, do formatu należy dodać literę „Z” (ZULU).

JPK V7M struktura części ewidencyjnej – dodatkowe założenia

Założenia części ewidencyjnej odnoszą się głównie do korekt. W takim przypadku podatnik zobowiązany jest do sporządzenia nowego pliku XML, który zawiera skorygowaną część ewidencyjną/deklaracyjną lub też obie jednocześnie (jeżeli w obu częściach wystąpiły błędy). Korekta nie może zawierać tylko pojedynczych, skorygowanych danych, ale całą część, w której ona następuje.

Wpisy, które nie wpływają na wysokość podatku VAT, koryguje się poprzez ich wystornowanie. Oznacza to, że błędny wpis należy wprowadzić ze znakami przeciwnymi i dodatkowo wprowadzić ponownie zapis prawidłowy. Jeżeli pierwotny JPK_V7M nie został złożony, możliwe jest ujęcie tylko jednego, poprawnego wpisu.

Natomiast korekty zapisów wpływające na wysokość podatku (zarówno zmniejszające, jak i zwiększające), należy wprowadzić do ewidencji z numerem dokumentu korygującego w prawidłowym okresie, w którym powinna zostać dokonana korekta. Jeżeli zarówno dokument pierwotny, jak i korektę należy ująć w tym samym okresie i jednocześnie następuje korekta  „in minus” (zmniejszenie) podatku naliczonego, podatnik może ująć dokument pierwotny w wartościach uwzględniających już korektę. Wielkości liter nie mają żadnego znaczenia. Ważne jest, aby podatnik wskazał numer dokumentu w całości, zgodnie z dokumentem źródłowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów