0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę - kiedy może nastąpić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę jest sposobem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Ma ono charakter natychmiastowy i pracodawca może je zastosować, tylko gdy zaistniały ku temu przesłanki określone w Kodeksie pracy. Przeczytaj, kiedy podwładny może zostać zwolniony w ten sposób.

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę - podstawa prawna

Warunki przeprowadzenia zgodnego z prawem zwolnienia dyscyplinarnego określone są w Kodeksie pracy w artykule 52 § 1 pkt 1-3.

Art. 52. Kodeksu pracy

§ 1.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zwolnienie dyscyplinarne z powodu nieprzestrzegania obowiązków pracowniczych

Obowiązki pracownicze określa art. 100 Kodeksu pracy, który mówi o tym, że pracownik musi wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie. Ma również obowiązek przestrzegania poleceń pracodawcy i innych przełożonych. W szczególności pracownik powinien dostosowywać się do ustalonego w zakładzie czasu pracy, powinien znać i przestrzegać regulaminu i porządku pracy w zakładzie. Podwładny obowiązkowo powinien stosować przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy PPOŻ. Ponadto pracownik ma dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić jego pracodawcę na szkodę.

Zwolnienie dyscyplinarne z powodu popełnienia przestępstwa

Jeżeli pracodawca zdecyduje się zwolnić dyscyplinarnie pracownika z powodu popełnienia przestępstwa, musi pamiętać o tym, że przewinienie to:

  • powstało w trakcie trwania stosunku pracy oraz

  • uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika.

Zwolnienie dyscyplinarne dotyczy przestępstw, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub były oczywiste. W tym drugim przypadku przewinienie uznaje się, jeśli ocena wydarzenia nie pozostawia wątpliwości co do winy pracownika.

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę - utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy

Co oznacza zawiniona utrata uprawnień pracowniczych? Aby pracodawca mógł zwolnić dyscyplinarnie podwładnego, wspomniana utrata uprawnień musi być:

  1. spowodowana zachowaniem pracownika,

  2. zawiniona przez pracownika,

  3. stwierdzona orzeczeniem właściwego organu.

Zawiniona utrata uprawnień dotyczy zawodów, którym do wykonywania pracy są potrzebne odpowiednie kursy, zaświadczenia itd. - jak w pracy lekarza, prawnika czy kierowcy.

Zakwestionowanie zwolnienia dyscyplinarnego

Jeżeli pracownikowi została wypowiedziana umowa z naruszeniem przepisów, przysługuje mu roszczenie o przywrócenie do pracy na warunkach ustalonych wcześniej lub roszczenie o odszkodowanie.

Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania pracownik wnosi do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Pracownik ma dowolność w wyborze rodzaju roszczenia, jednak decyzję o odszkodowaniu lub o przywróceniu do pracy podejmuje sąd pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów