0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot VAT - na co go przeznaczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wszyscy podatnicy VAT muszą prowadzić ewidencję dokonywanych transakcji. Na podstawie rejestru zakupów i sprzedaży co miesiąc lub co kwartał przygotowują deklarację rozliczeniową (VAT- 7 lub VAT- 7K), która obejmuje zarówno podatek VAT należny (sprzedaż), jak i podatek VAT naliczony (zakup). Jeżeli podatek VAT naliczony jest większy od podatku VAT należnego, wówczas występuje nadwyżka, o której zwrot można się ubiegać. Nie wiesz, jak ją zagospodarować? Przeczytaj nasz poradnik.

Zwrot VAT na rachunek bankowy

Jeżeli podatnik nie zalega z uiszczeniem należności podatkowych, zwrot VAT może zostać przelany na jego konto. Po otrzymaniu pieniędzy przedsiębiorca ma prawo dowolnie nimi dysponować. Nadwyżka VAT co do zasady zostanie przelana na rachunek bankowy w ciągu 60 dni od dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorcy zależy na czasie, może złożyć wraz z deklaracją wniosek o przyśpieszony zwrot podatku od towarów i usług (VAT-ZT). Czas oczekiwania skróci się do 25 dni.

Ważne!

W przypadku przyśpieszonego zwrotu  podatek VAT naliczony musi pochodzić w całości z faktur opłaconych.

Czas oczekiwania na przelew może również ulec wydłużeniu do 180 dni. Stanie się tak, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie dokonał sprzedaży towarów i usług.

Zwrot  VAT na pokrycie innych zobowiązań podatkowych

W przypadku zalegania z opłacaniem zobowiązań podatkowych to na nie w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony zwrot z VAT. Stanie się tak nawet wtedy, gdy podatnik zadeklaruje chęć uzyskania nadwyżki na konto. VAT podlegający zwrotowi ponadto może zostać przeznaczony na uregulowanie:

  • odsetek od zaległości podatkowych,

  • odsetek od zaliczek, określonych  w decyzji wydanej na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej,

  • bieżących zobowiązań podatkowych.

W sytuacji gdy przedsiębiorca ma uregulowane wszystkie powyższe należności, może sam postanowić, że zwrot z VAT chce przeznaczyć na przyszłe lub inne bieżące zobowiązania podatkowe. Wówczas wraz z deklaracją  VAT-7/VAT-7K powinien złożyć właściwy wniosek o przeksięgowanie nadwyżki.

W przypadku gdy podatnik nie będzie ubiegał się o zwrot VAT, wówczas wartość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym należy przenieść na następny okres rozliczeniowy.

Zwrot VAT na kredyt

Przedsiębiorca może postanowić, że nadwyżkę podatku chce przekazać na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w banku lub SKOK. Taka możliwość istnieje od stycznia 2013 roku. Wraz z deklaracją podatnik musi przekazać urzędowi skarbowemu upoważnienie, by zwrot dokonany został na rzecz banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej. Zwrot VAT na kredyt ma pierwszeństwo przed przekazaniem nadwyżki na poczet zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań oraz realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot. Jeśli chodzi o czas, to obowiązują tu taki same terminy jak przy zwrocie nadwyżki VAT na rachunek bankowy (25, 60, 180 dni).

Zwrot VAT a urząd skarbowy

Warto dodać, że przedsiębiorca może podzielić otrzymaną nadwyżkę -  np. ubiegać się, by część została przeznaczona na konto, a reszta na przyszłe zobowiązania podatkowe. Urząd skarbowy będzie sprawdzał poprawność deklaracji. Zasadność zwrotu VAT najczęściej jest badana w ramach czynności sprawdzających, ale mogą zdarzyć się również inne tryby weryfikacji (kontrola lub postępowanie podatkowe). W razie wątpliwości urzędnicy mogą wydłużyć termin zwrotu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów