0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatki lokalne – co warto o nich wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Polsce podatki dzielą się na bezpośrednie (danina publiczna, która może stanowić koszt podatnika) oraz pośrednie (danina publiczna, która trafia bezpośrednio do budżetu państwa, nie jest kosztem podatnika). Do podatków bezpośrednich należą podatki lokalne, które pobierane są bezpośrednio przez samorządy terytorialne. Sprawdźmy, jakie podatki należą do podatków lokalnych oraz czym się one charakteryzują.

Podatki lokalne – krótka charakterystyka

Ustawodawca wprowadził podatki lokalne za pomocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie 1 kwietnia 1985 roku. Wprowadzone one zostały w sposób jednolity na obszarze całej Polski. Podatki lokalne stanowią źródło dochodów samorządów terytorialnych więc przyjmuje się, że otrzymały one od ustawodawcy określone władztwo podatkowe. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie przez gminy, przy czym ustawodawca wprowadził limity ograniczające pole manewru w wysokości podatków.

Podatki lokalne – rodzaje

Podatki lokalne to ogólne określenie na grupę podatków, do których należą:

  • podatek od nieruchomości – stanowi tzw. podatek majątkowy, który ma na celu nałożenie na podatnika podatku z tytułu posiadania majątku w postaci nieruchomości;

  • podatek rolny – regulowany przez ustawę o podatku rolnym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza;

  • podatek leśny – regulowany przez ustawę o podatku leśnym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna;

  • podatek od środków transportowych – uregulowany przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowane tym podatkiem są środki transportowe wymienione w ustawie, na przykład samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy;

  • podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – uregulowany przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają podatnicy, którzy spełniają określone warunki umożliwiające skorzystanie z karty podatkowej;

  • podatek od spadków i darowizn – uregulowany jest przez ustawę o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega majątek otrzymany w formę spadku bądź darowizny. Podkreślić należy, że ustawodawca przewidział dla niektórych przekazywań majątku zwolnienie z podatku pod spełnieniem określonych warunków;

  • podatek od czynności cywilnoprawnych – uregulowany jest przez ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności cywilnoprawne, takie jak na przykład umowa sprzedaży, zamiany czy pożyczki.

Czy uregulowane podatki lokalne mogą stanowić koszt podatkowy?

Kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT są wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Natomiast w katalogu wskazanym w art. 23 wyżej opisanej ustawy wskazane zostały wydatki, które nie mogą stanowić kosztu uzyskaniu przychodów. Nie został w nim wykazany wydatek na niektóre podatki lokalne, przykładowo podatek od nieruchomości, podatek rolny czy podatek leśny. Więc jeśli przykładowo któryś z wymienionych podatków został opłacony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może co do zasady stanowić koszt podatkowy. Wykazywany jest on w kosztach:

  • na podstawie decyzji o jego wymiarze,

  • w dacie jego wydania,

  • w kwocie wskazanej na decyzji.

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych koszt ujmowany jest na podstawie sporządzonej deklaracji PCC-3.

Podatkiem lokalnym, który nie może stanowić kosztu, jest podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Stanowi on bowiem formę podatku dochodowego, który nie podlega odliczeniu.

Podatki lokalne – ujęcie ich poniesienia w systemie wfirma.pl

Podatkilokalne, które podlegają ujęciu w kosztach, np. podatek od nieruchomości ujmowany jest w systemie wfirma.pl w formie dowodu wewnętrznego na podstawie otrzymanej od urzędu decyzji o jego wymiarze na dany rok. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. W oknie, które się pojawi, uzupełniamy odpowiednio dane. Czyli jako datę – datę wystawienia decyzji, kwotę – wskazaną na decyzji oraz opis, np. Podatek od nieruchomości za rok … .

Podatki lokalne - księgowanie w systemie wfirma.pl

Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kol. 13 KPiR „Pozostałe wydatki” ( w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym lub skalą podatkową). Pod wydruk dowodu należy podpiąć otrzymaną decyzję, w celach dowodowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów