0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT 2014: Zwrot za materiały budowlane

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Budowa domu lub remont mieszkania to najczęściej spora inwestycja, dlatego też każdy stara się jak najmocniej ograniczyć jej koszty. Zamiast oszczędzać na dobrych jakościowo materiałach, wybierając ich tańsze zamienniki, warto poszukać innego rozwiązania. Istnieje takie, które do 2018 r. proponuje podatnikom rząd – zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Sprawdź, jak można go uzyskać!

Kupowałeś do końca 2013 roku? Korzystaj ze starych zasad!

Możliwości uzyskania zwrotu VAT od materiałów budowlanych dotyczą okresu od 2004 r. Do końca 2013 r. były one regulowane ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z dnia 29 sierpnia 2005 r. Obecnie nie jest ona już aktualna, została bowiem zastąpiona przez ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi z dnia 27 września 2013 r. Jednocześnie art. 32 nowego aktu prawnego odnosi się bezpośrednio do poprzedniej ustawy, pozwalając na korzystanie ze starych zasad

Po pierwsze – limity czasowe. Jak wskazano na początku, podatnicy mają możliwość odzyskania części podatku VAT naliczonego przy nabyciu materiałów budowlanych począwszy od 1 maja 2004 r. W zależności od terminu, wniosek o zwrot można zgłosić do końca wyznaczonego roku podatkowego – i tak, jeśli faktury zostały wystawione:

  • od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – wniosek można złożyć do 31 grudnia 2014 r.,
  • od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – wniosek można złożyć do 31 grudnia 2015 r.,
  • od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – wniosek można złożyć do 31 grudnia 2016 r.,
  • od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – wniosek można złożyć do 31 grudnia 2017 r.,
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – wniosek można złożyć do 31 grudnia 2018 r.

Możliwość stosowania tych limitów wynika ze wskazanego wcześniej art. 32 ust. 2 nowej ustawy.

Po drugie – wysokość odliczenia. W tej kwestii należy odnieść się do art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z 2005 r. Zgodnie z nim, podatnik może ubiegać się o zwrot w następującej wysokości:

art. 3 ust. 5.

Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i art. 11a, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

1) 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę;

2) 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

art. 3 ust. 6.

W odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia, na podstawie:

1) art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 134, poz. 1509, z późn. zm.),

2) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202, poz. 1956 i nr 222, poz. 2201 oraz z 2005 r. nr 263, poz. 2619) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 202, poz. 1958 oraz z 2005 r. nr 263, poz. 2619)

- kwota podlegająca zwrotowi, jest równa 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w ust. 5.

Zaczynasz w 2014 roku? Przepisy, które cię dotyczą

Podatnicy, którzy na budowę domu lub remont mieszkania zdecydowali się po 1 stycznia 2014 r. także mogą skorzystać z możliwości odzyskania podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych, ale już na nieco innych, bardziej ograniczonych zasadach. W tym przypadku należy bowiem całkowicie oprzeć się na wspomnianej już nowej ustawie o pomocy państwa na nabycie pierwszego mieszkania dla młodych ludzi.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać zwrot zostały zebrane w art. 20 ustawy. Pierwszy i podstawowy warunek ujęty w pkt. 3 ust. 1 dotyczy tego, że wydatki muszą zostać poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego, nadbudową, rozbudową budynku albo przebudową na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Kolejny warunek dotyczy powierzchni użytkowej mieszkania albo domu. Aby móc odzyskać część kosztów, taka powierzchnia w przypadku mieszkania nie powinna przekraczać 75 m2 oraz 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. Wyjątek dotyczy tu sytuacji, gdy podatnik w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowuje przynajmniej troje dzieci (zgodnie z warunkami z art. 7 ust. 2 ustawy) - wtedy też mieszkanie może mieć do 85 m2, natomiast dom jednorodzinny - do 110 m2.

Następne warunki dotyczą samej osoby podatnika, który podejmuje się budowy lub remontu lokalu. Aby skorzystać z ulgi, starający się o zwrot nie może mieć ukończonych 36 lat do końca roku, w którym wydane zostało pozwolenie na budowę. Ponadto nie może on być w momencie wydania pozwolenia na budowę właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, nie może przysługiwać mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jak widać, wraz z wejściem w życie nowej ustawy ograniczenia w kwestii zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych zostały znacząco zwiększone.

Formalności – jak i gdzie składać wniosek?

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Aby móc uzyskać zwrot części VAT naliczonego przy zakupie materiałów budowlanych, podatnik musi udać się do urzędu skarbowego i złożyć wniosek. Odpowiednim drukiem jest w tym przypadku VZM-1 oraz załączniki (VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C). Oprócz wypełnionych formularzy konieczne będzie także załączenie kopii pozwolenia na budowę oraz faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Do kiedy należy składać wniosek? W przypadku pozwolenia wydanego przed końcem 2013 r. – zgodnie z terminami wskazanymi wcześniej (art. 32 pkt. 2 ustawy). Jeśli chodzi o wydatki poniesione na budowę lub remont lokalu, do którego pozwolenie zostało wydane po 1 stycznia 2014 r., to wniosek składać można raz, do zakończenia roku podatkowego, w którym zgodnie z prawem przystąpiono do użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jednocześnie warto zauważyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, o zwrot podatku można się starać w przypadku, gdy nabycie bądź pozwolenie na budowę wydane zostało do 30 września 2018 r. Oznacza to, że zgodnie z obecnymi przepisami, po zakończeniu 2018 r. możliwość zwrotu VAT nie będzie przysługiwała już nikomu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów