0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - dokumenty potwierdzające

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest WDT?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z Polski na terytorium innego kraju członkowskiego UE, oraz ich sprzedaż unijnemu nabywcy posiadającemu numer VAT UE. Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów obejmuje VAT w wysokości 0% - ale tylko wtedy, gdy dokonujący dostawy dysponuje dowodami potwierdzającymi, że ma się do czynienia właśnie z WDT.

Podstawowym warunkiem WDT jest posiadanie numerów VAT-UE zarówno przez sprzedawcę towaru, jak i przez nabywcę - kontrahenta z innego państwa członkowskiego. Strona internetowa Komisji Europejskiej jest zaopatrzona w specjalną wyszukiwarkę, która pozwala zweryfikować europejski status podatnika.

WDT - dokumenty potwierdzające

Dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę towarów przedsiębiorca powinien posiadać jeszcze przed złożeniem deklaracji podatkowej. Jeśli wywóz towarów zleca się podmiotowi trzeciemu, dokumentami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów są posiadane równocześnie:

 

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, które jednoznacznie potwierdzają, że towary zostały dostarczone do innego państwa członkowskiego,
 • kopia faktury,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk załadunku.

 

Podatnicy dokonujący WDT dysponują zazwyczaj kopią listu przewozowego, to jednak niewystarczający dowód. Taka kopia nie udowadnia, że dostarczono towary do miejsca przeznaczenia - stanowi jedynie potwierdzenie zawarcia umowy przewozu danych dóbr.

WDT - dokumenty w przypadku transportu samodzielnego

W przypadku gdy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów realizuje samodzielnie podatnik bądź nabywca przy wykorzystaniu własnych środków transportu, to poza kopią faktury i specyfikacją ładunku, podatnik musi dysponować dokumentem zawierającym minimum:

 

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów,
 • adres, pod który są przewożone towary, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
 • określenie towarów i ich ilości,
 • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu.

 

Jeśli nabywca wywozi nowe środki transportu bez użycia innych środków transportów, wówczas obok kopii faktury oraz szczegółowej specyfikacji ładunku powinien dysponować dokumentem zawierającym informacje:

 • pozwalające prawidłowo zidentyfikować podatnika dokonującego dostawy oraz nabywcę,
 • umożliwiające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu,
 • datę dostawy,
 • podpisy podatnika i nabywcy,
 • oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy,
 • pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku podpisania oświadczenia zwanego dalej „dokumentem wywozu”.

Inne dokumenty WDT

W przypadku gdy opisane wcześniej dokumenty nie wystarczają do jednoznacznego stwierdzenia, że towary zostały dostarczone do nabywcy, wówczas jako dowody mogą posłużyć inne dokumenty potwierdzające realizację wewnątrzwspólnotową dostawę towarów:

 

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie – w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a podatek VAT

To, czy podatnik może zastosować przy WDT stawkę VAT 0%, zależy od tego, czy dysponuje dokumentami, które jednoznacznie wskazują na realizację wywozu towarów poza obszar Polski. Część takiej dokumentacji jest zwykle przesyłana przez partnerów za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej - przepisy tego nie zabraniają, a dostarczone takimi drogami dokumenty zachowują moc dowodową w przypadku stwierdzania WDT.

Aby móc skorzystać z 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, podatnik nie musi dysponować wszystkimi podstawowymi dokumentami - ma prawo uzupełnić je dokumentami dodatkowymi bądź innymi dowodami, które całościowo zatwierdzą, że WDT została rzeczywiście zrealizowana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów