0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT marża a sprzedaż używanych samochodów nabytych w UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą używanych samochodów z pewnością spotkali się z określeniem „VAT marża”. Kiedy można zastosować procedurę VAT marża w odniesieniu do sprzedaży samochodów używanych? Czy taka preferencja jest możliwa w stosunku do pojazdów nabytych na terenie Unii Europejskiej? Na te i inne pytania dotyczące procedury VAT marża przy sprzedaży samochodów używanych odpowiadamy w artykule – zapraszamy do lektury!

Co to jest VAT marża?

Marża to różnica pomiędzy kwotą sprzedaży danego towaru lub usługi a kwotą, za jaką ten towar bądź usługa zostały nabyte. Marża stanowi podstawę do naliczenia podatku od towarów i usług. Jej stosowanie może przynieść sprzedawcy korzyści na gruncie podatku VAT, jednak to prawo przysługuje tylko nielicznym.

Procedurę VAT marża można zastosować jedynie w odniesieniu do szczególnych rodzajów towarów i usług wymienionych w ustawie o VAT, takich jak np.:

    • usługi turystyczne, 

    • sprzedaż towarów używanych, 

    • sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i dzieł sztuki.     

Kiedy można zastosować procedurę VAT marża w odniesieniu do towarów używanych?

Aby możliwe było opodatkowanie w systemie VAT marża sprzedaży towarów używanych, muszą być one nie tylko używane, lecz także nabyte przez przedsiębiorcę w celu dalszej odsprzedaży, czyli w celach handlowych. 

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż  dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.

Nie bez znaczenia jest również to, od kogo przedsiębiorca nabył używane towary w celu ich dalszej odsprzedaży. Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT procedurę VAT marża można zastosować wówczas, gdy towary używane podatnik nabył bez podatku naliczonego, czyli wówczas, gdy:

  • przedsiębiorca zakupił towary od osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

  • podatnik dokonał zakupu towarów używanych od podmiotu zwolnionego z VAT;

  • dostawa towarów była zwolniona z podatku od towarów i usług;

  • nabycie towarów opodatkowane było szczególną procedurą marżą.

Zauważmy, że każde inne nabycie towarów używanych niewymienione w zamkniętym katalogu w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT implikuje brak prawa do zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży towarów.

Zastosowanie procedury VAT marża to prawo, a nie obowiązek podatnika, co oznacza, że przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzję, czy w przypadku danej dostawy towarów używanych rozliczy transakcję jako VAT marża, czy opodatkuje ją na zasadach ogólnych.

Sprzedaż samochodów używanych nabytych w ramach WNT

W zamkniętym katalogu w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT nie zostało wymienione wewnątrzwspólnotowe nabycie jako sposób zakupu towarów używanych, przy których sprzedaży przedsiębiorca ma prawo do zastosowania procedury VAT marża. Sprawd Oznacza to, że gdy samochód używany zostanie kupiony na terenie Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatnik nie jest uprawniony do zastosowania opodatkowania marży przy dalszej odsprzedaży.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą samochodów używanych sprowadził z Francji pojazd podlegający rozliczeniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Oznacza to, że przy nabyciu samochodu przedsiębiorca miał obowiązek naliczyć i odliczyć VAT od przeprowadzonej transakcji. Czy podatnik ma prawo do zastosowania procedury VAT marża przy dalszej odsprzedaży samochodu?

Nie, przedsiębiorca nie może rozliczyć dalszej sprzedaży na zasadzie marży, ponieważ przy nabyciu pojazdu przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT i nie został spełniony warunek nabycia towarów używanych od jednego z podmiotów wymienionych w zamkniętym katalogu w  art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

VAT marża a sprzedaż używanych samochodów – nabycie pojazdu na zasadzie marży w UE

Nie ma przeciwwskazań, aby szczególną procedurę VAT marża zastosować w odniesieniu do sprzedaży używanych samochodów nabytych w Unii Europejskiej na zasadzie marży. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2011 r., sygn. IBPP2/443-929/10/Rsz, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Przedmiotem wniosku było pytanie, czy możliwe jest zastosowanie procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu używanego zakupionego jako towar do dalszej odsprzedaży od kontrahenta duńskiego będącego czynnym podatnikiem VAT i podatnikiem VAT UE. Na fakturze wystawionej przez duńskiego sprzedawcę widnieje informacja „Towar objęty niniejszą fakturą sprzedano według specjalnych przepisów o VAT od towarów używanych. Kupujący nie może odliczyć VAT”. Wnioskodawca również jest czynnym podatnikiem VAT i zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził stanowisko wnioskodawcy, czyli uznał, że sprzedaż samochodu możliwa jest przy zastosowaniu szczególnej procedury VAT marża.

„Wnioskodawcy przysługuje prawo opodatkowania podstawy opodatkowania czynności polegającej na dostawie samochodu używanego, uprzednio nabytego od kontrahenta unijnego sprzedającego mu używany samochód wg specjalnych przepisów o VAT, na zasadzie marży. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż firma może sprzedać zakupiony towar (samochód osobowy lub ciężarowy) na fakturę VAT marża, ponieważ przy zakupie nie odliczono podatku VAT, należało uznać za prawidłowe”. 

Podatnicy stosujący procedurę VAT marża, dokonując sprzedaży używanego samochodu, zobowiązani są do umieszczenia na fakturze oznaczenia „Faktura VAT marża – towary używane”. Na fakturze VAT marża nie wykazuje się natomiast kwoty marży i kwoty podatku VAT, a jedynie kwotę do zapłaty ogółem. W konsekwencji nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od danej transakcji.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że nie tylko pojazdy zakupione w Polsce można rozliczać przy zastosowaniu procedury VAT marża. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sprzedaż samochodów na zasadzie marży możliwa jest tylko wówczas, gdy przedsiębiorca przy nabyciu towarów spełni określone w przepisach warunki. Jednym z nich jest status podmiotu, od którego podatnik kupuje pojazd w celu jego dalszej odsprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów