0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie przedsiębiorstwa a podatek od nieruchomości - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku transakcji przekazania przedsiębiorstwa może dochodzić do przeniesienia własności środków trwałych w postaci nieruchomości. W związku z taką transakcją pojawia się pytanie o ustalenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. W naszym dzisiejszym artykule postaramy się przyjrzeć jak wygląda przekazanie przedsiębiorstwa a podatek od nieruchomości.

Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku od nieruchomości

Tytułem wstępu wskażmy, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odnośnie do zakresu podmiotowego wskażmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.

W konsekwencji dla ustalenia statusu podatnika podatku od nieruchomości kluczowe jest przypisanie tytułu własności do danej nieruchomości.

W tym miejscu warto wskazać, że zgodnie z art. 46 kc nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 

Natomiast na podstawie art. 48 kc do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. 

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot legitymujący się prawem własności do nieruchomości.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Jak już ustaliliśmy, podatek od nieruchomości związany jest z posiadaniem przez dany podmiot prawa własności. Może to jednak zostać przekazane w trakcie roku kalendarzowego. Pojawia się zatem pytanie o moment ustalenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

W tym zakresie należy sięgnąć do treści art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach lokalnych, który podaje, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Następnie odnieśmy się do regulacji zawartej w art. 6 ust. 3 ww. ustawy, która podaje, że jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (art. 6 ust. 4).

Przykład 1.

Podatnik przekazał 16 listopada całe prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo swojemu synowi w drodze darowizny. W skład przedsiębiorstwa wchodziły nieruchomości. To oznacza, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości obciążał ojca do 30 listopada, natomiast wobec syna powstał 1 grudnia.

W przypadku podatku od nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania przedsiębiorstwa.

Przekazanie przedsiębiorstwa a podatek od nieruchomości

Jak wynika z treści art. 6 ust. 7 analizowanej ustawy, podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W myśl art. 6 ust. 6 ww. ustawy osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

Dodatkowo musimy wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy, jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Natomiast na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy, jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 3, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

W stosunku do podatnika podatku od nieruchomości wydawana jest decyzja podatkowa ustalająca wysokość podatku od nieruchomości na cały rok podatkowy. Jeżeli w trakcie roku wystąpią okoliczności skutkujące zmianą tytułu własności, dojdzie do zmiany decyzji podatkowej w trybie przewidzianym przez Ordynację podatkową.

Zgodnie z art. 254 OP decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach. Zmiana decyzji ostatecznej może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono lub określono wysokość zobowiązania podatkowego.

Przykład 2.

Podatnik przekazał 16 listopada całe prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo swojemu synowi w drodze darowizny. W skład przedsiębiorstwa wchodziły nieruchomości. To powoduje, że syn w ciągu 14 dni od dnia przekazania powinien złożyć do właściwego organu podatkowego (wójt/burmistrz/prezydent miasta) informację IN-1. Na podstawie tej informacji:

  • organ podatkowy zmieni decyzje ustalającą podatek od nieruchomości wydaną wobec ojca, wskazując, że okres opodatkowania trwa od 1 stycznia do 30 listopada,
  • wyda decyzję podatkową wobec syna ustalającą podatek od nieruchomości w okresie od 1 do 31 grudnia.

Należy też wskazać, że zgodnie z art. 165 § 7 pkt 2 OP organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. To oznacza, że ani syn, ani ojciec w powyższym przykładzie nie otrzymają postanowienia o wszczęciu postępowania.

Zmiana właściciela nieruchomości stanowiących środki trwałe, dokonana na skutek przekazania przedsiębiorstwa, wiąże się z wydaniem decyzji zmieniającej wobec zbywcy oraz decyzji ustalającej podatek od nieruchomości wobec nabywcy.

Reasumując powyższe, należy wskazać, że przekazanie przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą nieruchomości, wiąże się przede wszystkim z koniecznością złożenia informacji IN-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Jest to podstawą do wydania odpowiednich decyzji w zakresie podatku od nieruchomości przez organy podatkowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów