0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Znak towarowy - jakie koszty wiążą się z utrzymaniem prawa ochronnego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nazwa i logo są cenne dla renomy firmy, w związku z czym warto rozważyć podjęcie kroków prawnych w celu ich ochrony. Jakie koszty wiążą się z udzieleniem i utrzymaniem prawa ochronnego na znak towarowy? Jakie dodatkowe koszty mogą się pojawić w związku z zastrzeżeniem logo i nazwy? Sprawdź w poniższym artykule.

Czy logo i nazwa mogą stanowić znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Zgodnie z orzecznictwem: „Funkcją każdego znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw, co wprost wynika z definicji znaku towarowego […]. Zdolność ta przejawia się w tym, że znak towarowy nie może wprowadzać uczestników obrotu w błąd co do pochodzenia towarów. Znakiem towarowym może być zatem wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłącznie jednemu podmiotowi, gwarantując jednocześnie prawo do swobodnego dostępu pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. W tym znaczeniu znak towarowy pozwala odbiorcy rozpoznać towary objęte prawem wyłącznym jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnianie tych towarów, od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Posiadanie przez znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających jest zatem podstawową przesłanką oceny przy udzielaniu prawa ochronnego na konkretne oznaczenie, jak również przy próbie wzruszenia takiego prawa” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 marca 2020 roku, VI SA/Wa 2673/19).

Logo i nazwa mogą zatem być chronione jako znak towarowy, jeżeli są wystarczająco odróżniające.

Opłata za prawo ochronne na znak towarowy

Urząd Patentowy pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe w związku z ochroną znaków towarowych.

W przypadku znaków towarowych konieczne będzie uiszczenie opłaty jednorazowej od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:

  • w jednej klasie towarowej – w wysokości 450 zł,
  • w każdej następnej klasie – w wysokości 120 zł.

W razie złożenia oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa do znaku towarowego wnioskodawca zapłaci dodatkowo za każde pierwszeństwo kwotę 100 zł.

Warto wiedzieć, że koszt zgłoszenia znaku towarowego będzie niższy w razie dokonania zgłoszenia droga elektroniczną. Koszt zgłoszenia w jednej klasie towarowej wynosi 400 zł, a w każdej kolejnej 120 zł.

W razie udzielenia prawa ochronnego konieczne będzie uiszczenie dodatkowo kwoty 90 zł za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym.

W związku z udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy niezbędne jest również poniesienie opłat okresowych w wysokości 400 zł za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług. Powyższa kwota umożliwia ochronę znaku towarowego przez okres 10 lat.

Terminy uiszczania opłat za znak towarowy 

Termin do uiszczenia opłaty jednorazowej za ochronę lub opłaty za pierwszy okres ochrony określonej w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy wynosi trzy miesiące od daty doręczenia wezwania. Jednocześnie zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte okresy ochrony lub opłatę wymaganą do przedłużenia ochrony na okresy rozpoczęte przed tym terminem.

Opłaty za dalsze okresy ochrony są uiszczane z góry nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Opłaty okresowe mogą być uiszczone w ciągu 1 roku przed terminem. Opłaty te podlegają zwrotowi, jeżeli przed tym terminem udzielone prawo zostanie unieważnione lub wygaśnie. Opłaty za okresy ubiegłe i za okres bieżący nie podlegają zwrotowi.

Opłaty można uiszczać również w terminie 6 miesięcy po upływie terminu określonego powyżej, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej. Termin ten nie podlega przywróceniu.

W przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego, Urząd Patentowy na wniosek zgłaszającego zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej.

W przypadku gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym oraz od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo lub całkowicie od tej opłaty.

Powyższe zasady stosuje się także do opłat okresowych za ochronę znaku towarowego. Nie dotyczy to opłat za okresy przekraczające 10 lat od zgłoszenia.

Znak towarowy - pozostałe opłaty 

Procedura zgłoszeniowa, korzystanie i utrzymanie znaku towarowego może się wiązać z dodatkowymi kosztami.

Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, wnioskodawca w jednej klasie towarowej zapłaci kwotę 200 zł, a za każdą następną klasę towarową 150 zł.

Od wniosku o podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie wydzielone wnioskodawca powinien uiścić 550 zł. Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – za każde prawo ochronne niezbędne będzie uiszczenie kwoty 600 zł.

Jeżeli w związku ze znakiem towarowym toczyć się będzie postępowanie, mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak opłata za wniosek o odroczenie opłaty (60 zł) czy opłata od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności (80 zł), opłata od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z wydanym postanowieniem (50 zł), w związku z wydaną decyzją (100 zł), bądź w związku z wydana decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu (1000 zł).

Dodatkowe koszty pojawią się także w razie konieczności uzyskania informacji lub dokumentów z rejestru. Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym wynosi 90 zł, za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego 100 zł, za wyciąg z rejestru zawierający aktualny stan prawny 60 zł, a za uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone 100 zł. Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa wnioskodawca zapłaci natomiast kwotę 60 zł.

Ewentualne zmiany w rejestrze również będą wiązały się z dodatkowymi kosztami. Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze wnioskodawca zapłaci 70 zł od każdej zmiany. Z kolei od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową zapłaci 50 zł.

Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym wnioskodawca zobowiązany będzie zapłacić 500 zł.

Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego należna będzie natomiast opłata w wysokości 200 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów