0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT przy fakturze VAT RR opłaconej gotówką

Wielkość tekstu:

Czy mogę odliczyć podatek VAT z faktury VAT RR, jeżeli opłaciłam ją  gotówką?

Klaudia, Kłodzko

 

Niestety nie ma takiej możliwości. Regulacje prawne nie wskazują tego wprost, jednak art. 116 ust. 6 ustawy o VAT wymienia, jakie warunki podatnik musi spełnić aby móc dokonać odliczenia podatku:

  • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
  • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
  • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Jak widać, w sytuacji gdyby dokonała Pani płatności na konto bankowe rolnika w terminie 14 dni od dnia zakupu przysługiwałoby Pani prawo do odliczenia podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów