0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej przy spłacie kredytu - czy jest zasadne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy zasadne jest zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej przy spłacie kredytu.

Ulga termomodernizacyjna - warunki skorzystania

Ulga termomodernizacyjna została uregulowana w art. 26h ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wykonawczych, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W kwestii omówienia warunków wskażmy zatem, że podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane przez budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ponadto wydatkowanie musi dotyczyć przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które obejmuje:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a;
  4. całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Limit odliczenia przysługujący każdemu podatnikowi wynosi 53 000 zł, zaś wydatki w zakresie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego stwierdza się na podstawie faktur VAT.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik legitymujący się tytułem własności lub współwłasności do budynku mieszkalnego jednorodzinnego może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu wydatki na poniesione przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej przy spłacie kredytu a katalog wydatków uprawniających do ulgi

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych uzasadniających zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zasadą jest, że odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik, tj. takie, które uszczuplają jego majątek.

W związku z tym należy wyjaśnić, że dla zastosowania ulgi termomodernizacyjnej nie ma znaczenia źródło pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na dany wydatek. Może to być zarówno własne źródło zarobkowania, darowizna, pożyczka od członka rodziny bądź też kredyt bankowy.

Jeżeli wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie przykładowo sfinansowany kredytem, to w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostały zapłacone bez względu na wysokość spłaconego kredytu.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 8 maja 2020 roku, nr 0115-KDIT2.4011.166.2020.1.ŁS, źródło finansowania wydatków (kredyt, pożyczka) nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów, czy też zaciągając kredyt, który następnie spłaca). Zatem jeżeli wydatki są sfinansowane kredytem/pożyczką, których spłata obciąża podatnika, wówczas traktuje się je jako sfinansowane przez podatnika i podlegają one odliczeniu.

W rezultacie wydatki na spłatę takiego kredytu czy też pożyczki nie mogą być utożsamiane z wydatkami na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Z powyższego płynie zatem wniosek, że istotne jest, aby podatnik poniósł ekonomiczny ciężar podatku.

Przykład 1.

Podatnik będący właścicielem budynku jednorodzinnego zakupił instalację fotowoltaiczną. Faktura VAT została wystawiona na jego dane osobowe. Wydatek sfinansowano z kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego w banku przez ojca, który nie jest właścicielem nieruchomości. Czy podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli wydatek jest finansowany kredytem innej osoby?

Z uwagi na fakt, iż podatnik nie poniósł ekonomicznego ciężaru podatku, nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym.

Podkreślenia wymaga również, że do limitu 53 000 zł może zostać zaliczony wyłącznie wydatek na dane przedsięwzięcie, tj. zakup określonych towarów lub usług. Wspomniane rozporządzenie nie wymienia jako wydatku uzasadniającego zastosowanie ulgi spłaty kredytu lub pożyczki.

Przykład 2.

Osoba fizyczna będąca właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaciągnęła w banku kredyt celem zakupu instalacji fotowoltaicznej. Koszt zakupu instalacji wyniósł 20 000 zł. Kwota kredytu do spłaty wynosi 30 000 zł. Czy kwota kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego daje prawo do ulgi w zeznaniu rocznym?

W opisanym przypadku odliczeniu od dochodu podlega wyłącznie kwota 20 000 zł. Odsetki od kredytu nie są bowiem zaliczane do wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Odliczeniu od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie wydatki na zakup towarów oraz usług wymienionych w wykazie. Spłata kredytu zaciągniętego na zakup takich towarów czy też usług nie daje prawa do odliczenia.

Podatnicy pragnący skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej muszą mieć na uwadze, że kluczowym elementem odliczenia jest fakt poniesienia ekonomicznego ciężaru wydatku. Natomiast źródło pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie ma znaczenia dla samego prawa do odliczenia.

Generowanie zeznania rocznego z działalności gospodarczej w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl w prosty sposób wygenerujesz zeznanie roczne z działalności gospodarczej, jak również zbiorcze deklaracje roczne dotyczące zaliczek za pracowników.

W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

  • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Ulga termomodernizacyjna

Szczegóły w zakresie generowania zeznania rocznego w systemie omawia artykuł pomocy: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów