0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Instalacja LPG samochodu firmowego - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Paliwo na przestrzeni ostatnich lat znacznie podrożało, dlatego osoby wykorzystujące na co dzień samochód do przemieszczenia się szukają alternatywnych rozwiązań na obniżenie kosztów związanych z transportem. Jednym z dostępnych rozwiązań może być zamontowanie LPG, czyli instalacji gazowej. Analizę opłacalności instalacji LPG warto zostawić samym kierowcom. Sprawdź, czy instalacja LPG samochodu firmowego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Instalacja LPG samochodu firmowego

Instalacja LPG w samochodzie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych i użytkowanym w firmie może zostać, co do zasady, zaliczona do kosztów podatkowych w jednoosobowej działalności. Sposób rozliczenia wydatków poniesionych na taką instalację uzależniony jest jednak od kosztu zakupu i montażu instalacji.

Instalacja LPG samochodu firmowego – wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł

Jeżeli wartość montażu instalacji gazowej nie przekracza kwoty:

  • 10 000 zł netto dla czynnych podatników VAT,

  • 10 000 zł brutto dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

– wówczas instalacja LPG samochodu firmowego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w bieżącym okresie rozliczeniowym. Poniesione koszty należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13. – pozostałe wydatki w całości, zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 9 kwietnia 2020 r opublikowanymi przez MF zatytułowanych Wykorzystanie samochodu osobowego w prowadzonej działaności - zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

instalacja lpg samochodu firmowego

Instalacja LPG o wartości powyżej 10 000 zł

W przypadku gdy instalacja LPG samochodu firmowego przekracza 10 000 zł netto dla czynnych podatników VAT (odpowiednio 10 000 zł brutto dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT), mamy do czynienia z ulepszeniem środka trwałego. Ulepszenie środka trwałego zwiększa wartość początkową pojazdu. Wydatki poniesione na ulepszenie samochodu są stopniowo ujmowane w kosztach podatkowych w formie odpisów amortyzacyjnych, czyli rozłożone w czasie.

Trzeba także pamiętać, że w razie gdy wartość samochodu przekracza limit 150 000 zł, odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów jedynie w określonej proporcji.

Czym jest ulepszenie środka trwałego?

Zgodnie z art. 22g ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środek trwały uznaje się za ulepszony, gdy w danym roku podatkowym wydatki poniesione na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekroczą 10 000 zł oraz gdy wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, wówczas wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.

Ulepszenie samochodu ma zatem miejsce w sytuacji, gdy na skutek wykonanych prac wartość pojazdu wzrasta albo pojazd wzbogacony jest o nowe funkcje. Montaż instalacji gazowej w samochodzie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych, co do zasady, uznawany jest za ulepszenie, jednak w razie gdy wartość zakupu i założenia samej instalacji jest niższa od 10 000 zł, poniesione wydatki można ująć w kosztach firmowych w bieżącym okresie rozliczeniowym, bez konieczności powiększania wartości początkowej tych środków o sumę wydatków na ich ulepszenie.

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego

W przypadku gdy mamy do czynienia z ulepszeniem, należy zwiększyć wartość początkową środka trwałego o sumę nakładów poniesionych na jego ulepszenie, wliczając także koszt nabycia części składowych lub peryferyjnych. Zaktualizowana w ten sposób wartość środka trwałego stanowiąca podstawę, od której nalicza się kolejne odpisy amortyzacyjne, to suma pierwotnej wartości początkowej środka trwałego i nakładów poniesionych na jego ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego nie zmienia metody amortyzacji ani zastosowanej wcześniej stawki amortyzacyjnej – zwiększa się jedynie wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego. Dokonywanie odpisów od zaktualizowanej (podwyższonej) wartości początkowej środka trwałego należy rozpocząć od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony, i kontynuować do czasu, gdy suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych zrówna się z jego zaktualizowaną wartością początkową.

Instalacja LPG samochodu firmowego a odliczenie VAT

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na instalację gazową w samochodzie osobowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej uzależnione jest od zadeklarowanego rodzaju dysponowania pojazdu, w którym przedsiębiorca zdecydował się na montaż instalacji LPG. Jeżeli samochód został zgłoszony w urzędzie skarbowym na druku VAT-26 jako firmowy, a przedsiębiorca sporządził regulamin używania pojazdu w działalności i prowadzi ewidencję jego przebiegu, wówczas ma prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu i montażu instalacji gazowej w tym samochodzie. W przeciwnym wypadku, czyli gdy rodzaj dysponowania pojazdu został określony w działalności jako mieszany (samochód wykorzystywany jest zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych), podatnik ma prawo do odliczania 50% VAT od wydatków związanych z tym pojazdem, w tym także na zakup i instalację LPG.

W przypadku samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony podatnikom przysługuje prawo pełnego odliczenia wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji gazowej bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, takich jak zgłoszenie pojazdu do US, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu w działalności czy obligatoryjne prowadzenie kilometrówki dla celów VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów