0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import towaru do kraju UE i przemieszczenie do Polski – skutki w VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tematem niniejszego artykułu będzie import towaru do kraju UE i późniejsze jego przemieszczenie na teren Polski na gruncie podatku VAT. Jest to bardzo powszechne zjawisko, dlatego też warto przyjrzeć mu się bliżej, tym bardziej że w zależności od przyjętego wariantu inne będą skutki w zakresie kwalifikacji czynności pod kątem przepisów VAT.

Rozliczenie importu towarów na gruncie podatku VAT

W pierwszej kolejności zastanówmy się, w jaki sposób rozliczany jest na gruncie podatku VAT import towarów.

Definicja importu towarów zawarta w art. 2 pkt 7 ustawy VAT wskazuje, że jest to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Zwróćmy zatem uwagę, że z importem mamy do czynienia w sytuacji, gdy towar zostanie przemieszczony do któregokolwiek z krajów UE.

Trzeba także sięgnąć do przepisów regulujących miejsce świadczenia przy imporcie towarów. Jak wskazuje art. 26a ust. 1 ustawy VAT, miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.

Powyższy przepis oznacza, że jeżeli towar jest importowany z Chin i trafia do UE poprzez port morski w Niemczech, to miejscem opodatkowania importu będą Niemcy. Jeśli przykładowo towar importowany z USA trafia do portu lotniczego we Francji, to miejscem opodatkowania importu będzie Francja. 

Podkreślenia zatem wymaga, że nawet jeżeli podmiotem importującym jest podatnik z Polski, a towar trafia do innego kraju UE, to transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w RP.

Kraj opodatkowania transakcji importu towarów uzależniony jest od miejsca wprowadzenia towaru na terytorium Unii Europejskiej.

Przemieszczenie towaru z kraju importu na teren Polski

Następnie należy zastanowić się, w jaki sposób powinna być zakwalifikowana sytuacja, gdy podatnik przemieszcza towar z kraju zaimportowania na teren Polski.

W tym zakresie należy najpierw przybliżyć treść art. 22 ust. 4 ustawy VAT. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów. 

W kontekście tak sformułowanego przepisu bardzo ważne staje się określenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia importu towaru. Możemy mieć bowiem do czynienia z dwiema sytuacjami.

Po pierwsze import na terenie innego kraju UE może być rozliczany przez sprzedawcę z kraju trzeciego (zazwyczaj odbywa się to poprzez pośrednika unijnego).

Po drugie import na terenie innego kraju UE może być rozliczany przez nabywcę, czyli przez podatnika z Polski.

W zależności od tego, który z modeli zostanie przyjęty, inna będzie kwalifikacja przemieszczenia towaru do Polski na gruncie podatku VAT.

Import towaru do kraju UE - przypadek, gdy import rozlicza sprzedawca z kraju trzeciego

Wzajemne ustalenia pomiędzy kontrahentami mogą przewidywać, że obowiązek rozliczenia importu spoczywa na sprzedawcy z kraju trzeciego.

Przykładowo podmiot z Indii sprzedaje towar podatnikowi z Polski. Towar ma być zaimportowany w Niemczech i stamtąd dopiero przetransportowany do Polski. Strony ustaliły, że rozliczenia importu na terenie Niemiec dokona podatnik z Indii.

Powyższe oznacza, że późniejsze przemieszczenie towaru z Niemiec do Polski będzie stanowiło dla polskiego podatnika WNT. W świetle bowiem art. 22 ust. 4 ustawy VAT podmiot z Indii w zakresie sprzedaży na rzecz polskiego przedsiębiorcy będzie zobligowany do rozliczenia WDT w Niemczech.

Zwróćmy uwagę, że zgodnie z definicją WNT zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. 

W rezultacie sytuacja, w której po imporcie rozliczonym przez sprzedawcę z kraju trzeciego dochodzi do przemieszczenia towaru na teren Polski, mamy do czynienia z typowym WNT.

Przypomnijmy, że w takim przypadku podatnik z Polski jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu WNT. Jednocześnie jest on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji jest to dla niego transakcja neutralna podatkowo.

Przykład 1.

Przedsiębiorca z Polski zakupił towar od kontrahenta z Indii. Strony ustaliły, że towar zostanie zaimportowany na teren Niemiec, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia importu w Niemczech będzie przedsiębiorca z Indii. Następnie towar zostanie przetransportowany z Niemiec do polskiego podatnika. W takim wariancie polski podatnik nie rozlicza importu towarów. Jest on jedynie zobligowany do rozliczenia WNT z tytułu przemieszczenia towaru z Niemiec do Polski.

Jeżeli podmiot z kraju trzeciego rozlicza import towaru do kraju UE, to następne przetransportowanie towaru do Polski będzie stanowić dla polskiego podatnika WNT.

Import towaru do kraju UE - przypadek, gdy import rozlicza nabywca z Polski

Możemy mieć także do czynienia z taką sytuacją, w której to nabywca z Polski zobowiąże się do rozliczenia podatku z tytułu importu w innym kraju UE.

To powoduje, że podatnikiem z tytułu późniejszego transportu towaru na teren Polski staje się polski podatnik VAT.

Taka sytuacja będzie także rodzić obowiązek rozliczenia przez polskiego podatnika WNT, przy czym w tym przypadku będzie to tzw. nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, o którym stanowi art. 11 ust. 1 ustawy VAT.

W myśl przywołanego przepisu przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Przykład 2.

Podatnik z Polski zakupił od kontrahenta z USA towar, który ma być zaimportowany do portu lotniczego we Francji. Strony ustaliły, że rozliczenia importu dokona podatnik z Polski. W takim przypadku podatnik dokonuje rozliczenia importu we Francji oraz WNT w Polsce z tytułu nietransakcyjnego przemieszczenia własnego towaru.

Jeżeli nabywca z Polski rozlicza import towaru do kraju UE i następnie przemieszcza ten towar do Polski, to w RP wykazuje z tego tytułu nietransakcyjne WNT.

Jak zatem widać z przedstawionej analizy, w obu możliwych scenariuszach skutki podatkowe na gruncie podatku VAT będą podobne. Podatnik jest w obu przypadkach zobligowany do rozliczenia WNT, przy czym będzie to albo klasyczne WNT, albo nietransakcyjne przemieszczenie własnego towaru również stanowiące WNT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów