Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od potrąceń - 2019

Podstawa prawna określająca kwotę wolną od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń jest mechanizmem służącym ochronie wynagrodzenia pracownika przed zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalają przepisy. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W roku 2019 wynagrodzenie minimalne wynosi 2250 zł.

Art. 871 K.p określa,że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

  • 90% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwotą wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

  • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).

Kwota wolna od potrąceń w 2019 roku

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1 633,78

1 587,78 zł

1 638,78 zł

1 592,78 zł

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1 470,40 zł

1 429,00 zł

1 474,90 zł

1 433,50 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1 307,02 zł

1 270,22 zł

1 311,02 zł

1 274,22 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1 225,34zł

1 190,84 zł

1 229,09 zł

1 194,59 zł

Niższe kwoty wolne od potrąceń

Kodeks pracy wskazuje, że dla pracowników zatrudnionych na część etatu należy zmniejszyć kwoty proporcjonalnie do ich wymiaru etatu.