0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbiorcza faktura korygująca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W trakcie prowadzenia działalności może okazać się, iż przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Przyczyn korekty może być wiele, jednak należy zaznaczyć, iż przepisy ograniczają sytuacje, w których dokument taki może zostać sporządzony. Co w sytuacji, gdy korekty wymaga kilka faktur sprzedażowych dla tego samego kontrahenta? Czy konieczne jest wystawienie faktury korygującej do każdej z nich osobno, czy też można wystawić jedną, wspólną dla wszystkich dokumentów?

Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można ją wystawić 

Zgodnie z par. 13 i 14 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, faktura korygująca może zostać sporządzona w przypadku:

 • udzielenia rabatu już po wystawieniu dokumentu,
 • podwyższenia ceny - zwiększenia należności,
 • pomyłki w kwocie lub stawce VAT,
 • pomyłki w cenie,
 • pomyłki w innej pozycji wystawionej faktury (np. ilości sprzedanych towarów/usług czy też danych dotyczących stron transakcji).

W ww. przepisie nie podano natomiast informacji na temat możliwości (lub jej braku) wystawiania jednej faktury korygującej dla kilku dokumentów sprzedażowych.

Faktura korygująca od stycznia 2013 roku

Od stycznia 2013 roku wprowadzone zostały zmiany w zasadach wystawiania faktur korygujących. Przedsiębiorcy sporządzający taki dokument są zwolnieni z obowiązku podawania na korekcie kwot z faktury pierwotnej - obecnie wystarczy zawrzeć na niej jedynie kwoty poprawione (a więc te o zmienionych wartościach).

Zapis ten sprzyja wystawianiu faktur korygujących, na których występuje wiele pozycji, oraz zbiorczych faktur korygujących (konieczność zawarcia mniejszej ilości informacji ułatwia wystawianie takich dokumentów). Co to oznacza w praktyce? Jedna korekta może korygować kilka, a nawet kilkadziesiąt wystawionych wcześniej dokumentów. W rozporządzeniu Ministerstwa Finansów uregulowana została kwestia wystawiania korekt zbiorczych w przypadku udzielenia rabatu, o czym mowa w par. 13 ust. 3: “jeżeli podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane określone w par. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 (a więc imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku),
 • okres, do którego odnosi się udzielany rabat,
 • kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego”.

Nie ma regulacji odnośnie możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących w sytuacjach innych niż udzielenie rabatu. Jednak kwestia ta niejednokrotnie poruszana była w interpretacjach indywidualnych, w których organy podatkowe wyrażały pozytywną opinię nt. możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących również w innych sytuacjach (po spełnieniu określonych warunków, np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 czerwca 2010 roku, sygn. ILPP1/443-404/10-7/AW).

Warunki, jakie musi spełniać zbiorcza faktura korygująca

Aby zbiorcza korekta mogła zostać uznana za prawidłową, musi spełniać wymogi ww. rozporządzenia oraz zawierać wszystkie niezbędne elementy w nim określone. Chodzi tu m.in. o wyszczególnienie wszystkich numerów faktur pierwotnych, których dotyczy, tak aby możliwe było jednoznaczne przypisanie korygowanych pozycji, czy kwot do poszczególnych faktur pierwotnych.

Co więcej, nie ma przepisów zabraniających wystawiania korekt zbiorczych w odniesieniu do faktur z więcej niż jednego miesiąca. Korekty zbiorcze mogą dotyczyć sprzedaży dla jednego kontrahenta np. z całego roku.

Faktury korygujące w 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku informacje dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących znajdą się w znowelizowanych przepisach ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106j ust. 1 dokument taki przedsiębiorca będzie mógł sporządzić, gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono rabatu,
 • udzielono opustów i obniżek cen,
 • dokonano zwrotu towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty nabywcy,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Polecamy

Zmiany w fakturowaniu 2014 - liczne zagrożenia

Ponadto ust. 3 ww. artykułu wskazuje, iż w przypadku, gdy przedsiębiorca udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać dane niezbędne na takim dokumencie wyszczególnione w art. 106j ust. 2, tj:

 • wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA lub KOREKTA,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca (określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 oraz nazwę lub rodzaj towaru lub usługi objętych korektą),
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 • w przypadkach innych niż wskazane w powyższym punkcie - prawidłową treść korygowanych pozycji,

oraz dodatkowo:

 • wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 • może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 (NIP nabywcy oraz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Jak zatem widać, zmienią się dane, jakie będą musiały koniecznie znaleźć się na fakturze korygującej. Jednak w nowych przepisach kwestia wystawiania zbiorczych korekt została uregulowana analogicznie do obecnie obowiązujących przepisów, dlatego można wnioskować, iż również po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o VAT i wycofaniu rozporządzenia w sprawie faktur, w odniesieniu do możliwości wystawiania zbiorczych korekt nic się nie zmieni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów