0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dropshipping - jak rozliczać sprzedaż w tym modelu logistycznym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dropshipping jest logistycznym modelem sprzedaży internetowej, który polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Wbrew pozorom rozliczenie podatkowe tego typu transakcji nie należy do najprostszych, gdyż regulacje prawne nie odnoszą się do nich wprost. W związku z tym informacji o tym, jak należy rozliczać dropshipping, zarówno dla celów podatku VAT, jak i podatku dochodowego należy szukać w przepisach ogólnych oraz w interpretacjach podatkowych. 

Podatek dochodowy a dropshipping

Sposób rozliczenia tego typu transakcji dla celów podatku dochodowego zależy od tego, czy sprzedaż towarów odbywa się we własnym imieniu i na własny rachunek, czy też polega na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa handlowego.

Sprzedaż towarów we własnym imieniu a dropshipping

Dropshipping w tej formie występuje najczęściej. Właściciel e-sklepu zajmuje się pozyskiwaniem klientów, oferowaniem im towaru, a następnie zbieraniem zamówień i rozliczaniem wynikających z nich płatności. Jednak nie ma on kontaktu z samym towarem - po uzyskaniu zamówienia, informacje o nim przekazuje do dystrybutora, zlecając mu tym samym wysyłkę przedmiotu transakcji.

Po stronie sprzedawcy mają miejsce dwa zdarzenia gospodarcze:

  • zakup towaru od dostawcy oraz
  • sprzedaż finalnemu nabywcy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej powstaje, co do zasady, w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, jednak nie później niż w dniu:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Jest to ogólna zasada, która podlega odzwierciedleniu w przypadku dropshippingu. Takie stanowisko wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 września 2011 roku (sygn. ILPB1/415-782/11-2/TW): (...) Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskane w związku ze sprzedażą towarów przez Internet przy wykorzystaniu modelu logistycznego dropshippingu stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustalony w wysokości należności jaką nabywca zapłacił Zainteresowanemu za dany towar. Przychód ten powstaje co do zasady w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wnioskodawcy, o ile nie wystawił On wcześniej faktury z tytułu realizacji transakcji sprzedaży.(...).

Warto również odnieść się tutaj do wydatków. Aby podatnik mógł ująć dany wydatek musi on spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Dodatkowo nie można zapomnieć o tym, że muszą być one odpowiednio udokumentowane, np. fakturą, rachunkiem lub innym dowodem księgowym spełniającym warunki określone w par. 12 - 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Pośrednictwo handlowe a dropshipping

Tutaj przedsiębiorca nie dokonuje zakupu towarów, a jedynie zbiera zamówienia, przyjmuje płatności i przekazuje je dostawcy. Reasumując - tylko pośredniczy w całej transkacji. Jak wówczas dokonać prawidłowego rozpoznania przychodu? Stanowisko w tej sprawie przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej sygn. ILPB1/415-1183/11-2/TW z dnia 13 stycznia 2012 roku: (...) Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego. W działalności tej zyskiem (przychodem z rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie prowizja uzyskana z tego tytułu - różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.

Zatem w sytuacji, gdy - jak wskazał Zainteresowany - jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość prowizji, na którą - jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura VAT.(...).

Dropshipping a VAT

Z punktu widzenia podatku VAT dostawa w modelu dropshippingu stanowi tzw. transakcję łańcuchową. O ile dostawa na terytorium kraju nie wzbudza wątpliwości (jako, że stosowana stawka VAT jest jednakowa), o tyle problem może pojawić się, gdy towar sprowadzany jest zza granicy. Podczas sprowadzania towaru - np. z Chin dla polskiego sprzedawcy powstanie obowiązek rozliczenia importu towarów. Niezależnie od tego rozliczenia, sprzedawca musi także osobno opodatkować dostawę do ostatecznego kontrahenta na terytorium Polski.

Co ważne, przy imporcie towarów spoza terytorium Unii Europejskiej należy pamiętać, że poza podatkiem VAT należy uregulować należności powstałe z tytułu cła i akcyzy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów