0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna online dla usług cateringowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługi cateringowe polegają na sprzedaży gotowych dań klientom zewnętrznym. Kasy fiskalne online są obowiązkowe dla branży gastronomicznej od 1 stycznia 2021 roku. Czym charakteryzują się kasy fiskalne online i czy przedsiębiorcy świadczący usługi cateringowe mają obowiązek ich używać? Wyjaśniamy także, czy kasa fiskalna online dla usług cateringowych jest zawsze konieczna.

Catering a kasy fiskalne

Ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Obowiązujące przepisy przewidują możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Roczny limit obrotu, po którego przekroczeniu przedsiębiorca musi zainstalować kasę fiskalną, wynosi 20 000 zł. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie każdy podatnik może stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej do momentu przekroczenia wspomnianego limitu obrotów. W art. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazane zostały czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

Zwolnienie to nie przysługuje w szczególności w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21*), PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).  

Oznacza to, że większość przedsiębiorców z branży gastronomicznej, w tym także podatnicy zajmujący się cateringiem zostali zobligowani do używania kas fiskalnych bez względu na osiągane obroty. W ich przypadku już pierwsza transakcja sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi zostać zewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Usługi cateringowe – czy kasy fiskalne online są niezbędne?

Kasy fiskalne online w przeciwieństwie do tradycyjnych kas rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii za pośrednictwem internetu komunikują się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) funkcjonującym przy Ministerstwie Finansów. Kasy fiskalne online mają za zadanie przekazywać organom podatkowym na bieżąco informacje o raportach dobowych, paragonach fiskalnych oraz innych dokumentach niefiskalnych czy zdarzeniach i przeglądach okresowych.

System rejestracji online sprzedaży ma na celu uszczelnienie systemu podatku VAT poprzez ograniczenie szarej strefy w sprzedaży detalicznej. Ministerstwo Finansów gromadzi dane z kas online, które może analizować, co w konsekwencji ma zwiększyć skuteczność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT.

Kasy fiskalne online dotyczą podatników wymienionych w art.145b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek instalacji kas nowego typu obejmuje w szczególności branżę gastronomiczną. Planowany początkowo termin wdrożenia kas fiskalnych dla podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem został przesunięty z 1 lipca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19.

Aktualnie branża gastronomiczna obligatoryjnie używa w działalności kas fiskalnych online, jednak obowiązek wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii od 1 stycznia 2021 roku nie dotyczył wszystkich przedsiębiorców z tej branży. W art. 145b ust. 1 pkt 2a wskazano, że kasy online są obowiązkowe w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo.

Świadczenie usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych, czyli usług cateringowych nie zostało wskazane wprost w art. 145b ust. 1, w którym wymieniono podatników obowiązanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy fiskalne online. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy świadczący usługi cateringowe mogą w dalszym ciągu używać tradycyjnych kas fiskalnych. Wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych online wyłącznie dla części podatników przyczyniło się do powstania szeregu wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. Kwesta obowiązku stosowania kas fiskalnych online w odniesieniu do świadczenia usług cateringowych została rozstrzygnięta w 1 z wydanych interpretacji indywidualnych.

Kasa fiskalna online dla usług cateringowych – interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.553.2021.2.ALN) z 15 września 2021 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online przy świadczeniu usług cateringowych polegających na sprzedaży gotowych dań klientom zewnętrznym.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność cateringową sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 56.21 – „Usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne”. Świadczone usługi cateringowe polegają na przygotowywaniu gotowych dań (np. śniadania, obiady, podwieczorki dla szkół i przedszkoli, posiłki regeneracyjne oraz inne dania dla pozostałych odbiorców) z surowców zakupionych wyłącznie przez wnioskodawcę, na zamówienia osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych. Przygotowywanie dań odbywa się w 1 wyznaczonym do tego celu miejscu prowadzenia działalności mieszczącym się w budynku gospodarczym, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Działalność prowadzona jest całorocznie. Innego miejsca prowadzenia działalności wnioskodawca nie posiada, nie wykonuje też żadnych usług u klientów. Klienci telefonicznie składają zamówienia na dania, jakie wnioskodawca ma przygotować. Gotowe dania na zamówienie dostarczane są do klientów. Nie ma możliwości spożywania przez klienta posiłków w miejscu prowadzenia działalności, czyli w miejscu, gdzie przygotowywane są posiłki. Wnioskodawca ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej „starego” typu, czyli papierowym zapisem kopii. Wnioskodawca zadał pytanie, czy świadcząc usługi cateringowe polegające na sprzedaży gotowych dań klientom zewnętrznym, ma obowiązek zakupu i zainstalowania kasy online. Wnioskodawca uważa, że, nie świadczy usług, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o VAT, tj. usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, a zatem nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, co następuje:

„Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, należy uznać, że Wnioskodawca, świadczy usługi cateringowe polegające na przygotowywaniu gotowych dań (np. śniadania, obiady, podwieczorki dla szkół i przedszkoli, posiłki regeneracyjne oraz inne dania dla pozostałych odbiorców) z surowców zakupionych wyłącznie przez Wnioskodawcę. Czyli takie jak oferowane w placówkach gastronomicznych.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem gastronomii rozumie się »działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.« oraz »sztukę przyrządzania potraw«. Natomiast zgodnie z definicją stosowaną w statystyce publicznej zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, to obiekt, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Placówki gastronomiczne dzielą się na:

  • placówki ogólnie dostępne,
  • placówki nastawione na obsługę określonych grup konsumentów.

Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu, jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych. Z kolei punktem gastronomicznym jest placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taką jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie itp.

Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp. Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym. Dalej wg Głównego Urzędu Statystycznego, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.

Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku, należy stwierdzić, że prowadząc punkt sprzedaży, w którym sprzedawane będą uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę do bezpośredniego podania i spożycia dania np. śniadania, obiady, podwieczorki dla szkół i przedszkoli, posiłki regeneracyjne oraz inne dania dla pozostałych odbiorców, Wnioskodawca – wbrew twierdzeniu zawartym w opisie sprawy – świadczy usługi, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy, tj. usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarną placówkę gastronomiczną.

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, że skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi cateringowe polegające na sprzedaży gotowych dań klientom zewnętrznym, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku, jest zobowiązany do wymiany kasy rejestrującej i prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 stycznia 2021 roku przy użyciu kasy online, tj. kasy umożliwiającej połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów