0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej a kapitał

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dochodzą niekiedy do takiego momentu, w którym stosowana forma organizacyjno-prawna typu osoba fizyczna prowadząca działalność jest znacznym ograniczeniem. Powodów oczywiście może być dużo więcej i mogą być one dość zróżnicowane. Rozwiązaniem jest przekształcenie, czyli zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form jest spółka z o.o. Wśród wielu kwestii dotyczących przekształcenia nasuwa się pytanie o kapitały jednoosobowego przedsiębiorcy w kontekście kapitałów w bilansie otwarcia spółki z o.o., a więc spółki przekształconej.

Przekształcenie, czyli zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

Przekształcenie dotychczas stosowanej formy organizacyjno-prawnej w inną dotyczy jednego i tego samego podmiotu.

Niewątpliwą zaletą jest brak konieczności likwidacji firmy, ponieważ przekształcenie pozwala na kontynuację prowadzenia działalności, ale już w innej formie organizacyjno-prawnej.

Przekształcenie, czyli zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, to także przejęcie dotychczasowych praw i obowiązków po stronie podmiotu przekształconego. Staje się on stroną przejmującą umowy handlowe, kredytowe, wszelkie pozwolenia, koncesje, postępowania, których beneficjentem był podmiot przekształcany, oraz ulgi i zwolnienia, które należne są podmiotowi przekształcanemu wraz z przynależnymi prawami i obowiązkami.

Przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może dokonać przekształcenia w spółkę kapitałową, a konkretnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od razu należy zaznaczyć, że w kwestii przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy stosuje się przepisy Ustawy – Kodeks spółek handlowych (ksh) dotyczące powstania spółki przekształconej, czyli spółki z o.o., jeżeli przepisy od art. 5841 do art. 58413 ksh nie stanowią inaczej.

Dniem przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej będzie dzień wpisu do rejestru spółki z o.o.

Z dniem tego przekształcenia osoba fizyczna prowadząca wcześniej jednoosobową działalność staje się wspólnikiem spółki z o.o. (spółki przekształconej). Co bardzo ważne, spółce z o.o. (przekształconej) będą przysługiwać wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy (przekształcanego) będącego uprzednio osobą fizyczną prowadzącą działalność.

Spółka z o.o. jako spółka przekształcona z dniem przekształcenia przejmie także wszelkie zezwolenia, koncesje czy ulgi, z których korzystał jednoosobowy przedsiębiorca jeszcze przed przekształceniem. Wyjątkiem od reguły może być odrębna ustawa bądź decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi, która będzie wskazywać na inne rozwiązanie tej kwestii.

Pewną ciekawostką przy przekształceniu jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z o.o. jest określenie nazwy spółki. Jeżeli zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, to spółka przekształcona jest zobligowana do podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Do przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. wymagane jest przedsięwzięcie następujących czynności:

 • sporządzenie w formie aktu notarialnego planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta (plan musi być poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności);
 • złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 • powołanie członków organów spółki przekształconej;
 • zawarcie umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 • dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Plan przekształcenia powinien zawierać przynajmniej wartość bilansową majątku jednoosobowego przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Załącznikami do tego planu powinny być:

 1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego;
 2. projekt aktu założycielskiego (statutu);
 3. wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzający sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. 

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy ma określać m.in.:

 1. formę prawną spółki, w jaką zostaje przekształcony przedsiębiorca;
 2. wysokość kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego;
 3. zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
 4. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

W kolejnym kroku następuje powołanie osób do zarządu spółki z o.o. (przekształconej). Gdy już skład zarządu został określony, wówczas następny krok to spisanie umowy spółki z o.o. (ewentualnie statutu).

Następnie jednoosobowy przedsiębiorca przekształcany ustala wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) oraz sporządza sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wówczas sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie:

 • podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
 • innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych;
 • spisu z natury;
 • innych dokumentów pozwalających na sporządzenie tego sprawozdania.

Ostatnia już kwestia w procesie przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. to dokonanie wpisu przekształcenia do KRS. 

Należy zaznaczyć, że wniosek o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców (KRS) wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.

Podkreślenia wymaga jeszcze fakt, że jednoosobowy przedsiębiorca prowadzący wcześniej działalność gospodarczą (przekształcany) odpowiada solidarnie ze spółką z o.o. (przekształconą) za swoje zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia, a związane jeszcze z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą. Okres odpowiedzialności solidarnej wraz ze spółką z o.o. potrwa 3 lata, licząc od dnia przekształcenia.

Osoby działające za przedsiębiorcę przekształcanego odpowiadają solidarnie wobec tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy.

Z kolei przedsiębiorca (przekształcany) odpowiada wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

Co więcej, nawet biegły rewident odpowiada wobec przedsiębiorcy przekształcanego za szkody wyrządzone z jego winy, a jeżeli biegłych jest kilku – to ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Kapitał osoby fizycznej po przekształceniu z jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Kapitał własny, czy to w jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w spółkach prawa handlowego, odpowiada wysokości wkładu właściciela, jaki wnosi do przedsiębiorstwa.

Niemniej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność bywa on bardzo zmienny. Najczęściej jest on wypadkową wielu kwestii typu majątek firmy, stan środków pieniężnych i innych aktywów obrotowych czy osiągniętego zysku lub poniesionej straty. Nie bez znaczenia oczywiście są też zobowiązania firmy.

Należy podkreślić, że osoba fizyczna prowadząca działalność ma swobodę w wypłacie zysku firmy i regulowaniu zobowiązań, przyjmowaniu należności czy też zakupach rzeczy i inwestycji zarówno ze środków firmowych, jak i prywatnych.

Dlatego też w sytuacji przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, jaką jest spółka z o.o., nadzwyczaj starannie jednoosobowy przedsiębiorca musi dokonać wyceny aktywów i pasywów swojej działalności w momencie sporządzania sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia.

Wysokość kapitału podstawowego w spółce z o.o. określana jest w umowie spółki. W niej lub w uchwałach o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. mogą być określone także wielkości innych kapitałów – zapasowego, rezerwowego.

Jeżeli jednoosobowy przedsiębiorca zamyka księgi na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, to winien mieć na uwadze, aby zaprezentować w sprawozdaniu finansowym na ten dzień kapitał własny, na który będzie składała się kwota stanowiąca różnicę poniższych wielkości:

 • wkładów (pieniężnych) dokonanych przez właściciela;
 • wkładów (pieniężnych) pobieranych przez właściciela;
 • środków pieniężnych firmy;
 • zysków (wypłat zysku), strat z lat ubiegłych;
 • pobranych (wycofanych) środków obrotowych w aktywach obrotowych;
 • pobranych (wycofanych) składników majątku w aktywach trwałych;
 • niektórych rozrachunków z właścicielem;
 • transferów prywatnych z firmy.

Kapitał własny na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. to także osiągnięty zysk lub poniesiona strata.

Natomiast otwarcie ksiąg (bilans otwarcia) na dzień przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w kwestii kapitału własnego powinno zawierać:

 • wielkość kapitału podstawowego określonego w umowie spółki z o.o. – plan przekształcenia;
 • osiągnięty zysk (poniesioną stratę) z lat ubiegłych;
 • wielkość kapitału zapasowego, który będzie stanowić różnica między aktywami a zobowiązaniami przedsiębiorcy jednoosobowego oraz kapitałem podstawowym spółki z o.o. i zyskiem z lat ubiegłych; wspomnieć należy, że wielkość kapitału zapasowego może być także dodatkowo określona w umowie spółki z o.o. – planie przekształcenia.

Przykład 1.

Przedsiębiorca jednoosobowy zdecydował o przekształceniu prowadzonej działalności jako osoba fizyczna w spółkę z o.o.. W tym celu podjął stosowną uchwałę i stworzył tzw. plan przekształcenia, który wymaga formy notarialnej. Dzień przekształcenia wpisany do KRS to 30 kwietnia 2024 roku.

Od 1 stycznia 2024 roku do 29 kwietnia 2024 roku (dzień poprzedzający dzień przekształcenia) przedsiębiorca wykazywał następujące wielkości kapitału własnego:

 1. kapitał podstawowy wyceniono na 220 000 zł (aktywa - zobowiązania - wypłaty);
 2. osiągnięty zysk wyniósł 70 000 zł (pomniejszony o pobrania).

Plan przekształcenia zakłada, że w spółce z o.o. powstałej na skutek przekształcenia z działalności prowadzonej jednoosobowo kapitał podstawowy przybierze wielkość 100 000 zł.

W bilansie otwarcia spółki z o.o. aktywa wyceniono na kwotę 550 000 zł, a zobowiązania na kwotę 150 000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe wielkości, ustalono kapitał własny spółki z o.o., czyli spółki przekształcanej z jednoosobowej działalności gospodarczej, na który składa się:

 1. kapitał podstawowy: 100 000 zł;
 2. zysk z lat ubiegłych: 70 000 zł;
 3. kapitał zapasowy: 230 000 zł (550 000 zł - 150 000 zł).

Końcowo należy podkreślić, że częstym zjawiskiem jest, iż pomiędzy dniem, na który sporządzone jest sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, a dniem przekształcenia jednoosobowy przedsiębiorca prowadzi wciąż działalność.

W takim wypadku kapitał własny w bilansie sporządzonym na dla celów przekształcenia prawie zawsze będzie się różnić od wysokości kapitału własnego na dzień tego przekształcenia czy również na dzień poprzedzający dzień zmiany formy prawnej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów