Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od potrąceń - 2020

Podstawa prawna określająca kwotę wolną od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń jest mechanizmem służącym ochronie wynagrodzenia pracownika przed zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalają przepisy. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy.

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W roku 2020 wynagrodzenie minimalne wynosi 2600 zł.

Art. 871 K.p określa, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

  • 90% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwotą wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

  • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).

Kwota wolna od potrąceń w  2020 roku

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1 920,62 zł

1 876,62 zł

1 928,62 zł

1 884,62 zł

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1 728,56 zł

1 688,96 zł

1 735,76 zł

1 696,16 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1 536,50 zł

1 501,30 zł

1 542,90 zł

1 507,70 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1 440,47 zł

1 407,47 zł

1 446,47 zł

1 413,47 zł

Należy dodatkowo pamiętać, że inaczej wyglądają kwoty wolne od potrąceń w przypadku osób do 26 roku życia, korzystających ze zwolnienia z opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Rodzaj potrącenia Kwota wolna
potrącenia obowiązkowe
świadczenia niealimentacyjne (100%) 2041,62 zł
zaliczki pieniężne (75%) 1531,22 zł 
kary pieniężne (90%) 1837,46 zł
potrącenia dobrowolne
na rzecz pracodawcy (100%) 2041,62 zł
na rzecz osób i podmiotów trzecich (80%) 1633,30 zł

Niższe kwoty wolne od potrąceń

Kodeks pracy wskazuje, że dla pracowników zatrudnionych na część etatu należy zmniejszyć kwoty proporcjonalnie do ich wymiaru etatu.