0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zapłata podatku kartą płatniczą - uregulowanie zobowiązań podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Płacenie co miesiąc bądź kwartał podatków z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego jest obowiązkiem większości polskich przedsiębiorców. Należy go wpłacać w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego, któremu podlega podatnik. Jednakże dla nowych przedsiębiorców problemem bywa ustalenie właściwego urzędu skarbowego oraz sposobu, w jaki należy uiścić płatność za podatek. Czy możliwa jest zapłata podatku kartą płatniczą, czy wyłącznie przelewem? W poniższym artykule wyjaśniamy!

Gdzie należy zapłacić podatek? – wybór właściwego urzędu skarbowego

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej polscy przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, podatku liniowym bądź ryczałtem zobowiązani są do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz w przypadku, gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT – do zapłaty podatku VAT, za każdy okres wykonywania opodatkowanej działalności gospodarczej, co należy dokonać do właściwego urzędu skarbowego. W jaki sposób go ustalić?

Dla celów PIT właściwość urzędu skarbowego reguluje rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych, a dokładnie art. 4 ust. 1, w którym zostało wskazane, że urząd skarbowy ustala się według miejsca zamieszkania podatnika (miejsce stałego pobytu).
Natomiast dla celów podatku VAT właściwość urzędu skarbowego reguluje art. 17 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, według którego w przypadku osób fizycznych należy wziąć pod uwagę miejsca zamieszkania. Dla osób niebędących osobą fizyczną, np. w przypadku spółek cywilnych, właściwy urząd skarbowy ustala się według adresu siedziby firmy.

W przypadku problemu z ustaleniem prawidłowego urzędu skarbowego, możliwe jest jego odszukanie za pomocą wyszukiwarek internetowych z bazą urzędów skarbowych. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie wprowadzenia adresu zamieszkania.

Uiszczenie podatku – czy możliwa jest zapłata podatku kartą płatniczą?

Sposoby uregulowanie zobowiązania z tytułu podatku VAT bądź PIT:

  • wysłanie zwykłego przelewu za pośrednictwem bankowości online na konto właściwego urzędu skarbowego,
  • zapłatę gotówkową bezpośrednio w okienku urzędu skarbowego,
  • złożenie druczku przelewu na poczcie, w banku albo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej (SKOK),
  • zapłata podatku kartą płatniczą bądź za pomocą systemu płatności mobilnych Blik, jeżeli urząd skarbowy dysponuje terminalem do obsługi tego typu płatności (większość urzędów w dużych miastach zaopatrzyła się w potrzebne do tego celu urządzenie).

Dodatkowo w związku z wejściem od lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności, czynni podatnicy VAT mają możliwość opłacenia podatku VAT bezpośrednio z rachunku VAT, poprzez zlecenie specjalnym komunikatem przelewu wpłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT na konto urzędu skarbowego. Co ciekawe, tego typu rozwiązanie dotyczy tylko zobowiązania z tytułu podatku VAT, nie ma bowiem możliwości opłacenia innego zobowiązania za pomocą rachunku VAT.

Urzędy skarbowe dla celów VAT i PIT posiadają osobne rachunki bankowe, w związku z czym niezbędne jest w pierwszej kolejności ustalenie prawidłowego rachunku bankowego do zapłaty danego zobowiązania podatkowego. Rachunki bankowe do zapłaty podatków udostępniane są na stronach internetowych urzędów skarbowych. Jest to niezwykle ważne, bowiem wpłacenie zobowiązania na niewłaściwe konto urzędu może się wiązać z negatywnymi konsekwencjami, np. powstaniem zaległości podatkowej.

Konsekwencje nieopłacenia podatku w terminie

Podatek należny urzędowi skarbowemu, który nie został opłacony w terminie, traktowany jest jako zaległość podatkowa. W związku z tym podatnik, który nie wywiązał się z tego obowiązku, zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami z tytułu nieuregulowania płatności w ustawowym terminie. Odsetki należy wyliczyć samodzielnie i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego.

Odsetki z tytułu nieuregulowania zobowiązania względem urzędu skarbowego można łatwo obliczyć za pomocą kalkulatora odsetek ustawowych.

Przy czym należy mieć na uwadze, że odsetki nie stanowią kary za nieuregulowanie należności skarbowych w terminie. W sytuacji gdy przedsiębiorca przez dłuższy okres czasu nie opłaca zobowiązań podatkowych w terminie, zobowiązany będzie bowiem do zapłacenia odsetek oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej. Wynika to bezpośrednio z art. 57 ust. 1 Kodeksu karnego skarbowego: Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe w 2018 roku wynosi od 2180 złotych (1/10 x 2800 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę) do 56 000 złotych (20 x 2100 zł).

Szybkie płatności za podatki w systemie wFirma.pl

Dzięki integracji z Blue Media w systemie wFirma.pl możliwe jest po wyliczeniu zobowiązań względem US oraz ZUS dokonanie zapłaty podatków do urzędów bezpośrednio z systemu. W tym celu należy przejść do zakładki, w której wyliczyliśmy zobowiązanie np. z tytułu podatku VAT, oznaczyć JPK V7 i skorzystać z funkcji Zapłać.

Zapłata podatku kartą płatniczą - wybór właściwego urzęduPo kliknięciu na funkcję Zapłać system przekierowuje do okna dokonania płatności, w którym należy wskazać bank, za którego pośrednictwem chcemy wykonać zapłatę. Resztę kroków wykonuje się zgodnie z instrukcją systemu Blue Media. Po opłaceniu system automatycznie odnotowuje zapłatę i rozlicza zobowiązanie w systemie. Dodatkowo na maila powinna przyjść wiadomość o dokonaniu transakcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów