0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2015

Wielkość tekstu:

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 2015 roku 

 
 

Kwota

Czego dotyczy

do 31 marca 2015 r.

od 1 kwietnia 2015 r.

730 zł

757 zł

za każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

730 zł

757 zł

za każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

12.775 zł

13.242 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

12.775 zł

13.242 zł

z tytułu niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

65.701 zł

68.102 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

32.851 zł

34.051 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

65.701 zł

68.102 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz odpowiednio 12.775 zł  lub 13.242zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

65.701 zł

68.102 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,  oraz odpowiednio 12.775 zł  lub 13.242zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

12.775zł

13.242zł

gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

32.851zł

34.051zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz odpowiednio 12.775 zł  lub 13.242zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania orzeczenia lekarza lub komisji lekarskiej decyzji o stanie zdrowia lub od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Komu nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie przysługują ubezpieczonemu jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez jego umyślne działanie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 
 

Uwaga!

Regulacja ta nie dotyczy członków rodziny ubezpieczonego, który zachowują prawo do świadczeń po określonych w ustawie.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów