Poradnik Przedsiębiorcy

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa lub w inny - przewidziany ustawą - w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, w jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość, narzuca Ustawa o rachunkowości.

Dokument ten ma ściśle określoną formę. Przede wszystkim, należy go wykonać w sposób rzetelny i porównywalny tak, by jego adresat mógł sprawnie odczytać wszelkie niezbędne informacje.

Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, musi obejmować w szczególności:

 • nazwę i siedzibę firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,
 • wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
 • wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
 • wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
 • wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
 • w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),
 • omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Wycena majątku w ujęciu bilansowym

Kolejną bardzo istotną kwestią tworzenia sprawozdania, jest prawidłowa wycena wszystkich składników majątku. Niezbędne jest w tym celu wcześniejsze przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w firmie. Ważne jest też, by właściwie wycenione aktywa i pasywa majątku umieścić w odpowiednich rubrykach sprawozdania.

Roczny bilans powinien obejmować:

 • Aktywa, tj.:
  • wartości niematerialne i prawne należące do firmy
  • rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe - również budowlane)

Należności długoterminowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości korzyści ekonomiczne dla jednostki – kaucje (np. z tytułu najmu lub dzierżawy), należności z tytułu sprzedaży aktywów finansowych (np. obligacji) i środków trwałych, należności z tytułu przyznanych odszkodowań.

 • Inwestycje długoterminowe, tj.:
  • aktywa finansowe,
  • nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę.
 • Rozliczenia międzyokresowe, tj.:
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • koszty trwających prac, przygotowania nowej produkcji, planowanego remontu maszyn, organizacji i założenia spółki
 • Zapasy, tj.:
  • materiały nabyte w celu wykorzystania we własnym zakresie,
  • wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji,
  • półprodukty oraz towary nabyte w stanie nieprzetworzonym,
  • zaliczki na towary.
 • Należności krótkoterminowe, tj.:
  • udzielonych przez jednostkę pożyczek (zaliczanych do inwestycji krótkoterminowych),
  • zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy wartości niematerialnych i prawnych (zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych),
  • zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy środków trwałych (zaliczanych do rzeczowych aktywów trwałych,
  • zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy i usługi (zaliczane do zapasów).

 • Pasywa, tj.: 
  • kapitał
  • należne wpłaty na kapitał podstawowy
  • udziały własne
  • pozostałe kapitały
  • zysk lub strata
  • odpisy z zysku w ciągu całego roku podatkowego