0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak opodatkować nabycie spadku a podział majątku w PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spadkobiercy, którzy otrzymali równe części majątku po zmarłym spadkodawcy, nie dysponują często konkretnymi składnikami majątku wchodzącymi w skład danego spadku. Z pomocą przychodzi narzędzie prawne w postaci dokonania działu spadku, a więc podziału majątku po zmarłym spadkodawcy według porozumienia między spadkobiercami, a gdy nie mogą się porozumieć, zgodnie z orzeczeniem sądu (jeżeli sprawa została wniesiona do sądu rejonowego). O czym powinni pamiętać spadkobiercy, zanim dokonają działu spadku? Sprawdź, jak opodatkować nabycie spadku a podział majątku w PIT!

Kiedy ma miejsce nabycie spadku?

Zgodnie z tym, co mówi Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zwanej dalej ustawą kc, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (spadkobierców). 

W momencie otwarcia spadku spadek po spadkodawcy nabywa spadkobierca (spadkobiercy). Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Stwierdzenie, kto i ile nabył spadku, dokonuje się na 2 sposoby:

 • składając wniosek do sądu w celu wydania postanowienia sądowego o nabyciu spadku,
 • wszczęciu postępowania notarialnego i w efekcie wydania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Skutkiem nabycia spadku z mocy ustawy jest to, że np. 4 spadkobierców dziedziczy po zmarłym po 1/4 z całego spadku.

Oznacza to, że każdy spadkobierca posiada udział w każdej części spadku po zmarłym. Może wystąpić też inna sytuacja, gdy zmarły pozostawił testament.

Jak opodatkowane jest nabycie spadku?

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP.

Drugi przypadek, kiedy nabywca rzeczy zapłaci podatek od spadków i darowizn, to sytuacja, w której nabywana rzecz (lub wykonywane prawo majątkowe) znajduje się za granicą, gdy w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem Polski lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium RP.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn obejmuje swym zasięgiem m.in. nabycie spadków tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

Obowiązek opodatkowania spadku ciąży na osobach, które otrzymały spadek.

Kto i kiedy opodatkowuje nabycie spadku podatkiem od spadków i darowizn?

Tytuł nabycia spadku

Kiedy powstaje obowiązek opodatkowania otrzymanego spadku podatkiem od spadków?

przy nabyciu w drodze dziedziczenia

z chwilą przyjęcia spadku

przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego

z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia

Warto podkreślić, że spadkobiercy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Są to zwolnienia m.in. z tytułu nabycia:

 • przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym, jeżeli w skład wyposażenia mieszkania wchodzą meble zabytkowe;
 • dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną;
 • zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż 2 lata;
 • przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn podlega prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (na mocy Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty).

Dodatkowo należy wspomnieć, że zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn podlega także nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, albo
 • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Obowiązek podatkowy przy nabyciu spadku powstaje:

 1. przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku;
 2. przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;
 3. przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia.

Czym jest dział spadku?

Dział spadku to nic innego jak podział majątku po zmarłym. Często zdarza się, że nabycie spadku powoduje, że wszyscy spadkobiercy posiadają np. 1/5 udziału przysługującego im z mocy prawa do całego spadku po zmarłym.

Dokonanie działu spadku powoduje, że spadkobiercy uzgadniają, jaki udział będzie im przysługiwał do konkretnych części majątku po zmarłym.

Pamiętając o art. 1035 do 1046 ustawy kc, jeżeli spadek przypada więcej niż jednej osobie, to masa spadkowa po zmarłym stanowi tzw. wspólność majątku spadkowego.

W takim wypadku wszyscy spadkobiercy będą współwłaścicielami masy spadkowej po zmarłym w odziedziczonym w stosunku do zmarłego udziale w spadku.

Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku.

W przypadku braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy.

Dział spadku może nastąpić na mocy:

 1. umowy między wszystkimi spadkobiercami,
 2. orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (wniosek o dział spadku może złożyć tylko jeden ze spadkobierców).

Umowny dział spadku może obejmować całość lub jego część. Sądowy dział spadku obejmuje z reguły cały spadek, niemniej może wyjątkowo, z ważnych przyczyn, dotyczyć także części spadku.

Gdy w skład spadku po zmarłym wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Przykład 1.

Dwaj bracia oraz ich ojciec odziedziczyli po zmarłej matce (małżonce) 1 grunt rolny zabudowany domem jednorodzinnym oraz 2 grunty rolne niezabudowane. Zarówno synowie, jak i małżonek zmarłej odziedziczyli po 1/3 z całego spadku. Postanowili oni dokonać jego działu. Podział majątku po zmarłej wyglądał później następująco:

 1. dom jednorodzinny po 1/2 udziału otrzymali dwaj bracia,
 2. działkę rolną po 1/3 udziału otrzymali dwaj bracia oraz ich ojciec.

Jak opodatkować nabycie spadku a podział majątku w PIT?

Zgodnie z art. 10 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Niejednokrotnie spadkobiercy nie zastanawiają się nad skutkami tego, że gdy w dziale spadku otrzymają w danym składniku więcej majątku, niż wynikało to z pierwotnego nabycia spadku, mogą zapłacić podatek dochodowy PIT.

Dlatego przed uzgodnieniem podziału majątku, jaki ma być dokonany na mocy działu spadku, warto przemyśleć, kto i jakiej wartości udział ma otrzymać w każdym składniku majątku.

Przykład 2.

Trójka rodzeństwa – siostra, brat i drugi brat oraz ich matka odziedziczyli po zmarłym ojcu nieruchomość gruntową zabudowaną domem jednorodzinnym, a także 4 działki z przeznaczeniem pod zabudowę domem jednorodzinnym. Cała czwórka odziedziczyła w spadku po zmarłym po 1/4 z całego spadku. Wszyscy spadkobiercy postanowili założyć sprawę sądową o dokonanie działu spadku. W wyniku sądowego działu spadku podział majątku wyglądał następująco:

 1. dom jednorodzinny po 1/4 udziału otrzymali wszyscy spadkobiercy,
 2. 2 działki pod zabudowę otrzymała po 1/3 udziału trójka rodzeństwa.
 3. pozostałe 2 działki zachowała w całości matka.

Powyższy przykład pokazuje, że więcej po dokonaniu działu spadku niż w wyniku pierwotnego nabycia spadku otrzymali:

 1. trójka rodzeństwa, ponieważ w wyniku dokonania działu spadku otrzymali po 1/3 udziału, a w wyniku pierwotnego nabycia spadku przysługiwała im 1/4 udziału od całego majątku zmarłego spadkodawcy;
 2. matka, ponieważ w wyniku dokonania działu spadku otrzymała pełny udział w 2 pozostałych działkach, a w wyniku pierwotnego nabycia spadku przysługiwała jej 1/4 udziału od całego majątku zmarłego spadkodawcy.

Warto odnotować, że powyższe przykłady upraszczają nabycie spadku i jego późniejszy dokonany dział, ponieważ nie uwzględniają podziału ewentualnej wspólnej części małżonków przypadającej na zmarłego spadkodawcę.

Na koniec warto dodać, że różnica pomiędzy pierwotnym nabyciem spadku a jego dokonanym działem może podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Zagadnienie to będzie jednak przedmiotem odrębnej publikacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów