Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa lub w inny - przewidziany ustawą - w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, w jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość, narzuca Ustawa o rachunkowości.

Dokument ten ma ściśle określoną formę. Przede wszystkim, należy go wykonać w sposób rzetelny i porównywalny tak, by jego adresat mógł sprawnie odczytać wszelkie niezbędne informacje.

Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, musi obejmować w szczególności:

 • nazwę i siedzibę firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,
 • wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
 • wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
 • wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
 • wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
 • w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),
 • omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Wycena majątku w ujęciu bilansowym

Kolejną bardzo istotną kwestią tworzenia sprawozdania, jest prawidłowa wycena wszystkich składników majątku. Niezbędne jest w tym celu wcześniejsze przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w firmie. Ważne jest też, by właściwie wycenione aktywa i pasywa majątku umieścić w odpowiednich rubrykach sprawozdania.

Roczny bilans powinien obejmować:

 • Aktywa, tj.:
  • wartości niematerialne i prawne należące do firmy
  • rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe - również budowlane)

Należności długoterminowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości korzyści ekonomiczne dla jednostki – kaucje (np. z tytułu najmu lub dzierżawy), należności z tytułu sprzedaży aktywów finansowych (np. obligacji) i środków trwałych, należności z tytułu przyznanych odszkodowań.

 • Inwestycje długoterminowe, tj.:
  • aktywa finansowe,
  • nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę.
 • Rozliczenia międzyokresowe, tj.:
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • koszty trwających prac, przygotowania nowej produkcji, planowanego remontu maszyn, organizacji i założenia spółki
 • Zapasy, tj.:
  • materiały nabyte w celu wykorzystania we własnym zakresie,
  • wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji,
  • półprodukty oraz towary nabyte w stanie nieprzetworzonym,
  • zaliczki na towary.
 • Należności krótkoterminowe, tj.:
  • udzielonych przez jednostkę pożyczek (zaliczanych do inwestycji krótkoterminowych),
  • zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy wartości niematerialnych i prawnych (zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych),
  • zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy środków trwałych (zaliczanych do rzeczowych aktywów trwałych,
  • zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy i usługi (zaliczane do zapasów).

 • Pasywa, tj.: 
  • kapitał
  • należne wpłaty na kapitał podstawowy
  • udziały własne
  • pozostałe kapitały
  • zysk lub strata
  • odpisy z zysku w ciągu całego roku podatkowego