0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o kwarantannie od teraz dostępna na PUE ZUS!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do świadczeń z ZUS-u z tytułu odbywanej kwarantanny lub izolacji domowej zarządzanej odgórnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wynagrodzenie bądź zasiłek za czas choroby należny będzie pracownikowi w sytuacji, gdy informacja o kwarantannie lub izolacji zostanie potwierdzona w odpowiedni sposób. Nagły wzrost zachorowań przyczynił się do ogólnego chaosu informacyjnego w zakresie wydawania decyzji z sanepidu o kwarantannie. Zdezorientowani pracodawcy oraz pracownicy działów kadrowo-płacowych w ostatnim czasie musieli działać bez jasnych instrukcji co do procesu postępowania w przypadku objęcia ich pracowników kwarantanną bądź izolacją, ponieważ sanepid przestał wydawać pisemne decyzje o ww. stanach. Na szczęście problem został dostrzeżony i doczekał się swojego rozwiązania w formie online. W naszym artykule wyjaśniamy, jak pozyskać informację o kwarantannie bądź izolacji domowej!

Informacja o kwarantannie bądź izolacji – do tej pory 

Określone grupy osób zostają poddane obowiązkowej, minimum 10-dniowej kwarantannie domowej. Do grup tych należą:

  • osoby przekraczające granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE;
  • osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, np. w pracy, szkole;
  • osoby skierowane na test w kierunku COVID-19;
  • osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną).

Obowiązkowa kwarantanna domowa nie dotyczy osób współzamieszkujących z osobą skierowaną na test na COVID-19:

  • bezobjawową,
  • wykazującą objawy chorobowe,

w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero wynik dodatni oznacza, że osoba współzamieszkująca zostaje objęta kwarantanną domową.

Do tej pory wypłaty świadczeń z ZUS-u miały miejsce, gdy informacja o kwarantannie bądź izolacji została potwierdzona poprzez:

  • wydanie decyzji pisemnej przez sanepid
  • złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o odbywanej kwarantannie w przypadku, gdy decyzja o niej została mu przekazana w innej formie niż pisemnej, np. ustanie.

Powyższa decyzja bądź oświadczenie stanowiły podstawę do wypłaty świadczenia z ZUS-u wraz z wnioskiem o wypłatę zasiłku.

Informacja o kwarantannie bądź izolacji – od teraz

W związku z zaprzestaniem wydawania przez sanepid pisemnych decyzji o objęciu ubezpieczonego kwarantanną bądź izolacją, pracodawcy oraz osoby rozliczające pracowników zwątpiły, czy oświadczenie pracownika o objęciu go ww. decyzją w przypadku, gdy została ona przekazana ustnie pracownikowi, jest wystarczającą podstawą do wypłaty świadczeń z tego tytułu. Problem został zidentyfikowany i stosunkowo szybko doczekał się swojego rozwiązania.

ZUS w porozumieniu z innymi instytucjami zdecydował się na wdrożenie nowego rozwiązania – udostępniania informacji o odbywanej kwarantannie bądź izolacji domowej przez daną osobę na portalu PUE ZUS. 

Już od 31 października br. osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub izolację domową (których okres trwania obejmuje 22 października), ubiegające się o wypłatę zasiłku, nie są zobowiązane do dostarczania decyzji sanepidu do ZUS-u lub pracodawcy. Osoby te nie muszą też posiadać aktualnego zwolnienia lekarskiego, ponieważ podstawą do wypłaty świadczeń jest informacja ujęta na portalu PUE ZUS.

Pracownik nadal zobowiązany jest do poinformowania swojego pracodawcy o przyczynie niestawienia się w miejscu pracy w określonym terminie z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Informacja ta może zostać przekazana pracodawcy telefonicznie, mailowo bądź poprzez wysłanie wiadomości SMS.

Informacja o kwarantannie bądź izolacji domowej zostaje udostępniona na PUE ZUS zarówno osobom ubezpieczonym, jak i ich płatnikom składek.

Nowa forma przekazywania decyzji o kwarantannie bądź izolacji domowej może okazać się udanym rozwiązaniem, które ułatwi życie zarówno pracodawcom, jak i samym ubezpieczonym.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów