0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o miejscu opodatkowania przy WSTO

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to nowy rodzaj opodatkowanej podatkiem VAT czynności. W kontekście ustalenia prawidłowej formy opodatkowania WSTO ważne jest właściwe określenie miejsca opodatkowania. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku podatnik dysponuje możliwością złożenia zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania. Tematyka ta będzie przedmiotem naszej dzisiejszej analizy.

Definicja WSTO

Na początku należy jednak wyjaśnić, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość. Pojęcie to zostało wprowadzone do ustawy VAT z 1 lipca 2021 roku i zastąpiło dotychczas obowiązującą sprzedaż wysyłkową.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22a ustawy VAT poprzez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 1. podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

 2. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

 3. podmiotem niebędącym podatnikiem

– pod warunkiem, że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

Należy pamiętać, że z WSTO mamy do czynienia, gdy towar przemieszczany jest pomiędzy krajami UE, a nabywca nie jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu.

Miejsce opodatkowania przy WSTO

Zasada podstawowa wskazuje, że miejscem opodatkowania towarów przy WSTO jest to państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towaru. Wskazuje na to wprost art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy VAT.

Jednakże przepisy ustawy VAT przewidują wyjątek od reguły podstawowej.

Otóż powyższa reguła dotycząca określania miejsca opodatkowania WSTO nie ma zastosowania także w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce zamieszkania / zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

 2. towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby / stałego miejsca zamieszkania / zwykłego miejsca pobytu dostawcy;

 3. całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO na rzecz konsumentów nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (42 000 zł w Polsce).

Przykład 1.

Podatnik z Polski dokonuje WSTO na rzecz konsumentów z Niemiec. Posiada on siedzibę działalności i stałe miejsce jej wykonywania wyłącznie w Polsce. Wartość sprzedaży w żadnych roku nie przekroczyła kwoty 42 000 zł. W konsekwencji w tym przypadku znajdzie zastosowanie wyjątek od reguły podstawowej i tego rodzaju czynności będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, a nie w państwie zakończenia wysyłki (czyli w Niemczech).

Dla ustalenia miejsca opodatkowania w przypadku WSTO istotne znaczenie ma próg transakcji wynoszący 42 000 zł w roku podatkowym. Poniżej tego limitu transakcje będą opodatkowane w państwie członkowskim, w którym podatnik ma siedzibę, czyli w przypadku polskich przedsiębiorców w RP. 

Możliwość wyboru innego miejsca opodatkowania przy WSTO

W sytuacji gdy opisany limit 42 000 zł nie zostanie przekroczony, podatnik niekoniecznie musi decydować się na rozliczenie podatku w Polsce. Taka teza wynika z faktu, że przepisy przewidują opcję w postaci możliwości wyboru innego miejsca opodatkowania.

Podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł, może wybrać opodatkowanie WSTO w państwie konsumpcji, czyli w kraju, w którym kończy się wysyłka lub transport. Taka decyzja może przykładowo wynikać z korzystniejszej stawki podatkowej obowiązującej w państwie zakończenia wysyłki.

Zgodnie z art. 28p ustawy VAT zawiadomienie takie składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w postaci formularza VAT-29 i zawiera ono:

 1. informacje o miejscu i celu składania zawiadomienia;

 2. dane dostawcy lub podatnika:

  1. nazwę lub imię i nazwisko,

  2. adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

  3. numer identyfikacji podatkowej;

 3. informacje o wyborze miejsca opodatkowania lub o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania, niezbędne do określenia momentu tego wyboru i rezygnacji z niego;

 4. dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej, dostawcy lub podatnika, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika – dane kontaktowe pełnomocnika.

Powyższe zawiadomienie należy złożyć do właściwego organu podatkowego w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru.

Warto także zaznaczyć, że zgodnie z aktualnymi przepisami wybór miejsca dostawy w przypadku WSTO dotyczy wszystkich dostaw w tym zakresie. 

Przykład 2.

Podatnik z Polski dokonuje WSTO na rzecz konsumentów z Niemiec. Posiada on siedzibę działalności i stałe miejsce jej wykonywania wyłącznie w Polsce. Wartość sprzedaży w żadnych roku nie przekroczyła kwoty 42 000 zł. Podatnik w ustawowym terminie złożył w polskim urzędzie skarbowym zawiadomienie w postaci formularza VAT-29. W takich okolicznościach miejscem opodatkowania WSTO będą Niemcy.

Nawet w przypadku, gdy limit sprzedaży WSTO (wynoszący 42 000 zł) nie został przekroczony, podatnik nie musi opodatkowywać dokonanej sprzedaży w RP. Przysługuje mu bowiem prawo do wyboru opcji opodatkowania w kraju konsumpcji. W tym zakresie konieczne jest złożenie stosownego zawiadomienia w postaci formularza VAT-29.

Okres obligatoryjnego związania zawiadomieniem

Przepisy ustawy VAT podają, że wybór opcji opodatkowania w państwie zakończenia wysyłki wiąże podatnika na okres dwóch kolejnych lat, licząc od dnia dokonania pierwszej dostawy w tym trybie. 

Ewentualny powrót do rozliczania VAT od tych dostaw w ramach WSTO w Polsce będzie możliwy najwcześniej po dwóch latach, po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z dokonanego uprzednio wyboru, przed początkiem miesiąca, w którym następuje rezygnacja. Również zawiadomienia o rezygnacji dokonuje się poprzez formularz VAT-29.

Naturalnie również w tym przypadku konieczne jest spełnienie kryterium progu wartości transakcji, a więc nie może ona przekroczyć 42 000 zł.

Kwestia właściwego opodatkowania transakcji dokonywanych w ramach WSTO wciąż budzi sporo wątpliwości wśród podatników. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorcy z Polski mają prawo do skorzystania z opcji opodatkowania dostaw w innym kraju, co następuje po uprzednim zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów