0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aktywa - definicja, przykłady i ich rodzaje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każde przedsiębiorstwo dysponuje różnego rodzaju zasobami majątkowymi, takimi jak np. budynki, środki transportu, wyposażenie, urządzenia i maszyny, towary i materiały handlowe, środki pieniężne itd. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa dzielimy na dwie grupy, a mianowicie aktywa i pasywa. W niniejszym artykule przedstawimy krótką charakterystykę aktywów.

Aktywa – definicja

Aktywa to kontrolowane przez dany podmiot gospodarczy zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, mające na celu osiągnięcie w przyszłości korzyści ekonomicznych.

Jakie są rodzaje aktywów - zasoby majątkowe?

Aktywa możemy podzielić ze względu na ich okres użytkowania, czyli inaczej mówiąc – okres ekonomicznej przydatności, możliwość ich sprzedaży, wzrastającą płynność itd.

Wśród posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów majątkowych wyróżnić możemy:

 1. aktywa trwałe,
 2. aktywa obrotowe.

Charakterystyka aktywów trwałych

Aktywa trwałe charakteryzują się długim okresem użytkowania (na ogół przekraczającym 1 rok) oraz stosunkowo wysoką wartością. Takie zasobowy majątkowe są używane w firmie przez wiele okresów sprawozdawczych, zużywają się i tracą ekonomiczną przydatność stopniowo, tym samym sukcesywnie przekazują swoją wartość wytwarzanym produktom i usługom.

Charakterystyka aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe to zasoby majątkowe, w odniesieniu do których w stosunkowo krótkim czasie następuje zmiana ich postaci naturalnej. Co do zasady mają one przynieść korzyści ekonomiczne w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Aktywa obrotowe są w ciągłym ruchu, zasoby przechodzą w kolejne fazy w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykłady aktywów

Do aktywów trwałych zaliczyć możemy m.in.:

 1. wartości niematerialne i prawne, takie jak np.:
  - oprogramowanie, prawa autorskie, patenty, licencje,
  - wartość firmy,
  - koszty zakończonych prac rozwojowych;
 2. rzeczowe aktywa trwałe, takie jak np.:
  - środki trwałe,
  - środki trwałe w budowie;
 3. należności długoterminowe, takie jak np.:
  - z tytułu udzielonych kredytów (o terminie spłaty przekraczającym 1 rok),
  - z tytułu umów leasingowych (o terminie spłaty przekraczającym 1 rok);
 4. inwestycje długoterminowe, takie jak np.:
  - nieruchomości,
  - długoterminowe aktywa finansowe;
 5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Do aktywów obrotowych należą natomiast m.in.:

 1. zapasy, takie jak np.:
  - towary handlowe,
  - materiały,
  - półprodukty i produkty w toku,
  - produkty gotowe;
 2. należności krótkoterminowe, takie jak np.:
  - z tytułu dostaw i usług,
  - z tytułu należności publicznoprawnych (podatków, ubezpieczeń społecznych);
 3. inwestycje krótkoterminowe, takie jak np.:
  - udziały, akcje i inne papiery wartościowe,
  - udzielone pożyczki,
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne;
 4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Trzeba mieć na uwadze, że przy ostatecznym przyporządkowaniu danego zasobu majątkowego decydujące znaczenie ma funkcja, którą pełni w danym przedsiębiorstwie.

W tej kategorii możemy spotkać się jeszcze z pojęciem aktywa bieżące, do których zalicza się gotówka i jej ekwiwalenty, należności, zapasy oraz inwestycje krótkoterminowe (np papiery wartościowe).  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów