Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot VAT - na co go przeznaczyć?

Wszyscy podatnicy VAT muszą prowadzić ewidencję dokonywanych transakcji. Na podstawie rejestru zakupów i sprzedaży co miesiąc lub co kwartał przygotowują deklarację rozliczeniową (VAT- 7 lub VAT- 7K), która obejmuje zarówno podatek VAT należny (sprzedaż), jak i podatek VAT naliczony (zakup). Jeżeli podatek VAT naliczony jest większy od podatku VAT należnego, wówczas występuje nadwyżka, o której zwrot można się ubiegać. Nie wiesz, jak ją zagospodarować? Przeczytaj nasz poradnik.

Zwrot VAT na rachunek bankowy

Jeżeli podatnik nie zalega z uiszczeniem należności podatkowych, zwrot VAT może zostać przelany na jego konto. Po otrzymaniu pieniędzy przedsiębiorca ma prawo dowolnie nimi dysponować. Nadwyżka VAT co do zasady zostanie przelana na rachunek bankowy w ciągu 60 dni od dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorcy zależy na czasie, może złożyć wraz z deklaracją wniosek o przyśpieszony zwrot podatku od towarów i usług (VAT-ZT). Czas oczekiwania skróci się do 25 dni.

Ważne!

W przypadku przyśpieszonego zwrotu  podatek VAT naliczony musi pochodzić w całości z faktur opłaconych.

Czas oczekiwania na przelew może również ulec wydłużeniu do 180 dni. Stanie się tak, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie dokonał sprzedaży towarów i usług.

Zwrot  VAT na pokrycie innych zobowiązań podatkowych

W przypadku zalegania z opłacaniem zobowiązań podatkowych to na nie w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony zwrot z VAT. Stanie się tak nawet wtedy, gdy podatnik zadeklaruje chęć uzyskania nadwyżki na konto. VAT podlegający zwrotowi ponadto może zostać przeznaczony na uregulowanie:

  • odsetek od zaległości podatkowych,

  • odsetek od zaliczek, określonych  w decyzji wydanej na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej,

  • bieżących zobowiązań podatkowych.

W sytuacji gdy przedsiębiorca ma uregulowane wszystkie powyższe należności, może sam postanowić, że zwrot z VAT chce przeznaczyć na przyszłe lub inne bieżące zobowiązania podatkowe. Wówczas wraz z deklaracją  VAT-7/VAT-7K powinien złożyć właściwy wniosek o przeksięgowanie nadwyżki.

W przypadku gdy podatnik nie będzie ubiegał się o zwrot VAT, wówczas wartość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym należy przenieść na następny okres rozliczeniowy.